Ktl-icon-tai-lieu

cánh của hạnh phúc

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieân dòch: Khaùnh Thuûy – Song Kim – Minh Töôi -...

1

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
BÍ MAÄT HAÏNH PHUÙC
Haïnh phuùc laø ñieàu con ngöôøi bao ñôøi nay luoân khao khaùt vaø kieám tìm. Döôøng nhö trong
noù luoân chöùa ñöïng nhöõng bí aån thaúm saâu. Nhöng khoâng phaûi vì theá maø haïnh phuùc trôû thaønh
ñieàu khoù naém baét. Noù vaãn ñaâu ñaây, ngay trong cuoäc soáng, thaäm chí noù aån giaáu trong moãi con
ngöôøi chuùng ta.
Ñoâi khi, haïnh phuùc ñôn giaûn laø nhöõng chieàu heø oi noàng ñöôïc ñaém mình trong doøng nöôùc
maùt trong; laø nhöõng luùc ñöôïc ngaû mình treân thaûm coû non, thaû hoàn theo aùng maây traéng löõng lôø
troâi. Haïnh phuùc cuõng coù theå laø khoaûnh khaéc ta chaêm soùc khu vöôøn nhoû ñaùng yeâu cuûa mình vôùi
nieàm thích thuù, say meâ. Haïnh phuùc laø khi gia ñình quaây quaàn beân böõa côm toái, laø luùc ta ñöôïc ôû
caïnh nhöõng ngöôøi mình yeâu thöông. Haïnh phuùc, laø khi ta caûm nhaän ñöôïc nhòp soáng hoái haû cuûa
phoá phöôøng, laø luùc ñöôïc troø chuyeän cuøng vôùi nhöõng ngöôøi baïn thaân thieát, hay laéng nghe moät
baûn nhaïc hoaø taáu vôùi giai ñieäu saâu laéng, dòu eâm.
Moãi ngöôøi coù moät khaùi nieäm rieâng veà haïnh phuùc. Vôùi toâi, haïnh phuùc laø khi toâi vöøa thaéng
vaùn tennis gay caán, laø khi toâi vöõng böôùc vöôït qua khoù khaên trong ñôøi, khi toâi nhìn moïi thöù xung
quanh vôùi caùi nhìn laïc quan, töôi ñeïp. Haïnh phuùc coøn laø luùc toâi veà vôùi gia ñình, queân ñi nhöõng
boän beà lo toan; laø caûm giaùc bình an baèng loøng vôùi hieän taïi vaø trong loøng vaãn luoân nuoâi döôõng
moät öôùc mô cho töông lai.
Haïnh phuùc thaät tröøu töôïng maø cuõng thaät giaûn ñôn. Vaø cho duø quan nieäm haïnh phuùc laø gì
ñi chaêng nöõa thì chaéc chaén ñieàu moãi ngöôøi chuùng ta quan taâm hôn caû vaãn laø laøm sao ñeå coù
ñöôïc haïnh phuùc vaø laøm theá naøo ñeå haïnh phuùc aáy ñöôïc keùo daøi maõi maõi.
Soáng trong moät theá giôùi phaùt trieån vôùi toác ñoä nhö vuõ baõo, ñoâi khi chuùng ta bò cuoán theo
guoàng maùy phaùt trieån ñoù, nhöõng lo toan boän beà cuûa cuoäc soáng khieán ta queân maát nieàm haïnh
phuùc bình dò toàn taïi xung quanh. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö vôùi moät ngöôøi maïnh khoûe thì vieäc
hít thôû khoâng khí moãi ngaøy laø moät vieäc heát söùc bình thöôøng, bình thöôøng ñeán möùc hoï queân caûm
nhaän nhòp thôû cuûa mình… Nhöng khi so saùnh vôùi nhöõng ngöôøi ñang töøng ngaøy, töøng giôø giaønh
giaät söï soáng qua maùy cung caáp oxy trong phoøng caáp cöùu, hoï môùi thaáy ñöôïc söï khaùc bieät roõ reät
vaø nhaän ra ñieàu tö...
1
Bieân dòch: Khaùnh Thuûy – Song Kim – Minh Töôi -...
cánh của hạnh phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cánh của hạnh phúc - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
cánh của hạnh phúc 9 10 288