Ktl-icon-tai-lieu

đánh thức con người phi thường trong bạn

Được đăng lên bởi heorung94-lt
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐÁNH THỨC CON NGƢỜI PHI THƢỜNG
TRONG BẠN
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chƣơng 1 NHỮNG ƢỚC MƠ CHO ĐỜI MÌNH
Chƣơng 2 NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TẠO SỨC MẠNH
Chƣơng 3 NHỮNG SỨC MẠNH DỆT NÊN CUỘC ĐỜI
Chƣơng 4 NHỮNG NIỀM TIN CỦA TA: SỨC MẠNH XÂY DỰNG VÀ SỨC MẠNH HỦY
HOẠI
Chƣơng 5 THAY ĐỔI CÓ THỂ XẢY RA TRONG NHÁY MẮT KHÔNG?
Chƣơng 6 THAY ĐỔI MỘT THÓI QUEN: KHOA ĐIỀU KHIỂN BẰNG LIÊN TƢỞNG
Chƣơng 7 LÀM THẾ NÀO ĐẠT ĐIỀU BẠN THỰC SỰ MONG MUỐN
Chƣơng 8 HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI
Chƣơng 9 GIỎI VẬN DỤNG NGÔN TỪ SẼ ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG
Chƣơng 10 ĐÁNH THỨC CON NGƢỜI PHI THƢỜNG TRONG BẠN
Chƣơng 11 MƢỜI CẢM XÚC TẠO SỨC MẠNH
Chƣơng 12 ĐAM MÊ DIỆU KỲ: XÂY DỰNG TƢƠNG LAI THÔI THÚC
Chƣơng 13 MƢỜI NGÀY THỬ THÁCH TÂM TRÍ
Chƣơng 14 ẢNH HƢỞNG TUYỆT VỜI: HỆ THỐNG CHỦ ĐẠO CỦA BẠN
Chƣơng 15 CÁC GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI: LA BÀN ĐỊNH HƢỚNG CHO BẠN
Chƣơng 16 CÁC NGUYÊN TẮC: LÝ DO BẠN KHÔNG HẠNH PHÚC
Chƣơng 17 NHỮNG BÀI HỌC CỦA KINH NGHIỆM: SỢI CHỈ DỆT NÊN CUỘC ĐỜI
Chƣơng 18 CÁ TÍNH: BÍ QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN
Chƣơng 19 VẬN MỆNH CẢM XÚC: THÀNH CÔNG ĐÍCH THỰC DUY NHẤT
Chƣơng 20 VẬN MỆNH THÂN XÁC: NGỤC TÙ ĐAU KHỔ HAY CUNG ĐIỆN HẠNH PHÚC

Chƣơng 21 VẬN MỆNH CÁC MỐI QUAN HỆ: NƠI ĐỂ CHIA SẺ VÀ QUAN TÂM
Chƣơng 22 SỐ MỆNH TÀI CHÁNH: PHƢƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ LÀM RA CỦA CẢI
Chƣơng 23 SỐNG TRUNG THỰC: QUI LUẬT CƢ XỬ CỦA BẠN
Chƣơng 24 LÀM CHỦ THỜI GIỜ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA BẠN
Chƣơng 25 NGHỈ NGƠI VÀ GIẢI TRÍ: NGAY CẢ THƢỢNG ĐẾ CŨNG NGHĨ MỘT NGÀY!
Chƣơng 26 THÁCH ĐỐ TỘT ĐỈNH: SỨC LỰC CON NGƢỜI CÓ THỂ ĐI ĐẾN ĐÂU

LỜI MỞ ĐẦU
Với tƣ cách là nhà tâm lý chính của bệnh viện Bellevue, thành phố New York, tôi chứng kiến nhiều
mãnh đời khổ đau, không chỉ riêng những bệnh nhân tâm thần, mà cả ở những nhân viên "bình
thƣờng", "khoẻ mạnh" đang chữa trị cho bệnh nhân. Tôi còn thấy sự bất hạnh cả ở những ngƣời
tƣơng đối thành công và có địa vị cao đến gặp tôi ở phòng khám tƣ. Rất thƣờng, sự đau đớn và sự
khốn khổ là điều không mong muốn và cuối cùng cũng qua đi khi con ngƣời chịu để cho các niềm
tin, tình cảm và hành động của họ làm thay đổi qui trình của đời sống. Khổ nỗi nhiều khi họ không
làm thế. Họ nấn ná, rồi cố thay đổi kết quả xấu hay thƣờng rơi vào sự lƣỡng lự chỉ để than trách
cuộc đời khủng khiếp của họ hay bằng cách nào đó đƣợc một ai "sắp xếp cho".
Những ngƣời có khả năng để nhận ra rằng họ định đoạt kết quả của cuộc sống riêng không phải lúc
nào cũng dễ. Thực tế là, nó thƣờng là một công việc có tính chất áp đảo. Do đó, tôi luôn tìm kiếm
một phƣơng pháp và những kỹ thuật mới khi làm việc ở bệnh viện và đối với những bệnh nhân
riêng của tôi....
NG
TRONG BN
MC LC
LU
I MÌNH
NG QUYNH TO SC MNH
NG SC MNH DT NÊN CUI
NG NIM TIN CA TA: SC MNH XÂY DNG SC MNH HY
HOI
I CÓ TH XY RA TRONG NHÁY MT KHÔNG?
I MU KHIN BNG
 U BN THC S MONG MUN
I TCTR LI
I VN DNG NGÔN T S N THÀNH NG
NG TRONG BN
I CM XÚC TO SC MNH
U K: XÂY D
I NGÀY TH THÁCH TÂM TRÍ
NG TUYT VI: H THNG CH O CA BN
 CA CUNG CHO BN
C: LÝ DO BN KHÔNG HNH PHÚC
NG BÀI HC CA KINH NGHIM: SI CH DT NÊN CUI
 PHÁT TRIN
N MNH CC DUY NHT
N MNH THÂN XÁC: NG N HNH PC
đánh thức con người phi thường trong bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh thức con người phi thường trong bạn - Người đăng: heorung94-lt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
đánh thức con người phi thường trong bạn 9 10 85