Ktl-icon-tai-lieu

CREDENTIALS PRESENTATION: BÍ QUYẾT TRÌNH BÀY TỪ DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU

Được đăng lên bởi hung-lethanh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2619 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÍ QUYEÁT TRÌNH BAØY

TÖØ DIEÃN GIAÛ HAØNG ÑAÀU
Dieãn giaû: QUAÙCH TUAÁN KHANH

TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA TRÌNH BAØY










“Hoïc aên, hoïc noùi…”
Ngöôøi coù taøi aên noùi seõ thoáng lónh thieân haï
Baïn coù muoán laøm chuû cuoäc ñôøi mình khoâng?
Baïn coù muoán taïo söùc huùt vôùi ngöôøi khaùc
khoâng?
Baïn coù muoán thaønh coâng trong caùc moái quan
heä khoâng?
Baïn coù muoán thuyeát phuïc ngöôøi khaùc khoâng?

TRÌNH BAØY TOÁT ÑEÅ…










Ñöôïc thaêng chöùc
Taêng löông
Thuyeát phuïc toát hôn
Taêng hieäu quaû caùc cuoäc hoïp
Bôùt böïc mình vaø stress
Cuûng coá hình aûnh caù nhaân
Taêng cöôøng caùc moái quan heä
Taêng uy tín

SÔ ÑOÀ TRUYEÀN THOÂNG

Ngöôøi trình
baøy

Thoâng ñieäp

Maõ hoùa

Khaùn giaû

Giaûi maõ

Phaûn hoài

PHAÂN TÍCH KHAÙN GIAÛ



Caáp ñoä 1: Ngöôøi nghe bò eùp buoäc hay tình nguyeän?
Caáp ñoä 2: Phaân tích caùc ñaëc ñieåm khaùn giaû












Soá löôïng
Trình ñoä hoïc vaán
Gia ñình
Toân giaùo
Giôùi tính
Kinh nghieäm caù nhaân
Nhoùm baïn/Hoäi ñoaøn
Ngheà nghieäp, tuoåi taùc

Caáp ñoä 3: Söï quan taâm vaø kieán thöùc veà ñeà taøi
Caáp ñoä 4: Thaùi ñoä, quan nieäm, caùc giaù trò & nguyeân taéc

Quan nieäm
Caùc giaù trò vaø
nguyeân taéc
Thaùi ñoä (Attitude):

- Ñeà taøi noùi chuyeän
- Muïc tieâu cuûa ngöôøi trình baøy
- Baûn thaân ngöôøi trình baøy
- Phong caùch trình baøy

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NGÖÔØI NGHE







Ngöôøi nghe baän roän, luoân
hoái haû veà taâm lyù laãn haønh
ñoäng
Ngöôøi nghe phöùc taïp
Ngöôøi nghe hoaøi nghi
Ngöôøi nghe bò “traøn ngaäp”
thoâng tin

TAÂM LYÙ NGÖÔØI NGHE










Con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình
Không thích bị chỉ trích, phê bình
Thích được khen, thích mềm mỏng, ngọt ngào
Không thích bị ép buộc hoặc làm theo ý người
khác
Không thích bị chỉ dạy
Lười suy nghĩ, nuôi dưỡng thành kiến, khó thay
đổi
Dễ bị tác động, ám thị, dẫn dắt nếu người trình
bày biết phương pháp

4 KIEÅU NGÖÔØI NGHE THEO TAÂM LYÙ








Loaïi ngöôøi ai noùi sao nghe vaäy
Loaïi ngöôøi truø tröø, do döï, khoâng töï quyeát
ñònh ñöôïc
Loaïi ngöôøi ñaày thaønh kieán, “cöùng ñaàu”,
luoân tin laø mình ñuùng
Loaïi ngöôøi bieát leõ phaûi, bieát caûm vaø bieát
suy nghó

LUOÂN HÖÔÙNG ÑEÁN KHAÙN GIAÛ









Toâi noùi chuyeän vôùi ai?
Khaùn giaû chôø ñôïi gì töø baøi noùi cuûa toâi?
Thoâng ñieäp, ñeà taøi gì phuø hôïp nhaát vôùi hoï?
Muïc tieâu cuûa toâi laø gì?
Toâi neân chia seû nhöõng thoâng tin gì, trình baøy
chuùng nhö theá naøo, vaän duïng nhöõng ví duï gì
cho phuø hôïp?
Ích lôïi gì cho kh...
BÍ QUYEÁT TRÌNH BAØY
TÖØ DIEÃN GIAÛ HAØNG ÑAÀU
Dieãn giaû: QUAÙCH TUAÁN KHANH
CREDENTIALS PRESENTATION: BÍ QUYẾT TRÌNH BÀY TỪ DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CREDENTIALS PRESENTATION: BÍ QUYẾT TRÌNH BÀY TỪ DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU - Người đăng: hung-lethanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CREDENTIALS PRESENTATION: BÍ QUYẾT TRÌNH BÀY TỪ DIỄN GIẢ HÀNG ĐẦU 9 10 644