Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N

K năng thuy t trình

V nñ :

GIAO TI P

Không ph i nói cái gì,

PHI NGÔN T

mà ngư i nghe
c m nh n như th nào.

Tâm Vi t Group
1

Giao ti p phi ngôn t

Thuy t trình thành công

Ngư i nghe
thay ñ i

Thay ñ i

Khái ni m & ñ c ñi m

C m nh n

Như th nào
Cái gì

2

K năng phi ngôn t

Ngư i nói
th hi n
3

4

Giao ti p phi ngôn t

Khái ni m phi ngôn t
H u thanh

Khái ni m & ñ c ñi m

Phi
ngôn t

K năng phi ngôn t

Ngôn t

Gi
gi
ñ
th

ng nói (ch t
ng, âm lư ng,
cao…), ti ng
dài, kêu la
T nói

Vô thanh
ði u b , dáng v ,
trang ph c, nét
m t, ánh m t, di
chuy n, mùi…
T vi t

5

ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: 

6

1

TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N
S c m nh thông ñi p
Ngôn t
Ngôn t

S c m nh thông ñi p
H×nh ¶nh
55%

hay phi ngôn t ?
?

Gi ng nói ?
Giäng nãi
38%

Hình nh ?

Ng«n tõ
7%

7

8

Hi u qu thuy t trình

L I ðÂY!

Phi ngôn
t
93%

Ngôn t
7%
9

SI

ð c tính
Luôn t n t i

Trí tu Xã h i
Trí
(Social Intelligence)

IQ

Ch s thông minh

10

Có giá tr thông tin cao

EI

Mang tính quan h

Trí tu xúc c m
Trí
(Emotional Intelligence)

(Intelligence Quotient)

11

Khó hi u
Ch u nh hư ng c a văn hoá

ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: 

12

2

TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N
S

Ch c năng

khác bi t

Ngôn t

Phi ngôn t

Nh c l i

ðơn kênh

ða kênh

Thay th

Không liên t c

Liên t c

B tr

Ki m soát ñư c

Khó ki m soát

Nh n m nh

Rõ ràng

Khó hi u

ði u ti t
13

Giao ti p phi ngôn t

14

Các lo i phi ngôn t
Gi ng nói
Dáng ñi u, c ch

15

Gi ng nói

Chuy n ñ ng

M t

K năng phi ngôn t

ð ng ch m

Trang ph c

Khái ni m & ñ c ñi m

Tay

Mùi

M t

Kho ng cách

16

Gi ng nói
Âm lư ng

Gi i tính, tu i tác, quê quán

Phát âm

Trình ñ h c v n

ð cao
Tâm tr ng, quan h v i thính gi

Ch t lư ng
17

ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: 

18

3

TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N

Gi ng nói

Ông già ñi
nhanh quá!

T cñ
ði m d ng (Ông già)
Nh n m nh (Ai b o)
Phân nh p

back
19

20

Ai b o anh mua

Không nghĩ...

cam cho tôi?

b ng mi ng

back
21

23

Dáng ñi u và c

22

24

ch

Bi u tư ng
Minh ho
ði u ti t
Là con dao hai lư i
ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam
ðT: (84.4) 76...
1
ðịa ch: Tng 4, nhà B, số 347 ðội Cn, Ba ðình, Hà Ni, Vit Nam
ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
TÂM VIT GROUP – ðÀO TO & TƯ VẤN
1
K năng thuyt trình
GIAO TIP
PHI NGÔN T
Tâm Vit Group
2
Vn ñề:
Không phi nói cái gì,
mà người nghe
cm nhn như thế nào.
3
Thuyết trình thành công
Thay ñổi
Cm nhn
Như thế o
Cái gì
Người nói
th
hin
Người nghe
thay
ñổi
4
Giao tiếp phi ngôn t
Khái nim & ñặc ñim
Knăng phi ngôn t
5
Giao tiếp phi ngôn t
Khái nim & ñặc ñim
Knăng phi ngôn t
6
Khái nim phi ngôn t
ðiu b, dáng v,
trang ph
c, nét
m
t, ánh mt, di
chuy
n, mùi…
Gi
ng nói (cht
gi
ng, âm lượng,
ñộ cao…), tiếng
th
dài, kêu la
Phi
ngôn t
TviếtTnóiNgôn t
Vô thanhHu thanh
Giao tiếp phi ngôn ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp phi ngôn ngữ - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giao tiếp phi ngôn ngữ 9 10 122