Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết ôn thi

Được đăng lên bởi Anh Heo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ôn thi như thế nào sẽ đạt hiệu quả?
Tài liu hc t󰖮p chia s󰖼
Bí q uyết đ đt đim cao m ôn Hóa hc
Hoc mai.vn Ni trưng chung ca hc t rò Vit
Tổng đài tư vn: 1900 58-58- 12
- T rang | 1 -
Mi chún g ta ai cũn g m on g mu n đt đưc kết qu cao tron g hc tp cũn g n hư tron g cu c sn g.
Đ l àm đưc đi u đó chún g ta phi bi ết ưu đi m , n hược đi m c a m ìn h đâu đ phát huy thế
m n h c a chún g ta cũn g n hư hn chế đưc các y ếu đến m c thp n ht có th.
Đi v i vi c hc hóa hc cũn g v y . K hi các em đọc m t câu Hóa hc các em cn n m đưc c
d li u c a đ ra cũn g n hư tìm đưc m i li ên h ca các d li u đó đ đưa ra m t cách l àm l ogic,
n g n gn v à đc bi t l à chn được đáp án đún g.
Đ gi úp các em đưc phn n ào khó khăn đó, sau đây thy gi i thi u cho các em m t s b ài tp
đi n hìn h tron g c đ thi đi hc c a n hn g n ăm gn đây hưn g các em m t s phươn g pháp
l àm b ài n gn gn .
Lưu ý: T ùy thu c v ào m c độ ki ến thc c a mìn h các em l a chn các cách gi i sau cho phù hp:
Cách 1: Th ưn g dùn g ch o các em h c sinh có m c ki ến th c trun g bình khá.
Cách 2: Dùn g ch o các em ki ến th c kh á tr l ên .
Bài 1 (Trích Đ th i TSĐH, kh i A 2011) Hp th hoàn toàn 0,672 lít khí CO
2
(đktc) v ào 1
l í t dun g d c h gm Na OH 0 ,0 25 M v à C a( OH )
2
0, 01 25 M, t hu đ ưc x g am k ế t t a. G i á t r c a x l à:
A . 2,00 B. 1,00 C. 1,25 D. 0,75
Hưng dn gii:
K hi gi i b ài tp n ày các em thưn g v ưn g n hn g y ếu t sau:
T h nht: Các em khôn g bi ết đưc CO
2
phn n g v i NaOH trưc hay Ca(OH)
2
trưc.
T h hai: Các em vi ết đy đ phươn g trìn h n hư sau:
CO
2
+ NaOH
32
3
CONa
NaHCO
CO
2
+ Ca(OH)
2
3
23
)(
CaCO
HCOCa
Vy c em đã gp phi s khó khăn tron g c phn n g trên n ên m t rt n hi u thi gi an . v y
thy đưa ra cho các em m t s cách gi i sau:
BÍ QUYẾ T Đ ĐT ĐIM CAO MÔN HÓA HC TRONG
K T HI ĐI HC CAO ĐNG
G iáo viên : TR N H I
Bí quyết ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết ôn thi - Người đăng: Anh Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bí quyết ôn thi 9 10 581