Ktl-icon-tai-lieu

Dạy con làm giàu

Được đăng lên bởi Bồ Công Anh
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ROBERT KIYOSAKI

DẠY CON
LÀM GIÀU
Tập I

ĐỂ KHÔNG CÓ TIỀN
VẪN TẠO RA TIỀN

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Xin chào bạn !
Chúc mừng bạn đã nhận đƣợc
quà tặng từ câu lạc bộ Làm
Giàu Thủ Đức.
“Dạy con làm giàu” đã làm thay
đổi tƣ duy của rất nhiều ngƣời,
rất nhiều trong số họ đã chuyển
từ làm công ăn lƣơng sang làm
chủ. Bạn sẽ thay đổi nhƣ thế
nào khi bạn hoàn thành chuyến
du hành thay đổi tƣ duy của
chính bản thân thông qua bộ
sách này ?
Chúc ƣớc mơ của bạn trở thành
hiện thực.
Cuốn sách này hiện nay đang đƣợc bán rộng rãi khắp các
nhà sách lớn nhỏ trên toàn quốc. Nếu có điều kiện rất mong bạn
mua sách giấy để ủng hộ tác giả.

CLB Làm Giàu Thủ Đức


LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nguyên nhân khiến ngƣời giàu ngày càng giàu, ngƣời nghèo ngày càng
nghèo, còn giới trung lƣu thì thƣờng mắc nợ chính là vì chủ đề tiền bạc thƣờng đƣợc dạy
ở nhà chứ không phải ở trƣờng. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình,
và thƣờng thì ngƣời nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là: “Hãy đến
trƣờng và học cho chăm chỉ.” Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc
nhƣng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì trƣờng học không dạy về
chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề
nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Đó chính là lý do tại sao những nhân viên
ngân hàng, bác sĩ, kế toán thông minh dù đạt đƣợc nhiều điểm số xuất sắc ở trƣờng
nhƣng lại gặp nhiều rắc rối tài chính suốt đời. Và những món nợ quốc gia chóng mặt
thƣờng bắt nguồn từ những vị lãnh đạo có học vấn cao, nhƣng chỉ đƣợc huấn luyện rất ít
hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn đề tài chính. Một quốc gia có thể tồn tại nhƣ thế
nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu hết
họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này? Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận
tiền bạc lận đận của mình? Nhà giàu đã làm giàu nhƣ thế nào từ hai bàn tay trắng?... Có
lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình những lời giải đáp về các vấn đề đó trong cuốn sách này. Tuy
nhiên, do khác biệt về văn hoá, tập quán và chính thể, có thể một số phần nào đó của
cuốn sách sẽ khiến bạn thấy lạ lẫm, thậm chí chƣa đồng tình… dù rằng đây là một cuốn
sách đã đƣợc đón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều nƣớc trên thế giới. Chúng tôi giới thiệu
cuốn sách này với mong muốn giúp bạn có thêm nguồn tham khảo về một trong những
lĩnh vực cần dạy con trẻ biết trƣớc khi vào đời, của các bậc phụ huynh ở các nƣớc khác…
Rất mong nhận đƣợc những ý ki...
ROBERT KIYOSAKI
DY CON
LÀM GIÀU
Tp I
NHÀ XUT BN TR
ĐỂ KHÔNG CÓ TIN
VN TO RA TIN
Dạy con làm giàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy con làm giàu - Người đăng: Bồ Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Dạy con làm giàu 9 10 878