Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên viên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
I- Khái quát chung về quá trình giao tiếp
1- Vai trò giao tiếp trong cuộc sống và công sở hành chính
a- K/n: Giao tiếp là 1 quá trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ
thông tin cảm xúc với nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp.
b- Giao tiếp - thước đo văn hoá quản lý:
- Vai trò giao tiếp trong cuộc sống:
+ Giao tiếp là nhu cầu xã hội cơ bản được xuất hiện sớm nhất trong đời sống của
mỗi một con người;
+ Thông qua giao tiếp với người khác sau khi sinh để phát triển, trở thành người;
+ Quá trình giao tiếp con người trao đổi với nhau về thông tin, tình cảm, kinh
nghiệm, vốn sống tạo ra sự ảnh hưởng, tác động qua lại để cho con người tự đánh giá,
điều chỉnh hành vi, tự phối hợp với nhau trong công việc.
+ Giao tiếp là nét đặc trưng trong phong cách con người nhằm vận hành phát triển
mối quan hệ con người với nhau, lĩnh hội vh tạo thành ý thức góp phần hình thành, phát
triển nhân cách con người.
- Giao tiếp trong công sở hành chính:
+ Giao tiếp giúp cho tổ chức tồn tại, phát triển trong xh, chia sẻ và truyền đạt mục
tiêu mà tổ chức đạt tới, nhờ giao tiếp mà mọi người trong tổ chức hiểu rõ hơn về tổ
chức.
+ Giao tiếp liên kết mọi thành viên lại với nhau để hình thành tổ chức, giúp cho
mọi người nắm bắt thông tin, hiểu biết về nhiệm vụ và tương tác với đồng nghiệp.
+ Giao tiếp để duy trì các giá trị trong tổ chức.
+ Giao tiếp nhằm động viên cán bộ, công chức trong thực hiện công việc và cuộc
sống riêng.
+ Thông qua quá trình giao tiếp để ý tưởng, sáng kiến được hình thành, chia sẻ
cách thức,...
- Vai trò giao tiếp đối với nhà lãnh đạo quản lý công:
+ Đối với nhà quản lý: Giao tiếp là nhu cầu, là công cụ quan trọng để tổ chức các
hđ của cơ quan và là cơ hội gây ảnh hưởng đến cấp dưới;
+ Trong hđ lãnh đạo quản lý quá trình giao tiếp được diễn ra thường xuyên, nhờ
có giao tiếp mà lãnh đạo hiểu được tâm tư nguyện vọng, tình cảm, thói quen, năng lực
của người dưới quyền, tiến hành xây dựng các mối quan hệ tạo ra mqh giữa cấp trên với
cấp dưới, nâng cao uy tín của bản thân, hình thành kỹ năng nghệ thuật ứng xử trong giải
quyết công việc;
2- Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi giao tiếp

a- Các yếu tố bên trong tổ chức:
- Mục tiêu:
- Cơ cấu của tổ chức:
- Lịch sử của tổ chức:
- Quy trình, quy chế làm việc:
- Văn hoá công sở;
- Bản thân người lãnh đạo, quản lý.
- Hoàn cảnh hiện tại của tổ chức.
b- Các yếu tố bên ngoài của tổ chức:
- Tình hình kinh tế, chính trị- xã hội;
- Yếu tố địa lý tự nhiên;
- Chính sách của ngành mà cá nhân phải phục tùn...
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
I- Khái quát chung về quá trình giao tiếp
1- Vai trò giao tiếp trong cuộc sống và công sở hành chính
a- K/n: Giao tiếp là 1 q trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ
thông tin cảm xúc với nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp.
b- Giao tiếp - thước đo văn hoá quản lý:
- Vai trò giao tiếp trong cuộc sống:
+ Giao tiếp nhu cầu hội bản được xuất hiện sớm nhất trong đời sống của
mỗi một con người;
+ Thông qua giao tiếp với người khác sau khi sinh để phát triển, trở thành người;
+ Q trình giao tiếp con người trao đổi với nhau về thông tin, nh cảm, kinh
nghiệm, vốn sống tạo ra sảnh hưởng, tác động qua lại đcho con người tự đánh giá,
điều chỉnh hành vi, tự phối hợp với nhau trong công việc.
+ Giao tiếp là nét đặc trưng trong phong cách con người nhằm vận hành phát triển
mối quan hệ con người với nhau, lĩnh hội vh tạo thành ý thức góp phần hình thành, phát
triển nhân cách con người.
- Giao tiếp trong công sở hành chính:
+ Giao tiếp giúp cho tổ chức tồn tại, phát triển trong xh, chia sẻ và truyền đạt mục
tiêu mà t chức đạt tới, nh giao tiếp mọi người trong tổ chức hiểu rõ hơn về tổ
chức.
+ Giao tiếp liên kết mọi thành viên lại với nhau để hình thành tổ chức, giúp cho
mọi người nắm bắt thông tin, hiểu biết về nhiệm vụ và tương tác với đồng nghiệp.
+ Giao tiếp để duy trì các giá trị trong tổ chức.
+ Giao tiếp nhằm động viên cán bộ, công chức trong thực hiện công việc cuộc
sống riêng.
+ Thông qua quá trình giao tiếp để ý tưởng, sáng kiến được hình thành, chia sẻ
cách thức,...
- Vai trò giao tiếp đối với nhà lãnh đạo quản lý công:
+ Đối với nhà quản lý: Giao tiếpnhu cầu, là công cụ quan trọng để tổ chức các
hđ của cơ quan và là cơ hội gây ảnh hưởng đến cấp dưới;
+ Trong lãnh đạo quản lý quá trình giao tiếp được diễn ra thường xuyên, nhờ
giao tiếp lãnh đạo hiểu được tâm nguyện vọng, tình cảm, thói quen, năng lực
của người dưới quyền, tiến hành xây dựng các mối quan hệ tạo ra mqh giữa cấp trên với
cấp dưới, nâng cao uy tín của bản thân, hình thành kỹ năng nghệ thuật ứng xử trong giải
quyết công việc;
2- Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi giao tiếp
Chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên viên - Người đăng: Nguyễn Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên viên 9 10 871