Ktl-icon-tai-lieu

Đánh thức con người phi thường trong bạn

Được đăng lên bởi Anh Cuong Tran
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁNH	THỨC	CON	NGƯỜI	PHI	THƯỜNG	TRONG	BẠN
Anthony	Robbins
Mục	Lục
LỜI	NÓI	ĐẦU
PHẦN	MỘT:	GIẢI	PHÓNG	NGUỒN	TIỀM	NĂNG	CỦA	BẠN
Chương	1:	NHỮNG	ƯỚC	MƠ	CHO	ĐỜI	MÌNH
Chương	2:	NHỮNG	QUYẾT	ĐỊNH	TẠO	SỨC	MẠNH
Chương	3:	NHỮNG	SỨC	MẠNH	DỆT	NÊN	CUỘC	ĐỜI
Chương	4:	NHỮNG	NIỀM	TIN	CỦA	TA:	SỨC	MẠNH	XÂY	DỰNG	VÀ	SỨC
MẠNH	HỦY	HOẠI
Chương	5:	THAY	ĐỔI	CÓ	THỂ	XẢY	RA	TRONG	NHÁY	MẮT	KHÔNG?
Chương	6:	THAY	ĐỔI	MỘT	THÓI	QUEN:	KHOA	ĐIỀU	KHIỂN	BẰNG	LIÊN
TƯỞNG
Chương	7:	LÀM	THẾ	NÀO	ĐẠT	ĐIỀU	BẠN	THỰC	SỰ	MONG	MUỐN
Chương	8:	HỎI	TỨC	LÀ	TRẢ	LỜI
Chương	9:	GIỎI	VẬN	DỤNG	NGÔN	TỪ	SẼ	ĐEM	ĐẾN	THÀNH	CÔNG
Chương	10:	SỨC	MẠNH	CỦA	NHỮNG	ẨN	DỤ	TRONG	ĐỜI	SỐNG
Chương	11:	MƯỜI	CẢM	XÚC	TẠO	SỨC	MẠNH
Chương	12:	ĐAM	MÊ	DIỆU	KỲ:	XÂY	DỰNG	TƯƠNG	LAI	THÔI	THÚC
Chương	13:	MƯỜI	NGÀY	THỬ	THÁCH	TÂM	TRÍ
PHẦN	HAI:	HỆ	THỐNG	CHỦ	ĐẠO	GIÚP	LÀM	CHỦ	ĐỜI	MÌNH
Chương	14:	ẢNH	HƯỞNG	TUYỆT	VỜI:	HỆ	THỐNG	CHỦ	ĐẠO	CỦA	BẠN
Chương	15:	CÁC	GIÁ	TRỊ	CỦA	CUỘC	ĐỜI:	LA	BÀN	ĐỊNH	HƯỚNG	CHO	BẠN
Chương	16:	CÁC	NGUYÊN	TẮC:	LÝ	DO	BẠN	KHÔNG	HẠNH	PHÚC
Chương	17:	NHỮNG	BÀI	HỌC	CỦA	KINH	NGHIỆM:	SỢI	CHỈ	DỆT	NÊN	CUỘC
ĐỜI
Chương	18:	CÁ	TÍNH:	BÍ	QUYẾT	ĐỂ	PHÁT	TRIỂN
PHẦN	BA:	BẢY	NGÀY	ĐỂ	ĐỊNH	HƯỚNG	VẬN	MỆNH	CỦA	BẠN
Chương	19:	VẬN	MỆNH	CẢM	XÚC:	THÀNH	CÔNG	ĐÍCH	THỰC	DUY	NHẤT
Chương	20:	VẬN	MỆNH	THÂN	XÁC:	NGỤC	TÙ	ĐAU	KHỔ	HAY	CUNG	ĐIỆN
HẠNH	PHÚC
Chương	21:	VẬN	MỆNH	CÁC	MỐI	QUAN	HỆ:	NƠI	ĐỂ	CHIA	SẺ	VÀ	QUAN
TÂM

Chương	22:	SỐ	MỆNH	TÀI	CHÁNH:	PHƯƠNG	PHÁP	ĐƠN	GIẢN	ĐỂ	LÀM	RA
CỦA	CẢI
Chương	23:	SỐNG	TRUNG	THỰC:	QUI	LUẬT	CƯ	XỬ	CỦA	BẠN
Chương	24:	LÀM	CHỦ	THỜI	GIỜ	VÀ	ĐỜI	SỐNG	CỦA	BẠN
Chương	25:	NGHỈ	NGƠI	VÀ	GIẢI	TRÍ:	NGAY	CẢ	THƯỢNG	ĐẾ	CŨNG	NGHỈ
MỘT	NGÀY!
PHẦN	BỐN:	BÀI	HỌC	VỀ	VẬN	MỆNH
Chương	26:	THÁCH	ĐỐ	TỘT	ĐỈNH:	SỨC	LỰC	CON	NGƯỜI	CÓ	THỂ	ĐI	ĐẾN
ĐÂU

LỜI	NÓI	ĐẦU
Với	 tư	 cách	 là	 nhà	 tâm	 lý	 chính	 của	 bệnh	 viện	 Bellevue,	 thành	 phố	 New	 York,	 tôi
chứng	kiến	nhiều	mãnh	đời	khổ	đau,	không	chỉ	riêng	những	bệnh	nhân	tâm	thần,	mà	cả	ở
những	nhân	viên	“bình	thường”,“khoẻ	mạnh”	đang	chữa	trị	cho	bệnh	nhân.	Tôi	còn	thấy
sự	bất	hạnh	cả	ở	những	người	tương	đối	thành	công	và	có	địa	vị	cao	đến	gặp	tôi	ở	phòng
khám	tư.	Rất	thường,	sự	đau	đớn	và	sự	khốn	khổ	là	điều	không	mong	muốn	và	cuối	cùng
cũng	qua	đi	khi	con	người	chịu	để	cho	các	niềm	tin,	tình	cảm	và	hành	động	của	họ	làm
thay	đổi	qui	trình	của	đời	sống.	Khổ	nỗi	nhiều	khi	họ	không	làm	thế.	Họ	nấn	ná,	rồi	cố
thay	 đổi	 kết	 quả	 xấu	 hay	 thường	 rơi	 vào	 sự	 lưỡng	 lự	 chỉ	 để	 than	 trách	 cuộc	 đời	 khủng
khiếp	của	họ	hay	bằng	cách	nào	đó	được	một	ai	“sắp	xếp	cho”.
Những	người	có	khả	năng	để	nhận	ra	rằng	họ	định	...
ĐÁNHTHỨCCONNGƯỜIPHITHƯỜNGTRONGBẠN
AnthonyRobbins
MụcLục
LỜINÓIĐẦU
PHẦNMỘT:GIẢIPHÓNGNGUỒNTIỀMNĂNGCỦABẠN
Chương1:NHỮNGƯỚCMƠCHOĐỜIMÌNH
Chương2:NHỮNGQUYẾTĐỊNHTẠOSỨCMẠNH
Chương3:NHỮNGSỨCMẠNHDỆTNÊNCUỘCĐỜI
Chương4:NHỮNGNIỀMTINCỦATA:SỨCMẠNHXÂYDỰNGVÀSỨC
MẠNHHỦYHOẠI
Chương5:THAYĐỔICÓTHỂXẢYRATRONGNHÁYMẮTKHÔNG?
Chương6:THAYĐỔIMỘTTHÓIQUEN:KHOAĐIỀUKHIỂNBẰNGLIÊN
TƯỞNG
Chương7:LÀMTHẾNÀOĐẠTĐIỀUBẠNTHỰCSỰMONGMUỐN
Chương8:HỎITỨCLÀTRẢLỜI
Chương9:GIỎIVẬNDỤNGNGÔNTỪSẼĐEMĐẾNTHÀNHCÔNG
Chương10:SỨCMẠNHCỦANHỮNGẨNDỤTRONGĐỜISỐNG
Chương11:MƯỜICẢMXÚCTẠOSỨCMẠNH
Chương12:ĐAMMÊDIỆUKỲ:XÂYDỰNGTƯƠNGLAITHÔITHÚC
Chương13:MƯỜINGÀYTHỬTHÁCHTÂMTRÍ
PHẦNHAI:HỆTHỐNGCHỦĐẠOGIÚPLÀMCHỦĐỜIMÌNH
Chương14:ẢNHHƯỞNGTUYỆTVỜI:HỆTHỐNGCHỦĐẠOCỦABẠN
Chương15:CÁCGIÁTRỊCỦACUỘCĐỜI:LABÀNĐỊNHHƯỚNGCHOBẠN
Chương16:CÁCNGUYÊNTẮC:LÝDOBẠNKHÔNGHẠNHPHÚC
Chương17:NHỮNGBÀIHỌCCỦAKINHNGHIỆM:SỢICHỈDỆTNÊNCUỘC
ĐỜI
Chương18:CÁTÍNH:BÍQUYẾTĐỂPHÁTTRIỂN
PHẦNBA:BẢYNGÀYĐỂĐỊNHHƯỚNGVẬNMỆNHCỦABẠN
Chương19:VẬNMỆNHCẢMXÚC:THÀNHCÔNGĐÍCHTHỰCDUYNHẤT
Chương20:VẬNMỆNHTHÂNXÁC:NGỤCTÙĐAUKHỔHAYCUNGĐIỆN
HẠNHPHÚC
Chương21:VẬNMỆNHCÁCMỐIQUANHỆ:NƠIĐỂCHIASẺVÀQUAN
TÂM
Đánh thức con người phi thường trong bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh thức con người phi thường trong bạn - Người đăng: Anh Cuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Đánh thức con người phi thường trong bạn 9 10 545