Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong Inventor

Được đăng lên bởi nghia-nguyen-ba
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2310 lần   |   Lượt tải: 5 lần
•

Các phím tắt trong Inventor
Các phím tắt trong Inventor
Phím
F1
F2
F3
F4
F5

Tên lệnh
Help
Pan
Zoom
Rotate
Previous View

Chức năng
Nơi áp dụng
Trợ giúp
Tất cả
Di chuyển màn hình Tất cả
Thay đổi tầm nhìn
Tất cả
Xoay hình
Tất cả
Quay lại màn hình
Tất cả
trước
F6
Isometric ViewHướng nhìn hình chiếu Tất cả
trục đo
F7
Slice Graphics Ẩn phần hình khối che Sketch – hình phác
lấp mặt phẳng làm việc
của hình phác
F8
Show All
Cho hiện toàn bộ ràng Sketch – hình phác
Constraints
buộc hình học
F9
Hide All
Ẩn toàn bộ các ràng Sketch – hình phác
Constraints
buộc hình học
Esc
Quit
Kết thúc lệnh
Tất cả
Delete
Delete
Xóa hình
Tất cả
Alt + drag
Trong bản lắp ghép, Assembly – lắp ghép
mouse
cập nhật các ràng buộc.
Trong hình phác, di
chuyển các điểm của
đường spline.
Ctrl + Y Redo
Lấy lại công việc vừa Tất cả
bỏ bằng Undo.
Ctrl + Z Undo
Bỏ công việc vừa làm Tất cả
Shift +
Kích hoạt các lệnh trên Tất cả
right
trình đơn.
mouse
click
Shift +
Tự động xoay hình.
Tất cả
Rotate
B
Balloon
Ghi ký hiệu chỉ dẫn chi Drawing – bản vẽ kỹ thuật
tiết
BDA
Baseline
Ghi kích thước kiểu
Drawing – bản vẽ kỹ thuật
Dimension Set bao trùm
C
Center point Vẽ hình tròn
Sketch – hình phác
circle
C
Constraint
Tạo ràng buộc hình họcAssembly
CH
Chamfer
Lệnh Chamfer – vát Part /Assembly – hình khối/lắp
góc
ghép

CP
D
D
E
F
FC
H
L
LE
LO
M
MI
N
ODS
P
Q
R
RO
RP
S
S3
SW
T
T
TR

Circular
Pattern
General
Dimension
Face Draft
Extrude

Tạo dãy hình vòng tròn 2D Sketch
Ghi kích thước

Sketch / Drawing

Lệnh làm doãng bề mặtPart – hình khối
Lệnh đùn thành hình Part – hình khối
khối
Fillet
Lệnh tạo cung lượn
Part /Assembly – hình khối/lắp
ghép
Feature
Activates the Feature Drawing – bản vẽ kỹ thuật
Control Frame Control Frame
command.
Hole
Lệnh tạo lỗ khoan.
Part /Assembly – hình khối/lắp
ghép
Line
Vẽ đoạn thằng
Sketch – hình phác
Leader Text Tạo chữ chú dẫn
Drawing – bản vẽ kỹ thuật
Loft
Tạo hình khối từ các Part – hình khối
biên dạng khác nhau
Move
Di chuyển thành viên Assembly – lắp ghép
Component
lắp ghép
Mirror
Lấy đối xứng
Part /Assembly – hình khối/lắp
ghép
Create
Tạo chi tiết tại môi
Assembly – lắp ghép
Component
trường lắp gheps
Ordinate
Ghi tọa độ
Sketch – hình phác
Dimension Set
Place
Đưa chi tiết vào bản Assembly – lắp ghép
Component
lắp ghép
Create iMate Tạo ràng buộc
Assembly – lắp ghép
Revolve
Tạo hình tròn xoay
Part /Assembly – hình khối/lắp
ghép
Rotate
Lệnh xoay hình
Assembly – lắp ghép
Component
Rectangular Tạo dãy theo hàng và Part /2D Sketch – hình
Pattern
cột trong hình phác
khối/hình phác
2...
Các phím tắt trong Inventor
Các phím tắt trong Inventor
Phím Tên lệnh Chức năng Nơi áp dụng
F1 Help Trợ giúp Tất cả
F2 Pan Di chuyển màn hình Tất cả
F3 Zoom Thay đổi tầm nhìn Tất cả
F4 Rotate Xoay hình Tất cả
F5 Previous View Quay lại màn hình
trước
Tất cả
F6 Isometric ViewHướng nhìn hình chiếu
trục đo
Tất cả
F7 Slice Graphics Ẩn phần hình khối che
lấp mặt phẳng làm việc
của hình phác
Sketch – hình phác
F8 Show All
Constraints
Cho hiện toàn bộ ràng
buộc hình học
Sketch – hình phác
F9 Hide All
Constraints
Ẩn toàn bộ các ràng
buộc hình học
Sketch – hình phác
Esc Quit Kết thúc lệnh Tất cả
Delete Delete Xóa hình Tất cả
Alt + drag
mouse
Trong bản lắp ghép,
cập nhật các ràng buộc.
Trong hình phác, di
chuyển các điểm của
đường spline.
Assembly – lắp ghép
Ctrl + Y Redo Lấy lại công việc vừa
bỏ bằng Undo.
Tất cả
Ctrl + Z Undo Bỏ công việc vừa làm Tất cả
Shift +
right
mouse
click
Kích hoạt các lệnh trên
trình đơn.
Tất cả
Shift +
Rotate
Tự động xoay hình. Tất cả
B Balloon Ghi ký hiệu chỉ dẫn chi
tiết
Drawing – bản vẽ kỹ thuật
BDA Baseline
Dimension Set
Ghi kích thước kiểu
bao trùm
Drawing – bản vẽ kỹ thuật
C Center point
circle
Vẽ hình tròn Sketch – hình phác
C Constraint Tạo ràng buộc hình họcAssembly
CH Chamfer Lệnh Chamfer – vát
góc
Part /Assembly – hình khối/lắp
ghép
Các phím tắt trong Inventor - Trang 2
Các phím tắt trong Inventor - Người đăng: nghia-nguyen-ba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các phím tắt trong Inventor 9 10 909