Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi đáp án chủ nghĩa cã hội khoa học

Được đăng lên bởi Quỳnh Phương Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuthienbao.com

CNXHKH
Caâu 1: Trình baøy quy luaät hình thaønh chính ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân. Döïa vaøo
quy luaät chung haõy toùm taét quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta.
1. Quy luaät hình thaønh chính Ñaûng:
Ñaûng CS laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp giöõa CN Mac vôùi phong traøo coâng nhaân.
+ Töø khi xuaát hieän, giai caáp coâng nhaân ñaõ ñaáu tranh choáng laïi aùch aùp böùc boùc loät cuûa
giai caáp tö saûn. Nhöõng cuoäc ñaáu tranh naøy traûi qua töøng giai ñoaïn töø thaáp ñeán cao, töø
nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích kinh teá ñeán nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích chính trò.
Luùc ñaàu nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân traûi qua nhieàu toån thaát, chöa
ñaït ñöôïc muïc ñích. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân thaát baïi naøy laø chöa coù moät hoïc
thuyeát khoa hoïc vaø CM daãn ñöôøng.
+ CN Mac laø moät hoïc thuyeát khoa hoïc vaø CM , ra ñôøi vaøo nhöõng naêm 40 cuûa TK 19 .
Söï ra ñôøi cuûa noù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa giai caáp voâ saûn. Hoïc thuyeát naøy
nhanh choùng ñöôïc moät boä phaän tieân tieán trong giai caáp coâng nhaân tieáp thu. Sau khi
tieáp thu CN Mac, hoï thaáy raèng caàn hình thaønh moät chính ñaûng ñeå laõnh ñaïo phong traøo.
Chính ñaûng aáy laø Ñaûng Coäng Saûn. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng CS, phong traøo ñaáu
tranh cuûa giai caáp coâng nhaân coù böôùc phaùt trieån nhaûy voït veà chaát (töø töï phaùt sang töï
giaùc)
Sau khi Ñaûng CS ñöôïc hình thaønh, söï keát hôïp naøy vaãn caàn ñöôïc tieáp tuïc duy trì nhaèm
naâng cao trình ñoä giaùc ngoä cuûa giai caáp coâng nhaân.
tuthienbao.com
2. Quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta:
ÔÛ VN, Ñaûng Coäng Saûn ra ñôøi 3/2/1930. ÑCSVN ra ñôøi laø söï keát hôïp nguyeân lyù
chung, vaø coù nhöõng ñaëc thuø rieâng vì:
+ Phong traøo yeâu nöôùc coù sôùm hôn phong traøo coâng nhaân nhö caùc phong traøo do
caùc vò laõnh tuï laõnh ñaïo : Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh, Hoaøng Hoa Thaùm.
+ Caû 2 phong traøo ñeàu coù chung keû thuø vaø muïc tieâu ñaáu tranh vì vaäy khi CN MacLenin ñöôïc truyeàn baù vaøo phong traøo coâng nhaân thì cuõng ñöôïc truyeàn baù vaøo
phong traøo yeâu nöôùc.
Ñaûng Coäng Saûn VN laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp CN Mac-Lenin vôùi phong traøo
CNVN vaø phong traøo yeâu nöôùc.
Caâu 2: Vì sao noùi Ñaûng Coäng Saûn laø nhaân toá ñaûm baûo cho giai caáp coâng nhaân
hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình. Lieân heä vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta.
1/ Vai troø cuûa Ñaûng Coäng Saûn:
Ñaûng Coäng Saûn – toå chöùc tieân phong cuûa giai caáp coâng n...
CNXHKH
Caâu 1: Trình baøy quy luaät hình thaønh chính ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân. Döïa vaøo
quy luaät chung haõy toùm taét quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta.
1. Quy luaät hình thaønh chính Ñaûng:
Ñaûng CS laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp giöõa CN Mac vôùi phong traøo coâng nhaân.
+ Töø khi xuaát hieän, giai caáp coâng nhaân ñaõ ñaáu tranh choáng laïi aùch aùp böùc boùc loät cuûa
giai caáp tö saûn. Nhöõng cuoäc ñaáu tranh naøy traûi qua töøng giai ñoaïn töø thaáp ñeán cao, töø
nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích kinh teá ñeán nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích chính trò.
Luùc ñaàu nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân traûi qua nhieàu toån thaát, chöa
ñaït ñöôïc muïc ñích. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân thaát baïi naøy laø chöa coù moät hoïc
thuyeát khoa hoïc vaø CM daãn ñöôøng.
+ CN Mac laø moät hoïc thuyeát khoa hoïc vaø CM , ra ñôøi vaøo nhöõng naêm 40 cuûa TK 19 .
Söï ra ñôøi cuûa noù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa giai caáp voâ saûn. Hoïc thuyeát naøy
nhanh choùng ñöôïc moät boä phaän tieân tieán trong giai caáp coâng nhaân tieáp thu. Sau khi
tieáp thu CN Mac, hoï thaáy raèng caàn hình thaønh moät chính ñaûng ñeå laõnh ñaïo phong traøo.
Chính ñaûng aáy laø Ñaûng Coäng Saûn. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng CS, phong traøo ñaáu
tranh cuûa giai caáp coâng nhaân coù böôùc phaùt trieån nhaûy voït veà chaát (töø töï phaùt sang töï
giaùc)
Sau khi Ñaûng CS ñöôïc hình thaønh, söï keát hôïp naøy vaãn caàn ñöôïc tieáp tuïc duy trì nhaèm
naâng cao trình ñoä giaùc ngoä cuûa giai caáp coâng nhaân.
2. Quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta:
ÔÛ VN, Ñaûng Coäng Saûn ra ñôøi 3/2/1930. ÑCSVN ra ñôøi laø söï keát hôïp nguyeân lyù
chung, vaø coù nhöõng ñaëc thuø rieâng vì:
+ Phong traøo yeâu nöôùc coù sôùm hôn phong traøo coâng nhaân nhö caùc phong traøo do
caùc vò laõnh tuï laõnh ñaïo : Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh, Hoaøng Hoa Thaùm.
+ Caû 2 phong traøo ñeàu coù chung keû thuø vaø muïc tieâu ñaáu tranh vì vaäy khi CN Mac-
Lenin ñöôïc truyeàn baù vaøo phong traøo coâng nhaân thì cuõng ñöôïc truyeàn baù vaøo
phong traøo yeâu nöôùc.
Ñaûng Coäng Saûn VN laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp CN Mac-Lenin vôùi phong traøo
CNVN vaø phong traøo yeâu nöôùc.
Caâu 2: Vì sao noùi Ñaûng Coäng Saûn laø nhaân toá ñaûm baûo cho giai caáp coâng nhaân
hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình. Lieân heä vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta.
1/ Vai troø cuûa Ñaûng Coäng Saûn:
Ñaûng Coäng Saûn – toå chöùc tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân laø nhaân toá coù yù nghóa
quyeát ñònh tröôùc tieân, laø nhaân toá ñaûm baûo cho giai caáp coâng nhaân hoaøn thaønh söù meänh
lòch söû cuûa mình. Bôûi væ trong cuoäc ñaáu tranh ñeå giaønh chính quyeàn vaø laõnh ñaïo xaây
döïng xaõ hoäi môùi, giai caáp coâng nhaân khoâng coù vuõ khí naøo quan troïng hôn laø toå chöùc.
Hình thöùc toå chöùc cao nhaát cuûa giai caáp coâng nhaân chính laø Ñaûng Coäng Saûn . Ñaûng
Coäng Saûn mang tính giai caáp. Baûn chaát cuûa Ñaûng Coäng Saûn theå hieän ôû choã neàn taûng
tuthienbao.com
tuthienbao.com
tuthienbao.com
câu hỏi đáp án chủ nghĩa cã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi đáp án chủ nghĩa cã hội khoa học - Người đăng: Quỳnh Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu hỏi đáp án chủ nghĩa cã hội khoa học 9 10 851