Ktl-icon-tai-lieu

ch08_2609.ppt

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀNH VI TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO TRONG MỘT NHÓM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Kết thúc chương này chúng ta có thể:
1. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý.
2. Tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính
điển hình.
3. Tìm hiểu về các học thuyết hành vi.
4. Mô tả mô hình của Fiedler.
5. Giải thích lý thuyết tình huống của Hersey và
Blanchard.
6. Mô tả lý thuyết đường dẫn-mục tiêu
© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–2

Lãnh
Lãnh đạo
đạo là
là gì?
gì?
Lãnh đạo
Khả năng ảnh hưởng đến
một nhóm nhằm đạt được
các mục tiêu
Quản lý
Sử dụng quyền lực theo sự sắp
xếp chính thức để đạt được sự
tuân thủ của các thành viên
trong
tổ chức
© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–
3

Các
Các học
học thuyết
thuyết cá
cá tính
tính điển
điển hình
hình
Các học thuyết cá tính điển
hình của người lãnh đạo
Các lý thuyết này xem xét tính
cách, đặc điểm trí tuệ, xã hội, thể
chất để phân biệt giữa người
lãnh đạo và những người không
phải là lãnh đạo
© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–4

Các
Các học
học thuyết
thuyết cá
cá tính
tính điển
điển hình
hình
Các
Cácđặc
đặcđiểm
điểmlãnh
lãnhđạo:
đạo:
••Tham
Thamvọng
vọngvà
vàsinh
sinhlực
lực
••Mong
Mongmuốn
muốnlãnh
lãnhđạo
đạo
••Trung
Trungtrực
trựcvà
vàliêm
liêmchính
chính
••Tự
Tựtin
tin
••Thông
Thôngminh
minh
••Có
Cókiến
kiếnthức
thứcliên
liênquan
quancông
côngviệc
việc

© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–5

Các
Các học
học thuyết
thuyết cá
cá tính
tính điển
điển hình
hình
Những
Nhữnghạn
hạnchế:
chế:
••Không
Khôngcó
cócá
cátính
tínhnào
nàochung
chungnhất
nhấtđể
đểdự
dự
đoán
đoánngười
ngườilãnh
lãnhđạo
đạotrong
trongmọi
mọitình
tìnhhuống.
huống.
••Cá
Cátính
tínhđiển
điểnhình
hìnhdự
dựđoán
đoánhành
hànhvi
vitốt
tốthơn
hơn
trong
trongtình
tìnhhuống
huống“yếu”
“yếu”chứ
chứkhông
khôngphải
phải
“mạnh”
“mạnh”
••Không
Khôngcó
cóbằng
bằngchứng
chứngrõ
rõràng
ràngvề
vềnhân
nhânquả
quả
trong
trongmối
mốiquan
quanhệ
hệgiữa
giữalãnh
lãnhđạo
đạovà
vàcá
cátính
tính
điển
hình.
điển
hình. Hall Inc.
© 2003 Prentice
11–
All rights reserved.

6

Các
Các học
học thuyết
thuyết cá
cá tính
tính điển
điển hình
hình
Những
Nhữnghạn
hạnchế:
chế:
••Cá
Cátính
tínhđiển
điểnhình
hìnhdự
dựđoán
đoántốt
tốthơn
hơnvề
vềvẻ
vẻbề
bề
ngoài
ngoàicủa
củangười
ngườilãnh
lãnhđạo
đạothay
thayvì
vìdự
dựđoán
đoán
được
đượcngười
ngườilãnh
lãnhđạo
đạolàm
làmviệc
việccó
cóhiệu
hiệuquả
quả
hay
haykhông
khônghiệu
hiệuquả.
quả.

© 2003 Prentice Hall Inc.
All rights reserved.

11–7

Các
Các học
học thuyết
thuyết về
về hành
hành vi
vi
Các học thuyế...
HÀNH VI TỔ CHỨC
LÃNH ĐẠO TRONG MỘT NHÓM
ch08_2609.ppt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ch08_2609.ppt - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ch08_2609.ppt 9 10 412