Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi vanthu366
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
1. Khái niệm, vai trò, chức năng giao tiếp.
Khái niệm: Gt là quá trình xác lập, vận hành các mối quan hệ giữa con người với con người nhằm
thỏa mãn những nhu cầu nhất định.
VD: GĐ gặp gỡ đối tác, trưởng phòng trò chuyện với nhân viên, bạn bè thư từ cho nhau, …
Vai trò: GT cáo vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong đời sống của mỗi con người,
và cả trong công tác thư ký văn phòng.
- Vai trò của GT trong đời sống xã hội: Là ĐK để XH tồn tại và phát triển. VD nền sản xuất hàng hóa
phát triển được là nhờ có mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng: nhà sản xuất
nắm được nhu cầu của người tiêu dùng, sản xất ra những loại hàng hóa đáp ứng được nhu cầu đó,
nghĩa là được người teei dùng chấp nhận và điều này thúc đẩy phát triển.
- Vai trò của GT đ.với cá nhân: Trong đời sống của mỗi con người vai trò của GT được biểu hiện ở
những điểm cơ bản sau đây:
+ GT là điều kiện để tâm lí, nhân cách cá nhân phát triển bình thường: về bản chất con người là tổng
hòa các mối quan hệ xã hội. Nhờ có giao tiếp mà mỗi con người có thể tham gia vào các mối quan hệ
XH, gia nhâp vào cộng đồng, phản ánh các quan hệ XH, kinh nghiệm XH và chuyển chúng thành tài
sản riêng của mình.
+ Trong Gt nhiều phẩm chất của con người đặc biệt là phẩm chất về đạo đức được hình thành và PT:
Trong quá trình chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh chúng ta nhận thức được các chuẩn
mực đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật tồn tại trong XH, túc là những nguyên tắc ứng xử. Chúng ta biết
được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên làm, cái gjf không nên làmvà từ đó thể hiện thái độ và hành động
cho phù hợp.
+ GT thỏa mãn những nhu cầu của con người: Những nhu cầu của chứng ta như như cầu về thông
tin, nhu cầu được thừa nhận, nhu cầu được quan tâm, chú ý, nhu ccaauf được gia nhập vào những
nhóm XH nhất ddingj, … chỉ được thỏa mãn trong giao tiếp.
- Vai trò của GT trong công tác thư ký văn phòng: Vai trò của thư ký là cầu nối giữ lãnh đạo với các
bộ phân còn lai trong cơ quan. Hoạt động trước hết và chủ yếu của người thư ký là hoạt động giao
tiếp. vì vậy một người thư ký giỏi trước hết phải là người giao tếp giỏi.
Chức năng: GT có nhiều chức năng quan trọng. có thể chia thành hai nhóm: nhóm chức năng XH và
nhóm chức năng tâm lí.
- Chức năng XH:
+ Chức năng thông tin: được biểu hiện ở khía cạnh truyền thông của GT. Qua GT con người trao đổi
những thông tin nhất định. VD nhân viên báo cáo laaij kết quả ccoong việc với trưởng phòng...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
1. Khái niệm, vai trò, chức năng giao tiếp.
Khái niệm: Gt quá trình xác lập, vận hành các mối quan hệ giữa con người với con người nhằm
thỏa mãn những nhu cầu nhất định.
VD: GĐ gặp gỡ đối tác, trưởng phòng trò chuyện với nhân viên, bạn bè thư từ cho nhau, …
Vai trò: GT cáo vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hội, trong đời sống của mỗi con người,
và cả trong công tác thư ký văn phòng.
- Vai trò của GT trong đời sống xã hội: ĐK để XH tồn tại và phát triển. VD nền sản xuất hàng hóa
phát triển được nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất người tiêu dùng: nhà sản xuất
nắm được nhu cầu của người tiêu dùng, sản xất ra những loại hàng hóa đáp ứng được nhu cầu đó,
nghĩa là được người teei dùng chấp nhận và điều này thúc đẩy phát triển.
- Vai trò của GT đ.với nhân: Trong đời sống của mỗi con người vai trò của GT được biểu hiện
những điểm cơ bản sau đây:
+ GT là điều kiện để tâm lí, nhân cách cá nhân phát triển bình thường: về bản chất con người là tổng
hòa các mối quan hệ xã hội. Nhờ có giao tiếp mà mỗi con người có thể tham gia vào các mối quan hệ
XH, gia nhâp vào cộng đồng, phản ánh các quan hệ XH, kinh nghiệm XH chuyển chúng thành tài
sản riêng của mình.
+ Trong Gt nhiều phẩm chất của con người đặc biệt là phẩm chất về đạo đức được hình thành và PT:
Trong quá trình chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh chúng ta nhận thức được các chuẩn
mực đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật tồn tại trong XH, túc những nguyên tắc ứng xử. Chúng ta biết
được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên làm, cái gjf không nên làmvà từ đó thể hiện thái độ và hành động
cho phù hợp.
+ GT thỏa mãn những nhu cầu của con người: Những nhu cầu của chứng ta như như cầu về thông
tin, nhu cầu được thừa nhận, nhu cầu được quan tâm, chú ý, nhu ccaauf được gia nhập vào những
nhóm XH nhất ddingj, … chỉ được thỏa mãn trong giao tiếp.
- Vai trò của GT trong công tác thư văn phòng: Vai trò của thư cầu nối giữ lãnh đạo với các
bộ phân còn lai trong quan. Hoạt động trước hết chủ yếu của người thư hoạt động giao
tiếp. vì vậy một người thư ký giỏi trước hết phải là người giao tếp giỏi.
Chức năng: GT nhiều chức năng quan trọng. có thể chia thành hai nhóm: nhóm chức năng XH
nhóm chức năng tâm lí.
- Chức năng XH:
+ Chức năng thông tin: được biểu hiện khía cạnh truyền thông của GT. Qua GT con người trao đổi
những thông tin nhất định. VD nhân viên báo cáo laaij kết quả ccoong việc với trưởng phòng.
+ Chức năng tổ chức, phối hợp hành động: Trong một tổ chức, một công việc thường do nhiều bộ
phạn, nhiều người cùng thực hiện. Đ thể hoàn thành ng việc một cách tốt đẹp, những bộ phạn,
những con người này phải thống nhất tức là phối hợp với nhau nhịp nhàng.
+ Chức năng điều khiển: Trong Gt chúng ta ảnh hưởng tác động đến người khác ngược lại người
khác cũng ảnh hưởng tác động đến ta bằng nhiều hình thức khác nhau như: ám thị, thuyết phục, bắt
chước.
+ Chức năng phê bình tự p bình: phê bình tự phê bình giúp chúng ta thấy được những ưu
điểm, những thiếu sót của mình để từ đó tự sửa chữa và hoàn thiện mình.
- Nhóm chức năng tâm lí:
+ Chức năng động viên, khích lệ: Trong GT con người còn khơi dạy ở nhau những xúc cảm , tình cảm
nhất định, chúng kích thích hành động của họ. Một lời khen dduwowdcj đưa ra kịp thời, một sự quan
tâm được thể hiện đúng lúc làm cho người khác tự tin , cảm thấy tự cố gắng làm việc tốt hơn.
1
Đề cương môn Kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Kỹ năng giao tiếp - Người đăng: vanthu366
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương môn Kỹ năng giao tiếp 9 10 325