Ktl-icon-tai-lieu

cách giải quyết vấn đề

Được đăng lên bởi Trần Nhật Khánh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PROBLEM SOLVING

SKILLS FOR SUCCESS - S4S

PROBLEM SOLVING - S4S

• VẤN NẠN LÀ GÌ ?
Vấn nạn sẽ xãy ra khi có sự khác biệt giữa
MONG MUỐN

/

THỰC TẾ

IDEAL

REAL

PEOPLE

TASK

PROBLEM SOLVING - S4S

• VẤN NẠN LÀ GÌ ?


ĐÌNH CÔNG VÀ LẢNG CÔNG TRONG CÔNG TY.



MÂU THUẪN GIỮA ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH



PROBLEM GIỮA CẤP LÃNH ĐẠO VÀ THỪA HÀNH



GIAO HÀNG TRỄ CỦA NHÀ CUNG CẤP



KHÁCH HÀNG KHÔNG CHẤP NHẬN MỘT LÔ HÀNG



NĂNG SUẤT SUY GIÃM – CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÓ VẤN ĐỀ



THÔNG TIN NỘI BỘ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG SUỐT



CÓ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO



HÀNG TỒN KHO QUÁ MỨC CHO PHÉP



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BỊ THIẾU HỤT

IDEAL

PEOPLE

REAL
TASK

PROBLEM SOLVING - S4S

• QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN NẠN ?
1. NHẬN BIẾT VẤN NẠN (Problem awareness)
2. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN (Problem definition)
3. QUYẾT ĐỊNH BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT (Decision making)
4. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP

(Action plan implementation)

5. THEO DÕI – KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ (Follow-through)

IDEAL

PEOPLE

REAL
TASK

PROBLEM SOLVING - S4S

• 1. NHẬN BIẾT VẤN NẠN
“. . .là bước quan trọng nhất để
•
giải quyết vấn đề một cách hiệu quaû . . .”
•
 TẠO NIỀM TIN
 ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI
 NHẬN DIỆN VẤN NẠN
 LÀM RÕ MỤC TIÊU CẦN GIẢI QUYẾT
IDEAL

PEOPLE

REAL
TASK

PROBLEM SOLVING - S4S
TẠO NIỀM TIN
•

Giao Tiếp cởi mở - Communication

•

Thái độ hổ trợ

•

Sự tôn trọng

-

•

Công tâm

- Fairness

- Support
Respect

SEPARATE THE PEOPLE FROM THE PROBLEM
Attack the problem , not the people.

Use interest, options to solve the problem
Don’t debate - should cooper

PROBLEM SOLVING - S4S

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
•

Mức độ :
 Mức độ khẩn cấp
 Hậu quả ngắn hạn – lâu dài
 Tác hại chính - phụ

•

Phạm vi ảnh hưởng :
 Đối nội – Đối ngoại
 Chiều dọc – chiều ngang

WHAT ‘S HAPPENED, WHERE AND HOW ?
WHAT ‘S HAPPENING, WHERE AND HOW ?
WHAT ’LL HAPPEN, WHERE AND HOW

PROBLEM SOLVING - S4S

•
•

Nhận diện nguyên nhân gốc rễ :

Truy tìm mâu thuẩn cơ bản
Mâu thuẩn hành chính (hiện tượng)
Mâu thuẩn kỹ thuật (giải pháp)
Mâu thuẩn cơ bản (bản chất)

•

Quy luật tảng băng trôi 80/20 :
Nguyên nhân thuộc về công tác lãnh đạo, hoạch định … :
USA : 80% do đầu bút và đầu dây điện thoại …
EU : 50% do lãnh đạo, 25% do đào tạo …

Trong hoàn cảnh nào vấn nạn đã nảy sinh ?
 vậy trong hoàn cảnh nào sẽ tự biến mất.

PROBLEM SOLVING - S4S

Kỹ thuật phân tích nguyên nhân :

S.I.P.O.C : Rà soát các quá trình liên quan đến xác định điểm yếu
nhất …
WHY ? WHY ? WHY ? WHY ? WHY ?
Organisational design analysis : Phâ...
PROBLEM SOLVING
PROBLEM SOLVING
SKILLS FOR SUCCESS - S4S
SKILLS FOR SUCCESS - S4S
cách giải quyết vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách giải quyết vấn đề - Người đăng: Trần Nhật Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
cách giải quyết vấn đề 9 10 148