Ktl-icon-tai-lieu

CEO Ở TRUNG QUỐC

Được đăng lên bởi thanh-tuyet-cao
Số trang: 549 trang   |   Lượt xem: 3156 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CEO Ở TRUNG QUỐC:
TIẾNG NÓI TỪ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
CỦA 20 NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ
JUAN ANTONIO FERNANDEZ - LAURIE UNDERWOOD
Người dịch: LÊ NGUYỄN MINH THỌ - TRƯƠNG HỚN HUY
Hiệu đính: NGUYỄN HỮU THÁI

Chìu traăch nhiẽm xuát baưn:

Ts. Quaăch Thu Nguyẽt

Bièn tãp:

Thaønh Nam

Bìa:

Buøi Nam

Sôưa baưn in:

Thanh Bình

Kyị thuãt vi tính:

Thanh Haø

NHAØ XUÁT BAƯN TREƯ
161B Lyă Chính Thaéng - Quãn 3 - Thaønh phó Hođ Chí Minh
ÍT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
Website: 
CHI NHAĂNH NHAØ XUÁT BAƯN TREƯ TAÊI HAØ NÕI
20 ngoị 91, Nguyẻn Chí Thanh, Quãn Íóng Ía - Haø Nõi
ÍT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@hn.vnn.vn

4

CEO

Ở

TRUNG QUỐC

Leaders.
CHINA CEO – Voices of Experience from 20 International Business Leaders
Copyright © 2006 by John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. All rights reserved.
Bản tiếng Việt xuất bản độc quyền theo thỏa thuận hợp đồng với John Wiley & Sons
(Asia) Pte Ltd.

CHINH

PHỤC KHÁCH HÀNG

TRUNG QUỐC 5

Mục lục

Lời nói đầu ...................................................................... 7
Dẫn nhập ....................................................................... 15
CHƯƠNG 1 ..........................................................................................

Những phẩm chất của nhà quản lý quốc tế .................
thành công tại Trung Quốc ................................... 29
CHƯƠNG 2 ..........................................................................................

Quản lý nhân viên Trung Quốc .................................. 75
CHƯƠNG 3 ..........................................................................................

Làm việc với các đối tác kinh doanh ..................... 135
CHƯƠNG 4 ..........................................................................................

Giao tiếp với trụ sở chính ......................................... 187
CHƯƠNG 5 ..........................................................................................

Đối đầu với các đối thủ cạnh tranh ....................... 225
CHƯƠNG 6 ..........................................................................................

Đấu tranh chống nạn xâm phạm ....................................
quyền sở hữu trí tuệ .......................................... 259
CHƯƠNG 7 .........................................
CEO ÚÃ TRUNG QUÖËC:
TIÏËNG NOÁI TÛÂ KINH NGHIÏÅM THÛÅC TIÏÎN
CUÃA 20 NHAÂ LAÄNH ÀAÅO DOANH NGHIÏÅP QUÖËC TÏË
JUAN ANTONIO FERNANDEZ - LAURIE UNDERWOOD
Ngûúâi dõch: LÏ NGUYÏÎN MINH THOÅ - TRÛÚNG HÚÁN HUY
Hiïåu àñnh: NGUYÏÎN HÛÄU THAÁI
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp: Thaønh Nam
Bìa: Buøi Nam
Söûa baûn in: Thanh Bình
Kyõ thuaät vi tính: Thanh Haø
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@hn.vnn.vn
CEO Ở TRUNG QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CEO Ở TRUNG QUỐC - Người đăng: thanh-tuyet-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
549 Vietnamese
CEO Ở TRUNG QUỐC 9 10 690