Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tập Gym 6 buổi

Được đăng lên bởi Nguyen D. Tung
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN TẬP 6 BUỔI – MỖI BUỔI MỘT NHÓM CƠ

Tổng quát:
- Buổi 1: Ngực toàn tập
- Buổi 2: Chân toàn tập
- Buổi 3: Vai toàn tập
- Buổi 4: Lưng - xô toàn tập
- Buổi 5: Chân - vai toàn tập 2 trong 1
- Buổi 6: Tay toàn tập (Trước - Sau 2 trong 1)
Nghỉ hoàn toàn vào ngày cuối cùng (thường là Chủ nhật)
Lưu ý:
Trong buổi tập Cố gắng vượt quá các chướng ngại vật sau:
- không nói chuyện tám phét, buôn dưu lê, dưa gang các loại
- Mang 1,5 lít nước trắng dùng cho buổi tập
- Mang khăn lau mồ hôi, dụng cụ luyện tập cá nhân, đeo đồng hồ có tính giây hoặc luôn ngó lên đồng
hồ phòng tập để căn thời gian nghỉ (Thời gian nghỉ luôn là 1 phút với mỗi hiệp và 2 phút cho việc
chuyển bài khác).
- Lên tập cùng 1 đồng đội để có đứa nó đỡ tạ cho vì khi tập luôn tập ở mức max. Phải luôn hoàn thành
mục tiêu mức 100% đề ra (Không thì đừng đi tập cho phí tiền - mất thời gian)
- In cái lịch này ra 1 tờ giấy hoặc ghi chép để đánh dấu việc thực hiện nó có đạt hay không? (Cái này
nhỏ nhưng hiện đại và chuyên nghiệp .. Nó ghi dấu cả 1 quá trình bạn tập để điều chỉnh hàng tuần).

NGÀY 1
NGỰC
C TOÀN
N TẬP
Buổ
ổi này chúng ta chỉ tập
p ngực và tất
t cả những gì Ngực cần.
c
Các ph
hần ngực sẽ
ẽ được tập (Giữa - Trê
ên Dướ
ới).
Các
c bài tập có trong bu
uổi này
- Kh
hởi động tại chỗ
- Gh
hế nằm Tha
anh đòn và Tạ đơn
- Gh
hế dốc lên T
Thanh đòn và Tạ đơn
- Gh
hế dốc xuống Thanh đòn
đ
- Ba
anh ngực - Ép ngực
Bài 1. Khởi độ
ộng tại ch
hỗ
- Xo
oay kỹ các khớp cổ tay
y cổ chân lưng hông các
c loại tại chỗ trong 2 -5 phút.
- Sử
ử dụng tạ đ
đơn khởi độ
ộng nóng cá
ác bắp tay - vai - chân
n...NHớ là sử
s dụng tạ nhẹ thôi.
Bài 2. Thanh đòn ngang - Ghế nằ
ằm (Ngực giữa)
-

Cầ
ầm rộng hơ
ơn vai
Hạ
ạ thanh đòn
n xuống ng
gực giữa các
ch "đầu ti" 2 cm lên trrên
Xu
uống chậm lên dứt khoát
Xu
uống hít bằng mũi - Lê
ên thở từ từ
ừ bằng miệ
ệng. Còn ai thở ngược thì chịu

Thự
ực hiện:
- 40
0% sức (ví dụ 40kg) Thực
T
hiện 1 hiệp với 12 đến 15 lầ
ần
- 50
0% sức (ví dụ 50kg) Thực
T
hiện 1 hiệp với 10 đến 12 lầ
ần
- 60
0% sức (ví dụ 60kg) Thực
T
hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần
n
- 70
0% sức (ví dụ 70kg) Thực
T
hiện 1 hiệp với 6 đến 8 lần
- 80
0% sức (ví dụ 80kg) Thực
T
hiện 2 hiệp với 4 đến 6 lần
- 10
00% sức (v
ví dụ 100kg) Thực hiện
n 2 hiệp vớ
ới 1 đến 4 llần
(Chú ý 80% -1
100% mới chính
c
là bài chính)

Bài 3. Bơm ng
gực Tạ đơ
ơn - Ghế nằ
ằm (Ngực giữa - Bơm
m ngực giữa)
- Đặ
ặt 2 tạ lên đùi, đẩy và
à từ từ nằm
m xuống..Sẽ
ẽ hướng dẫn cụ thể sa
au, đừng ng
gồi rồi giật lên như Nô
ông
dân nhé
- Hạ
ạ xuống ngang nách...
GIÁO ÁN TP 6 BUI – MI BUI MT NHÓM CƠ
Tng quát:
- Bui 1: Ngc toàn tp
- Bui 2: Chân toàn tp
- Bui 3: Vai toàn tp
- Bui 4: Lưng - xô toàn tp
- Bui 5: Chân - vai toàn tp 2 trong 1
- Bui 6: Tay toàn tp (Trước - Sau 2 trong 1)
Ngh hoàn toàn vào ngày cui cùng (thường là Ch nht)
Lưu ý:
Trong bui tp C gng vượt quá các chướng ngi vt sau:
- không nói chuyn tám phét, buôn dưu lê, dưa gang các loi
- Mang 1,5 lít nước trng dùng cho bui tp
- Mang khăn lau m hôi, dng c luyn tp cá nhân, đeo đồng h có tính giây hoc luôn ngó lên đồng
h phòng tp để căn thi gian ngh (Thi gian ngh luôn là 1 phút vi mi hip và 2 phút cho vic
chuyn bài khác).
- Lên tp cùng 1 đồng đội đểđứa nó đỡ t cho vì khi tp luôn tp mc max. Phi luôn hoàn thành
mc tiêu mc 100% đề ra (Không thì đừng đi tp cho phí tin - mt thi gian)
- In cái lch này ra 1 t giy hoc ghi chép để đánh du vic thc hin nó có đạt hay không? (Cái này
nh nhưng hin đại và chuyên nghip .. Nó ghi du c 1 quá trình bn tp để điu chnh hàng tun).
Giáo án tập Gym 6 buổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tập Gym 6 buổi - Người đăng: Nguyen D. Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo án tập Gym 6 buổi 9 10 810