Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp trong công việc

Được đăng lên bởi mrbinhminh791005
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ñeán vôùi khoùa hoïc

GIAO TiÕp
TRONG C«ng viÖc
© Business Edge 2003. All rights reserved

Noäi qui

Exit

© Business Edge 2003. All rights reserved

22

ph­¬ng ph¸p häc tËp

© Business Edge 2003. All rights reserved

33

Muc tieâu khoùa hoïc
̣
 Xaùc ñònh caùc thaønh toá cuûa qui trình giao tieáp
vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán qui trình ñoù
 Xaùc ñònh caùc loaïi hình giao tieáp trong coâng
vieäc
 Chæ ra caùc keânh giao tieáp taïi nôi laøm vieäc
 Theå hieän khaû naêng höôùng daãn coâng vieäc hieäu
quaû
 Theå hieän khaû naêng cho vaø nhaän phaûn hoài
 Theå hieän khaû naêng trình baøy
© Business Edge 2003. All rights reserved

44

Chöông trình
 Höôùng daãn coâng vieäc vaø
Phaûn hoài
 Trình baøy hieäu quaû
 Hoäi hoïp
 Baûn chaát cuûa giao tieáp

© Business Edge 2003. All rights reserved

55

Phaàn 1
Baûn chaát cuûa giao tieáp
Keát quaû hoïc taäp
 Xaùc ñònh caùc thaønh toá cuûa qui trình giao tieáp
 Giaûi thích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giao tieáp
 Xaùc ñònh caùc hình thöùc giao tieáp trong coâng
vieäc
 Chæ ra caùc keânh giao tieáp taïi nôi laøm vieäc

© Business Edge 2003. All rights reserved

Giao tiÕp lµ g×?
Giao tieáp laø
söï trao ñoåi thoâng tin hai chieàu
giöõa hai ñoái töôïng.
Thoâng tin phaûi ñöôïc hai beân
hieåu roõ vaø chính xaùc.

© Business Edge 2003. All rights reserved

77

Quy trình giao tieáp
Nhieãu

Nhieãu

Thông điệp

Giải mã

Mã hoá

Người gửi

Giải mã

Người nhận

Mã hoá

Phản hồi

© Business Edge 2003. All rights reserved

88

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giao tieáp

Nhaän thöùc caù nhaân
© Business Edge 2003. All rights reserved

99

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giao tieáp
Traïng thaùi caûm xuùc

© Business Edge 2003. All rights reserved

1
100

Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giao tieáp
Boái caûnh

© Business Edge 2003. All rights reserved

1
111

Caùc hình thöùc giao tieáp
ao
Gi
áp
tie
ba
èng
oân
ng
öõ
ng

© Business Edge 2003. All rights reserved

1
122

Caùc hình thöùc giao tieáp

Giao tieáp
phi ngoân ngöõ

© Business Edge 2003. All rights reserved

1
133

Khoaûng caùch
Khoang cá ch thaân maät:
̉
Khoang cá ch cá nhaân:
̉
Khoang cá ch coäng ñoàng:
̉
Khoang cá ch coâng coäng:
̉
Eward T. Hall

© Business Edge 2003. All rights reserved

töø tieáp xuùc gaàn guõi ñeán 45 cm
ñeán moät caùnh tay
töø 120 cm ñeán 3 m
hôn 3 m

Caùc phöông tieän phi ngoân ngöõ khaùc

© Business Edge 2003. All rights reserved

1
155

Caùc keânh giao
tieáp
T
r
eâ
n

n
eâl

x
u
oá
n
g

iôù
ö
D

Haøng ngang
...