Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị quan hệ khách hàng

Được đăng lên bởi Anna Nguyen
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Lời nói đầu
Quan điểm kinh doanh hiện đại cho rằng doanh nghiệp phải cung ứng được giá trị cho
khách hàng nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác; doanh nghiệp phải tạo ra và giữ
được các khách hàng trung thành; lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu do các khách hàng
trung thành mang lại… Khách hàng là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức nào, đó là mục tiêu
của hàng ngàn nhân viên và hàng tỷ doanh thu, hay việc đẩy mạnh thương mại với những
khách hàng thường xuyên. Các doanh nghiệp thành công là các doanh nghiệp quản lý được
toàn bộ chu kỳ mua sắm của khách hàng, chứ không phải là thực hiện thành công từng thương
vụ mua bán. Quản trị quan hệ khách hàng đã, đang và sẽ trở thành trung tâm chú ý của các
cấp quản trị bậc cao nhất. Các doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược quản trị quan hệ khách
hàng và xây dựng mô hình, quy trình và biện pháp quản trị quan hệ khách hàng. Môn học
quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất của
quản trị quan hệ khách hàng; những công việc chủ yếu trong quản trị quan hệ khách hàng;
hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quy trình lựa chọn chiến lược quản trị quan hệ
khách hàng và những công việc tác nghiệp cụ thể trong quản trị quan hệ khách hàng. Nội
dung của giáo trình cũng kết hợp giữa lý thuyết quản trị quan hệ khách hàng hiện đại với một
số tình huống thực tế. Cách viết trong mỗi chương đều theo hướng tạo điều kiện cho người
đọc dễ tiếp cận vấn đề. Tuy nhiên, do mới biên soạn lần đầu nên nội dung và kết cấu của giáo
trình còn nhiều hạn chế. Tập thể tác giả biên soạn mong nhận được các ý kiến đóng góp để
chỉnh sửa và bổ xung.
Giáo trình được kết cấu thành 7 chương:
Chương 1: Bản chất của quản trị quan hệ khách hàng, do Th.S.Nguyễn Hùng Cường và
PGS.TS Trương Đình Chiến biên soạn
Chương 2: Dịch vụ khách hàng trong quản trị CRM, do Th.S. Hồ Chí Dũng biên soạn
Chương 3: Chiến lược quản trị khách hàng, do Th.S. Nguyễn Hoài Long biên soạn
Chương 4: Quản trị và chia sẻ dữ liệu khách hàng, do Th.S.Trần Việt Hà biên soạn.
Chương 5: Thương mại điện tử - Quan hệ khách hàng trên Internet, do Th.S.Nguyễn Ngọc
Quang biên soạn.
Chương 6: Xử lý các mâu thuẫn và duy trì sự trung thành của khách hàng, do Th.S.Phạm
Hồng Hoa biên soạn.
Chương 7: Điều khiển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, do Th.S.Dương Kim Anh và
PGS.TS Trương Đình Chiến biên soạn.

1

Chương 1: Bản chất của quản trị quan hệ khách hàng
Hãng hàng không A hoạt động theo mô hình hãng hàng ...
1
GIÁO TRÌNH QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG
Lời nói đu
Quan điểm kinh doanh hin đại cho rằng doanh nghiệp phải cung ứng được giá trị cho
khách hàng nhiều hơn so với các đối thcạnh tranh khác; doanh nghiệp phải tạo ra và gi
được các khách hàng trung thành; li nhuận của doanh nghiệp chủ yếu do các khách hàng
trung thành mang lại… Khách hàng là vấn đề sống còn ca bất kỳ tổ chức nào, đó là mục tiêu
của hàng ngàn nhân viên hàng t doanh thu, hay việc đẩy mạnh thương mại với những
khách hàng thường xuyên. Các doanh nghiệp thành công các doanh nghip quản lý được
toàn b chu kỳ mua sắm của khách hàng, chứ không phải là thực hiện thành công từng thương
v mua bán. Quản trị quan hkhách ng đã, đang và str thành trung tâm chú ý ca các
cấp quản trị bậc cao nhất. Các doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lưc quản trquan hệ khách
hàng và y dựng hình, quy trình biện pháp quản trị quan hệ khách hàng. n hc
quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất của
quản trquan hkhách hàng; những công việc chủ yếu trong quản trị quan hệ khách hàng;
hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quy trình lựa chn chiến lược quản trquan h
khách hàng những công việc c nghiệp c thể trong quản trị quan h khách hàng. Nội
dung ca giáo trình cũng kết hợp giữa thuyết quản trị quan hkhách hàng hin đại với một
stình hung thực tế. ch viết trong mi chương đều theo hướng tạo điều kiện cho người
đọc dễ tiếp cận vn đề. Tuy nhiên, do mới biên soạn lần đầu nên nội dung và kết cấu của giáo
trình n nhiều hạn chế. Tập thtác giả biên soạn mong nhận được các ý kiến đóng góp đ
chỉnh sửa và b xung.
Giáo trình được kết cấu thành 7 chương:
Chương 1: Bản chất của quản trquan h khách hàng, do Th.S.Nguyễn Hùng ờng và
PGS.TS Trương Đình Chiến biên soạn
Chương 2: Dịch vụ khách hàng trong quản trị CRM, do Th.S. Hồ Chí Dũng biên soạn
Chương 3: Chiến lược quản trị khách hàng, do Th.S. Nguyễn Hoài Long biên soạn
Chương 4: Quản trị và chia sẻ dữ liệu khách hàng, do Th.S.Trần Việt Hà biên soạn.
Chương 5: Thương mại điện tử - Quan hkhách hàng trên Internet, do Th.S.Nguyễn Ngọc
Quang biên soạn.
Chương 6: Xlý c mâu thuẫn và duy trì strung thành ca khách hàng, do Th.S.Phạm
Hồng Hoa biên son.
Chương 7: Điều khiển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, do Th.S.Dương Kim Anh và
PGS.TS Trương Đình Chiến biên soạn.
Giáo trình quản trị quan hệ khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản trị quan hệ khách hàng - Người đăng: Anna Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo trình quản trị quan hệ khách hàng 9 10 926