Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết tay trắng thành triệu phú

Được đăng lên bởi lanhuong-ard
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 24 lần
MANG CHẤT LƯỢNG VÀO KIẾN THỨC
“Để có văn hóa ẩm thực, không chỉ cần người sành ăn, mà còn cần đầu
bếp giỏi. Để có văn hóa đọc, không chỉ cần người yêu sách, mà còn cần
những quyển sách chất lượng.”
- Dịch giả Uông Xuân Vy

TGM Books được thành lập vào tháng 9 năm 2007 bởi ba thành
viên: chuyên gia đào tạo - dịch giả Trần Đăng Khoa, dịch giả Uông
Xuân Vy, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều.
Từ những ngày đầu thành lập, khát vọng của chúng tôi là xuất
bản ra những quyển sách có giá trị, được đầu tư công phu cả về
nội dung lẫn hình thức, nhằm mang lại cho độc giả không chỉ
kiến thức mà còn là một trải nghiệm mỗi khi cầm từng quyển
sách của TGM Books trên tay.
Với phương châm không xuất bản ồ ạt mà chỉ xuất bản những
quyển sách chất lượng cao từ nội dung đến hình thức, các ấn
phẩm của TGM Books được trải qua nhiều công đoạn từ chọn
lọc nội dung kỹ lưỡng đến dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại
với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt
Nam. Không chỉ dịch sách, chúng tôi còn mong muốn góp phần
nhỏ nhoi làm giàu đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt thông qua
những quyển sách của mình.
Chính vì thế, các ấn phẩm của TGM Books đã và đang mang lại
những giá trị to lớn cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau bao gồm:
sinh viên học sinh, các bậc phụ huynh, công nhân viên chức, các
nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, doanh nhân... trở thành những
đầu sách mang tính hiện tượng, bán chạy nhất tại Việt Nam hiện
nay, và được yêu quý bởi hàng triệu độc giả trong và ngoài nước.
TGM Books có được những thành quả này là nhờ sự quan
tâm và ủng hộ của những độc giả tâm huyết như bạn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì tình cảm tốt đẹp đó.Bí quyết

TAY TRẮNG
thành

TRIỆU PHÚ
Dõch giaã :

Taái baãn lêìn thû á 5
TGM B O O K S
NH A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ N ÛÄ

Adam Khoo
Trêìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy
Trûúng Viïåt Hûúng

SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES
How You Can Create an Extraordinary Income
& Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch
By Adam Khoo
Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Books
All rights reserved.

BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ
Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?
Taác giaã: Adam Khoo
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy & Trûúng Viïåt Hûúng
TGM Books giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân
thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết tay trắng thành triệu phú - Người đăng: lanhuong-ard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bí quyết tay trắng thành triệu phú 9 10 782