Ktl-icon-tai-lieu

Cải thiện tốc độ đọc hiểu

Được đăng lên bởi thienlytieudao-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Kỹ năng đọc

TS. Phan Gia Anh Vũ

Don't Study Harder, Study SMARTER!

Cải thiện tốc độ đọc hiểu
 Phương


pháp đọc

Xây dựng nền tảng trước khi đọc:
Đề tài của bài đọc, hoặc quyển sách đang đọc là
gì?
 Vấn đề nào đang được nêu ra?
 Tác giả đã kết luận gì về vấn đề ấy?
 Những lý do nào được đưa ra để chứng minh
cho quan điểm của tác giả?
 Người viết dùng sự thật, lý thuyết hay niềm tin
của bản thân?


Cải thiện tốc độ đọc hiểu
 Phương


pháp đọc

Hãy là người đọc có cân nhắc:
Trung thực với bản thân
 Tránh sự chi phối
 Biết vượt qua vướng mắc
 Đặt câu hỏi
 Xây dựng phán đoán trên bằng chứng cụ thể
 Tìm mối quan hệ nối kết các sự việc
 Có tư duy độc lập


Cải thiện tốc độ đọc hiểu
 Phương




pháp đọc

Nắm bắt ý tưởng, đừng nhớ từ.
Cái đọng lại trong não là ý tưởng chứ
không phải từ
Vai trò của đoạn văn kết luận

Cải thiện tốc độ đọc hiểu
 Phương


pháp đọc

Sử dụng ngữ điệu


Đọc thầm, phát âm thầm theo một ngữ điệu,
truyền cảm






Học thuộc từ vựng bằng cách nói to từ đó lên
Cảm nhận văn thơ bằng cách diễn đạt như trong
kịch.
Hiệu đính bài viết bằng cách đọc to lên
Giải toán bằng cách nói nhẩm từng bước để dần
dần đi đến đáp án.

Cải thiện tốc độ đọc hiểu
 Phương


pháp đọc

Quan tâm đến từ vựng
Nắm vững và chính xác ý nghĩa của từ
 Bạn có dùng tự điển tiếng Việt?
 Nắm được từ gốc, từ đồng nghĩa, từ trái
nghĩa… sẽ giúp hiểu được ý của tác giả
nhanh hơn


Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Những


phần quan trọng

Lời giới thiệu
Làm quen với tác giả
 Cơ hội để tranh luận với tác giả
 Tìm được những thông tin có giá trị về nội
dung của sách


Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Những


phần cần đọc trước tiên

Lời giới thiệu


Biết được:






Mục tiêu,
Cách tổ chức thông tin
Sự khác biệt với các sách khác
Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tác giả
Những lợi ích khác

Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Những


phần cần đọc trước tiên

Mục lục
Cách tổ chức, sắp xếp của tác giả
 Mối liên hệ giữa các chương
 Các thông tin khác:







Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Chỉ mục
…

Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Những


phần cần đọc trước tiên

Các phần cuối sách
Phụ lục
 Tài liệu tham khảo
 Chỉ mục
…


Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Những

phần cần đọc trong mỗi
chương







Tên chương
Phần giới thiệu và tóm tắt của mỗi
chương (nếu có)
Các mục và tiểu mục của chương
Các biểu đồ, hình ảnh
Các chữ in đậm, nghiêng hoặc gạch chân

Tìm hiểu nội dung
sách khi đọc
 Phương

pháp SQ3R

(Survey–Question–...
Kỹ năng đọc
Kỹ năng đọc
TS. Phan Gia Anh Vũ
Cải thiện tốc độ đọc hiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải thiện tốc độ đọc hiểu - Người đăng: thienlytieudao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Cải thiện tốc độ đọc hiểu 9 10 805