Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết làm giàu của napoleon

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2572 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

L I NÓI

U

Th

t may m n khi tôi ư c gi ch c v T ng giám c T ch c Napoleon Hill liên
t c trong mư i năm (t gi a th p niên 1950 ên 1960). Trong su t quãng th i gian ó,
nh ng bài gi ng, nh ng cu n sách, nh ng b phim và nh ng cu c tư v n cá nhân c a
chúng tôi ã mang l i k t qu áng kinh ng c. Ti n sĩ Hill cùng tôi ã hư ng d n cho hàng
ngàn ngư i bi t cách t t o ng l c cho b n thân và cho ngư i khác nh m t ư c nh ng
giá tr ích th c c a cu c s ng, cũng như s thành công trong công vi c và tr ng thái giàu có
b n v ng.
ng th i, chúng tôi cũng nh n ra r ng m c dù nhi u ngư i hi u r t rõ nh ng
nguyên t c mà chúng tôi
ra giúp h , nhưng h l i không có thói quen áp d ng chúng. H
m t i ni m say mê trong công vi c và không còn ng l c
c g ng. T
ó, chúng tôi hi u
r ng ni m say mê công vi c cũng như m t ng n l a: N u không ư c th p sáng liên t c,
ng n l a y s tàn l i.

2

gi ng n l a c a ni m say mê luôn r c sáng, Ti n sĩ Hill và tôi ti n hành xu t b n
t p chí Success Unlimited (t m d ch: Thành công không gi i h n). Qua nh ng bài báo vi t v
ni m say mê trong công vi c ư c ăng trong t p chí này, chúng tôi mong mu n ti p thêm
ngu n nhiên li u b t t n cho b t kỳ ai mu n vươn n nh ng t m cao m i c a thành công.
Và k t qu th t kỳ di u: Hàng ngàn ngư i ã
t ni m tin vào cu n t p chí tuy nh nh n
nhưng ch a
ng nh ng ý tư ng th t l n lao và xem ó là công c lan truy n ng n l a nhi t
tình, h ng kh i trong h . Trư c s c h p d n c a nh ng bài báo này, T ch c Napoleon Hill
ã cho ăng thêm m t s bài vi t n i ti ng nh t c a Ti n sĩ Hill. Cũng gi ng như cu n sách
thu c hàng best-selling c a ông, Think and Grow Rich (t m d ch: Tư duy Thành công), m i
bài báo
u mang l i m t c m giác h t s c thú v và ch a
ng m t thông i p
c bi t
dành cho c gi nh m khuy n khích h phát huy ngu n trí l c vô biên c a mình.
Ch riêng cu n sách này s không th em l i cho b n h nh phúc, s c kh e và s
giàu có. Nhưng n u ó là i u b n khao khát mu n có, thì cu n sách này s giúp b n n y
sinh nh ng ý tư ng m i và i úng hư ng trên con ư ng chinh ph c m c tiêu. B n s tìm
ư c nh ng cơ h i m i mà trư c ây b n chưa th y rõ. Và, i u quan tr ng hơn c là b n
s ư c truy n thêm s c m nh
ti p bư c b ng hành ng.
S c kh e và h nh phúc? – Có th b n ang có. Giàu có? - b n có th
t ư c.
Quy n l c - b n cũng có nhi u vô k trong chính b n thân mình. Nhưng b n ph i xác nh
xem b n có s n lòng tr giá
úc k t và áp d ng các nguyên t c em l i thành công ư c
ưa ra trong cu n sách này nh m
t ư c nh ng giá tr ích th c c a cu c s ng hay
không. L a c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí quyết làm giàu của napoleon - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
bí quyết làm giàu của napoleon 9 10 587