Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi hinichi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT
TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH

NGƯỜI SỌAN: PHẠM SANH

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

THANH TÓAN VỐN ĐẦU TƯ
CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN
PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN
HỒ SƠ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN

QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN
NỘI DUNG, HỒ SƠ, THẨM QUYỀN THẨM TRA BÁO CÁO QT
KIỂM TÓAN, QT VỐN ĐẦU TƯ
THẨM TRA QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH
PHÊ DUYỆT QUYẾT TÓAN
CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TÓAN, KIỂM TÓAN
THỜI HẠN QUYẾT TÓAN
TRÁCH NHIỆM TRONG QUYẾT TÓAN DỰ ÁN HÒAN THÀNH

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DAĐT
XDCT TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
CÁC YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ
DỤNG

1. THANH TÓAN VỐN ĐẦU TƯ
CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN
PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN
HỒ SƠ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN

1.1. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN
VIỆC THANH TÓAN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG VIỆC,
NHÓM CÔNG VIỆC HOẶC TOÀN BỘ CÔNG VIỆC LẬP DỰ ÁN,
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG, GIÁM SÁT VÀ
CÁC HỌAT ĐỘNG XÂY DỰNG KHÁC PHẢI CĂN CỨ THEO
GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ HÒAN THÀNH VÀ NỘI
DUNG PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN TRONG HỢP ĐỒNG
ĐÃ KÝ KẾT
ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC, TRONG NĂM KẾT THÚC XÂY DỰNG HOẶC ĐƯA
CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG THÌ CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI
THANH TÓAN TÒAN BỘ CHO NHÀ THẦU GIÁ TRỊ CÔNG
VIỆC HÒAN THÀNH TRỪ KHỎAN TIỀN GIỮ LẠI THEO QUY
ĐỊNH ĐỂ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

1.2. PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN
THANH TÓANTHEO GÍA TRỌN GÓI (GIÁ KHÓAN GỌN):
 XÁC ĐỊNH RÕ KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, THỜI GIAN NGẮN.
KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGÒAI HỢP ĐỒNG KHÔNG DO NHÀ THẦU GÂY RA
PHẢI ĐƯỢC XEM XÉT GIẢI QUYẾT

THANH TÓAN THEO ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH:

GIÁ TRỊ THANH TÓAN XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NHÂN KHỐI LƯỢNG HÒAN
THÀNH THỰC TẾ VỚI ĐƠN GIÁ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRONG HỢP ĐỒNG
TRƯỜNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH LỚN HƠN 20% KHỐI LƯỢNG BAN
ĐẦU HỢP ĐỒNG THÌ ĐƠN GIÁ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH CÓ THỂ ĐƯỢC THỎA
THUẬN LẠI NHƯNG KHÔNG VƯỢT ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH BAN ĐẦU GHI TRONG
HỢP ĐỒNG
TRƯỜNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH KHÔNG CÓ ĐƠN GIÁ GHI TRONG
HỢP ĐỒNG THÌ GIÁ TRỊ PHÁT SINH ĐƯỢC TÍNH THEO ĐƠN GIÁ ĐỊA
PHƯƠNG NƠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT SINH, NẾU
KHÔNG CÓ ĐƠN GIÁ ĐỊA PHƯƠNG THÌ HAI BÊN THỐNG NHẤT XÂY DỰNG GIÁ
VÀ TRÌNH CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

THANH TÓAN THEO GIÁ ĐIỀU CHỈNH:

ÁP DỤNG CÁC GÓI THẦU KHÔNG XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VỀ KHỐI LƯỢNG,
BIẾN ĐỘNG GIÁ (LẠM PHÁT, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH…), THỜI GIAN THỰC HIỆN
TRÊN 12 THÁNG

1.2. PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN
THỜI HẠN THANH TÓAN: TRONG THỜI HẠN 10 NGÀY
LÀM VIỆC, KỂ TỪ NGÀY NHÀ THẦU NỘP HỒ SƠ THANH
TÓ...
CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT
TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
NGƯỜI SỌAN: PHẠM SANH
CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: hinichi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ: THANH TÓAN, QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 10 921