Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược đại dương xanh

Được đăng lên bởi trinhbluesky
Số trang: 259 trang   |   Lượt xem: 8782 lần   |   Lượt tải: 37 lần
1

Contents
Lời mở đầu .................................................................................................................................. 5
Lời cảm ơn ................................................................................................................................... 8
Chương 1 ............................................................................................................................... 12
Tạo dựng những đại dương xanh ........................................................................................... 12
Khoảng trống thị trường mới ............................................................................................. 13
Sự hình thành liên tục của những đại dương xanh ............................................................. 15
Tác động của việc hình thành những đại dương xanh ........................................................ 16
Ngày càng có nhu cầu tạo ra những đại dương xanh ......................................................... 17
Từ Công ty và Ngành đến Hành động chiến lược ............................................................... 19
Đổi mới giá trị: Nền tảng của chiến lược đại dương xanh ................................................... 23
Hình thành và thực hiện chiến lược đại dương xanh .......................................................... 31
Chương 2 ............................................................................................................................... 36
Các khuôn khổ và công cụ phân tích ..................................................................................... 36
Sơ đồ chiến lược ................................................................................................................ 38
Khuôn khổ 4 hành động..................................................................................................... 42
Mô hình mạng loại bỏ ‐ cắt giảm ‐ gia tăng ‐ hình thành.................................................... 49
Ba đặc điểm của một chiến lược tốt ................................................................................... 52
Sự tập trung .................................................................................................................. 53
Sự khác biệt .................................................................................................................. 54
Khẩu hiệu có sức thuyết phục ...................................................................................... 55
Tìm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược đại dương xanh - Người đăng: trinhbluesky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
259 Vietnamese
Chiến lược đại dương xanh 9 10 850