Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết truyền lửa

Được đăng lên bởi quan-minh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2753 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÍ QUY T TRUY N L A T

NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I

{2}

------------------------------------------ ¥ -------------------------------------------

EBOOK
Bí Quy t Truy n L a
T

Nh ng Di n Gi N i Ti ng

Th Gi i
D ch và Biên t p: QUÁCH

QuachTuanKhanh.net

TU N KHANH

facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh

BÍ QUY T TRUY N L A T

NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I

{3}

------------------------------------------ ¥ -------------------------------------------

M cL c
L iM

u

{4}

Chương 1: ZIG ZIGLAR
DI N GI LÊN TINH TH N KỲ C U

{5}

Chương 2: WAYNE DYER
CHI N TH NG CÙNG WAYNE DYER

{9}

Chương 3: NORMAN VINCENT PEALE
TƯ DUY TÍCH C C CÙNG NORMAN VINCENT PEALE

{15}

Chương 4: DENIS WAITLEY
GIEO H T GI NG VĨ

I CÙNG DENIS WAITLEY

{26}

Chương 5: TOM HOPKINS
T O

NG L C CÙNG TOM HOPKINS

L iK t

QuachTuanKhanh.net

{33}

{40}

facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh

BÍ QUY T TRUY N L A T

NH NG DI N GI N I TI NG TH GI I

{4}

------------------------------------------ ¥ -------------------------------------------

L iM
S có nh ng lúc b n rơi vào tình tr ng

u

ê, nh t chí, chán n n, mu n buông xuôi…

S có lúc nh ng ngư i thân, b n bè, nhân viên c a b n xu ng tinh th n, rơi vào
tiêu c c…
S có lúc môi trư ng xung quanh b n toàn nh ng i u khi n b n ph i chùn chân,
b c bách, mu n v t h t m i th , mu n rút lui tháo ch y…
Trong nh ng trư ng h p như th , i u b n c n là “L A”. Nói cách khác, b n c n
tìm l i ngu n ng l c và l y l i s c m nh tinh th n cho b n thân, và cũng c n
truy n ng n l a y sang cho ngư i khác n a.
Trong m i vai trò
& TRUY N L A.

i cũng v y, b n luôn c n bi t GI

Là m t giám

c, cách nào

nhân viên làm vi c hăng say cho b n?

Là m t lãnh

o, cách nào

Là m t th lĩnh, cách nào

L A

i ngũ d n thân trên con ư ng b n v ch ra?
m i ngư i ng h và i theo b n?

Là m t ngư i trình bày hay nói trư c công chúng, cách nào
nghe, có c m h ng và làm theo i u b n mong mu n?

m i ngư i l ng

Là cha m , cách nào b n thôi thúc con cái s ng h t mình và theo u i
nh ng ư c mơ c a chúng?

n cùng

Ch ng có cách nào khác là b n ph i truy n c m h ng, t o ng l c hay lên tinh
th n cho h b i b n không th làm thay, s ng thay cho h ư c. ó là nh ng ki u
g i khác nhau c a m t ng t ư c nh c n r t nhi u trong th i i ngày nay:
lên tinh th n (motivate).
Di n gi Quách Tu n Khanh
Downloa...
BÍ QUYT TRUYN LA T NHNG DIN GI NI TING TH GII { 1 }
------------------------------------------
¥
-------------------------------------------
QuachTuanKhanh.net facebook.com/DienGiaQuachTuanKhanh
Bí quyết truyền lửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết truyền lửa - Người đăng: quan-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bí quyết truyền lửa 9 10 286