Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình khoa học giao tiếp

Được đăng lên bởi gdqtst5
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Khoa học Giao tiếp

MỞ ĐẦU
1 VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
1.1 Vị trí và tinh chất của môn học
Kỹ năng giao tiếp là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong
chương trình đào tạo sinh viên bậc Cao đẳng, được giảng day ở học kì đầu tiên với
thời lượng 45 tiết học.
Kỹ năng giao tiếp vừa là môn học lý thuyết, vừa là môn học thực hành. Trong
quá trình học, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp, ứng xử,
đồng thời thực hành để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn học vào các tình
huống giao tiếp hằng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này.
1.2 Mục tiêu của môn học
- Về kiến thức: Sinh viên lãnh hội được những kiến thức cơ bản nhất về giao
tiếpvà ứng xử theo truyền thống dân tộc và theo thông lệ quốc tế, phù hợp với sự
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
- Về kỹ năng: Hình thành ở sinh viên các kỹ năng cơ bản sau:
o Kỹ năng phân tích, đánh giá các quan hệ giao tiếp một cách hợp lý, trên
cơ sở đó sinh viên có thể hoàn thiện hoạt động giao tiếp của mình
o Kỹ năng sử dụng tối ưu các phương tiện giao tiếp, bao gồm phương tiện
ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ
o Kỹ năng thiết lập, phát triển, củng cố mối quan hệ cần thiết trong cuộc
sống cũng như trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai
- Về thái độ: Sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc trở thành một người
giao tiếp giỏi, trên cơ sở đó hình thành ở các em thái độ đúng đắn đối với môn học
cũng như với việc rèn luyện các phẩm chất giao tiếp nghề nghiệp
1.3 Yêu cầu của môn học
Học tập, nghiên cứu môn học kỹ năng giao tiếp, sinh viên cần:
- Phân tích được bản chất, các khía cạnh của quá trình giao tiếp: truyền thông,
nhận thức và ảnh hưởng tác động qua lại trong giao tiếp
- Ứng dụng được những nét riêng, những phong tục, tập quán của dân tộc cũng
như những nguyên tắc, những thông lệ quốc tế trong giao tiếp, ứng xử hiện đại
- Ứng dụng được những nguyên tắc, những lý luận cơ bản về giao tiếp.
- Tích cực, chủ động trong học tập, đặc biệt là trong giờ học thực hành để hình
thành các kỹ năng giao tiếp, đồng thời không ngừng trau dồi, rèn luyện chúng cả
trong đời sống thường nhật để nâng chúng lên thành kỹ xảo, nghĩa là làm chủ nghệ
thuật giao tiếp.
2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
2.1 Đối tượng nghiên cứu của môn học giao tiếp
Môn kỹ năng giao tiếp nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau đây:
- Bản chất, đặc điểm của quá trình giao tiếp
- Các loại hình giao tiếp và đặc trưng của chúng
1

Giáo trình Khoa ...
Giáo trình Khoa học Giao tiếp
MỞ ĐẦU
1 VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
1.1 Vị trí và tinh chất của môn học
Kỹ năng giao tiếp môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong
chương trình đào tạo sinh viên bậc Cao đẳng, được giảng day học đầu tiên với
thời lượng 45 tiết học.
Kỹ năng giao tiếp vừamôn học lý thuyết, vừa môn học thực hành. Trong
quá trình học, sinh viên được trang bị những kiến thức bản về giao tiếp, ứng xử,
đồng thời thực hành để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn học vào các tình
huống giao tiếp hằng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này.
1.2 Mục tiêu của môn học
- Về kiến thức: Sinh viên lãnh hội được những kiến thức bản nhất về giao
tiếpvà ng xử theo truyền thống dân tộc theo thông lệ quốc tế, p hợp với sự
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
- Về kỹ năng: Hình thành ở sinh viên các kỹ năng cơ bản sau:
o Kỹ năng phân tích, đánh giá các quan hệ giao tiếp một cách hợp lý, trên
cơ sở đó sinh viên có thể hoàn thiện hoạt động giao tiếp của mình
o Kỹ ng sử dụng tối ưu các phương tiện giao tiếp, bao gồm phương tiện
ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ
o Kỹ ng thiết lập, phát triển, củng cố mối quan hệ cần thiết trong cuộc
sống cũng như trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai
- Về thái độ: Sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc trở thành một người
giao tiếp giỏi, trên sở đó hình thành các em thái độ đúng đắn đối với môn học
cũng như với việc rèn luyện các phẩm chất giao tiếp nghề nghiệp
1.3 Yêu cầu của môn học
Học tập, nghiên cứu môn học kỹ năng giao tiếp, sinh viên cần:
- Phân tích được bản chất, các khía cạnh của quá trình giao tiếp: truyền thông,
nhận thức và ảnh hưởng tác động qua lại trong giao tiếp
- Ứng dụng được những nét riêng, những phong tục, tập quán của dân tộc cũng
như những nguyên tắc, những thông lệ quốc tế trong giao tiếp, ứng xử hiện đại
- Ứng dụng được những nguyên tắc, những lý luận cơ bản về giao tiếp.
- Tích cực, chủ động trong học tập, đặc biệt trong giờ học thực hành để hình
thành các kỹ năng giao tiếp, đồng thời không ngừng trau dồi, rèn luyện chúng cả
trong đời sống thường nhật để ng chúng lên thành kỹ xảo, nghĩa là làm chủ nghệ
thuật giao tiếp.
2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
2.1 Đối tượng nghiên cứu của môn học giao tiếp
Môn kỹ năng giao tiếp nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau đây:
- Bản chất, đặc điểm của quá trình giao tiếp
- Các loại hình giao tiếp và đặc trưng của chúng
1
giáo trình khoa học giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình khoa học giao tiếp - Người đăng: gdqtst5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
giáo trình khoa học giao tiếp 9 10 868