Ktl-icon-tai-lieu

Đắc nhân tâm những thuật căn bản để dẫn đạo người

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thành
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 3078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đắc Nhân Tâm

Dale Carnegie

Đắc Nhân Tâm
Tác giả: Dale Carnegie
Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
PHẦN THỨ NHẤT
Những thuật căn bản để dẫn đạo người
Chương Một
Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở chân thành Nữu Ước (New York)
được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm mươi
lính công an bao vây một căn phố để bắt tên y cũng mang hai cây súng sáu trong
mình. Họ leo lên mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng
hồ, cả một khu mỹ lệ nhất của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch"
của liên thinh. Crowley núp sau chiếc ghế đệm bông, bắn lại lính không ngừng.
Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội nhân nguy
hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết".
Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biét, bạn hãy đọc
hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời "Dưới lớp áp này,
trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không muốn làm hại một ai hết".
Không muốn làm hại ai hết!Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người lính công
an lại gần y để hỏi y giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người
đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe: "Trái tim
thương người, không muốn làm hại một ai hết!".
Trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn than: "Tôi
chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".
Nghĩa là trong thâm tâm y, y nhất định không chịu nhận y có tội.
Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".

-1-

Đắc Nhân Tâm

Dale Carnegie

Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ. Al Copone, tên đầu đảng ăn
cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã dùng những
năm tươi đẹp nhất trong đời ta để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là
bị chửi và bị săn bắn như con thú dữ".
Mà cả Dutch Schluts, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước cũng
tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ.
Viên Giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết "ở Sing Sing, những tội nhân đều
tự cho họ cũng có tâm trạng thong thường khác đời chi hết. Cũng lý luận, giảng
giải, tại sao chúng bị bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp cò... và tuyến bố rằng bỏ tù
chúng thật là bất công".
Nếu ba tên cướp đó và bọn khốn nạn đường nằm trong khám, tự cho mình vô tội
như vậy thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày, ở ngoài đường, cả các bạn
nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao?
Cho nên ông John Wannamaker, một thươ...
Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie
- 1 -
Đắc Nhân Tâm
Tác gi: Dale Carnegie
Người dch: Nguyn Hiến Lê
PHN TH NHT
Nhng thut căn bn để dn đạo người
Chương Mt
Mun ly mt đừng phá t ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người chân thành Nu Ước (New York)
được mc kích mt cuc săn người sôi ni chưa tng thy. Mt trăm năm mươi
lính công an bao vây mt căn ph để bt tên y cũng mang hai cây súng sáu trong
mình. H leo lên mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn mt tiếng đồng
h, c mt khu m l nht ca Nu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lch tch"
ca liên thinh. Crowley núp sau chiếc ghế đệm bông, bn li lính không ngng.
Khi bt đưc y ri, viên giám đốc công an tuyên b: "Nó vào hng ti nhân nguy
him nht. Nó mun giết người là giết, không vì mt lý do gì hết".
Nhưng còn chính ti nhân, Crowley, y t xét y ra sao? Mun biét, bn hãy đọc
hàng sau này mà y va chng c vi lính va viết để li cho đời "Dưới lp áp này,
trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không mun làm hi mt ai hết".
Không mun làm hi ai hết!Vy mà trước đó my ngày, khi mt người lính công
an li gn y để hi y giy phép lái xe hơi, thì y x ngay mt lot súng, giết người
đó tc thì. Mt k sát nhân không gm máu như vy mà còn t khoe: "Trái tim
thương người, không mun làm hi mt ai hết!".
Trước khi lên ngi ghế đin để chu t hình ti khám Sing Sing, y còn than: "Tôi
ch t v người ta x tôi như vy đó".
Nghĩa là trong thâm tâm y, y nht định không chu nhn y có ti.
Bn s nói: "Thì ch có nó nghĩ thế, ch còn ai l đời như vy na".
Đắc nhân tâm những thuật căn bản để dẫn đạo người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đắc nhân tâm những thuật căn bản để dẫn đạo người - Người đăng: Nguyễn Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Đắc nhân tâm những thuật căn bản để dẫn đạo người 9 10 69