Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh

Được đăng lên bởi loandk71-gmail-com
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 2 lần
125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG
TIẾNG ANH
Hy vọng topic này sẽ có ích cho những ai đang và sẽ tìm việc.
Đây là những câu hỏi có tần suất gặp nhiều nhất khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, các câu trả
lời đưa ra nhiều lựa chọn và bạn có thể chọn câu trả lời tối ưu nhất. Đây là list các câu hỏi: ( nhấn vào
câu hỏi để xem câu trả lời )
Basic Interview Questions I
1. Tell me a little about yourself.
2. What are your strengths? (
3. What are your weaknesses?
4. What are your short term goals?
5. What are your long term goals?
6. What do you want to be doing five years from now?
7. If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
8. What does success mean to you?
9. What does failure mean to you?
10. Are you an organized person?
11. In what ways are you organized and disorganized?
12. Do you manage your time well?
13. How do you handle change?
14. How do you make important decisions?
15. Do you work well under pressure?
Basic Interview Questions II
1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company money.
11. Tell me about a time you aimed too high.
12. Tell me about a time you aimed too low.
13. Tell me about a time you made a great sale.
14. Tell me about a time you went over budget.
School Related Interview Questions
1. What extracurricular activities were you involved in?
2. Why did you choose your major?
3. If you redo college again, what would you major in?
4. What course did you like the most?
1

5. What course did you like the least?
6. How will your performance in your worst class affect your performance on this job?
7. How would your best friend describe you?
8. How would your professor describe you?
9. How would your mother describe you?
10. Why are you applying for a job that you didn’t major in?
11. During college, how did you spend your summer vacations?
12. What did you learn from your internship?
13. Did you do any internships?
14. If you could learn something such as a new skill, what would it be?
Work Related Interv...
1
125 CÂU
HI
- TR
LI
KHI PHNG VN XIN VIC
B
N
G
TING
ANH
Hy vng topic này s có ích cho nhng ai đang và s tìm vic.
Đây là nhng câu hi có tn sut gp nhiu nht khi phng vn xin vic bng tiếng Anh, các câu tr
li đưa ra nhiu la chn và bn có th chn câu tr li ti ưu nht. Đây là list các câu hi: ( nhn vào
câu hi để xem câu tr li )
Basic Interview Questions
I
1. Tell me a little about yourself.
2. What are your strengths?
3. What are your weaknesses?
4. What are your short term goals?
5. What are your long term goals?
6. What do you want to be doing five years from now?
7. If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
8. What does success mean to you?
9. What does failure mean to you?
10. Are you an organized person?
11. In what ways are you organized and disorganized?
12. Do you manage your time well?
13. How do you handle change?
14. How do you make important decisions?
15. Do you work well under pressure?
Basic Interview Questions
II
1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company money.
11. Tell me about a time you aimed too high.
12. Tell me about a time you aimed too low.
13. Tell me about a time you made a great sale.
14. Tell me about a time you went over budget.
School Related
Inte
r
view
Qu
es
tion
s
1. What extracurricular activities were you involved in?
2. Why did you choose your major?
3. If you redo college again, what would you major in?
4. What course did you like the most?
(
Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh - Người đăng: loandk71-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Câu hỏi phỏng vấn tiếng anh 9 10 761