Ktl-icon-tai-lieu

con sẽ làm được

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1783 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Biên d ch:
Như Quỳnh – An Bình – Ng c Hân

1

Bìa 4
o B n có cho r ng i m s và thành tích hi n t i c a con b n chưa th t s
ph n ánh ư c th c l c c a cháu?
o Có ph i con b n luôn h t s c v t v
cân b ng th i gian dành cho vi c
h c hành, th d c th thao, ngh ngơi và các ho t ng ngo i khóa khác?
o Có bao gi b n c m th y thà mình t làm m t vi c gì ó còn hơn là yêu
c u các con th c hi n?
o B n có ph i r y la, trách m ng các con ph giúp b n làm vi c nhà?
o B n có c m th y mình luôn không th i gian dành cho gia ình?
o Có ph i b n c m th y quãng th i gian bên gia ình không ư c vui v
như mình mong i?
N u b n tr l i “Có” cho b t kỳ câu h i nào trong danh sách trên thì ây
chính là cu n sách dành cho b n, giúp b n và con cái c a b n có ư c s thay i như
mong mu n.

2

L I TÁC GI
Chào các b n c gi !
Tôi ã vi t cu n sách u tay “Ngư i gi i không ph i là ngư i làm t t c ”,
v i hy v ng ph bi n m t trong nh ng kinh nghi m qu n lý h t s c c áo – nguyên t c
“Giao vi c hi u qu nh t”. ã có r t nhi u nhà qu n lý n m ư c nguyên t c này và t
ư c nhi u thành công. Th nhưng, tôi hi u r ng ph m vi áp d ng c a nguyên t c này
v n còn r t gi i h n.
Thông qua m t s b n bè và ng nghi p, tôi ã n y ra ý tư ng áp d ng
nguyên t c tuy t v i ó, v i m t chút bi n i, vào vi c giáo d c con cái t i gia ình.
“Con s làm ư c” s mang n cho b n cách v n d ng nguyên t c giao vi c
hi u qu y vào vi c giáo d c con cái. V i 6 bư c ơn gi n nhưng h u ích, b n s giúp
con tr g t hái thành tích cao nh t và t tin bư c vào i.
Trong quy n “Ngư i gi i không ph i là ngư i làm t t c ”, nhân v t James ã
ph i n l c r t nhi u mà v n không sao t ư c k t qu như Jones, ngư i anh h c a
mình. Trong khi James ph i làm vi c r t v t v m i có th hoàn thành công vi c m t cách
tương i thì Jones, v i nh ng k năng qu n lý tuy t v i, ã t ư c nhi u thành công
vư t tr i m t cách nh nhàng. Theo ó, ch t lư ng cu c s ng c a hai ngư i ngày m t
khác xa nhau.
n g p và xin l i
Cu i cùng, James quy t nh d p b lòng kiêu hãnh
khuyên c a Jones. T s hư ng d n c a ngư i anh h , James d n n m rõ và áp d ng
thành công bí quy t “Giao vi c hi u qu nh t”.
L n này, James nh n ra r ng các con c a Jones luôn thành công và vư t tr i
hơn so v i các con anh, dù t t c
u có th i gian h c t p và chơi ùa như nhau.
Câu chuy n là chu i nh ng suy nghĩ và hành ng c a James nh m tìm ra bí
quy t t tin và thành công c a các con Jones. T nh ng gì ã h c ư c, gia ình James ã
t ư c nh ng k t qu áng khích l :
Các con t ư c nhi u thành công hơn mà không c n ph i c g ng
quá s c.
...
1
Biên dch:
Như Qunh – An Bình – Ngc Hân
con sẽ làm được - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
con sẽ làm được - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
con sẽ làm được 9 10 652