Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn bị thuyết trình

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
ðịa ch: Tng 4, nhà B, s347 ðội Cn, Ba ðình, Hà Ni, Vit Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
TÂM VIT GROUP – ðÀO TO & TƯ VẤN
1
K năng thuyt trình
CHUN B
Tâm Vit Group
2
Không chun b
chu
n bcho tht bi
3
Chun bthuyết trình
Xác ñịnh tình hung
Phân tích thính gi và din gi
Xác ñịnh mc tiêu
Thu thp thông tin
Tp luyn
4
Chun bthuyết trình
Xác ñịnh tình hung
Phân tích thính gi và din gi
Xác ñịnh mc tiêu
Thu thp thông tin
Tp luyn
5
Gii hn các vn ñề
Cô lp và phân bit gc r vn ñề
Chi tiết hoá bng các thông s
ðơ
n gin hoá tình hung
Chia thành các phn có th thc hin
6
ðánh giá môi trường bên ngoài
Thông tin thường xuyên cp nht
Nhng gì ñang xy ra trong lĩnh vc
Nhng gì ñang xy ra lĩnh vc liên quan
S nh hưởng phm vi quc gia, quc tế
Chuẩn bị thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn bị thuyết trình - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuẩn bị thuyết trình 9 10 745