Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

Được đăng lên bởi Rimoka
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

THE LEADERSHIP PILL:
The Missing Ingredient in Motivating People Today
By Ken Blanchard and Marc Muchnick
Copyright © 2003 by The Blanchard Family Partnership
and People First Group Holdings LLC.
All rights reserved.
Vietnamese Language Translation copyright © 2008
by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with the original publisher, Free
Press, a Division of Simon & Schuster, Inc.

THE LEADERSHIP PILL - BÍ QUYẾT
THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh
êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn
quyïìn vúái Free Press, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ
Free Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt
Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã
hûäu Trñ tuïå Berne.

CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Biên dịch:

H ỒNG DŨNG – T HẾ L ÂM

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

LỜI GIỚI THIỆU

B

ên cạnh các hoạt động tạo ra những
bước phát triển nhảy vọt trong nền kinh tế thương mại toàn cầu, giới doanh nghiệp ngày
nay đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mà
yếu tố con người luôn là tâm điểm của mọi
biến động.
Nguồn nhân lực tuy dồi dào hơn bao giờ hết
nhưng lại trở thành bài toán khó vì sự phát triển
đa dạng và phức tạp. Nhiều nhà quản lý đã đưa
ra những quy chế riêng để quản lý nhân viên
nhưng vẫn không đạt hiệu quả cao. Sự mâu
thuẫn luôn tồn tại từ trạng thái căng thẳng đến
gay gắt: nhân viên mong được làm việc dưới
quyền của người lãnh đạo tài năng và hiểu được
họ hơn, các nhà lãnh đạo thì muốn nhân viên
5

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

phải phát huy hết năng lực cho công việc. Kết
quả là cả hai bên đều không thỏa mãn về nhau
và sợi dây liên kết giữa người quản lý và nhân
viên, hay thậm chí giữa nhân viên với nhân viên
bắt đầu rạn nứt. Vấn đề c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng - Người đăng: Rimoka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng 9 10 335