Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý

Được đăng lên bởi quocduc07
Số trang: 426 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ
Lời mở đầu
Trong khoảng mười năm lại đây, tốc độ phát triển kinh tê - xã hội quá nhanh ở Việt
Nam đã kéo theo những thay đôi và xáo trộn tâm li của nhiều người, làm tăng cao nhu
cầu về dịch vụ tham vấn tâm li của xã hội. Điều nây thể hiện ở sự ra đời và phát triển
đa dạng của nhiều trung tâm tham vấn, phòng tham vấn tại các cộng đồng, bệnh viện
và các trường học với các dịch vụ trợ giúp tâm lí khác nhau. ~ Hiện nay, dù Nhà nước
chưa cấp mã số cho nghề trợ giúp tâm lí nhược vị thê của các nhà tham vấn, tri liệu
tâm lí đang ngày càng được khẳng định trong xã hội. Vì vậy vai trò của các nhà tâm lí
học trong việc đảo tạo sinh viên chuyên ngảnh Lâm sáng và Tham vấn ngày càng
được củng cố và nâng cao.
Giáo trình Tham vấn tâm lí này nhìn nhận tham vấn như một ngành khoa học ứng
dụng trong thực hành chăm sóc tâm lí con người, được trinh bày trong 8 chương.
Trong đỏ, 3 chương đầu làm rô tính chất khoa học của môn Tham vấn thực hành. Các
khái niệm như: trợ giúp tâm lí, tư vấn, tham vấn và tri liệu tâm lí, cung như mục tiêu,
nhiệm vụ được đưa vào ngay trong chương I. Chương II trình bày một cách khai quát
quả trình hình thành và phát triển ngành Thậm. vấn trên thế giới và ở Việt Nam, sơ
giao thoa của nó với một số ngảnh trợ giúp lân cận như Tâm li học, Công tác xã hội,
Tâm thần học. Phần giới thiệu một sô quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành
thăm khám tâm lí con người được thể hiện trong chương III.
Việc xây dựng môi quan hệ tham vấn dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng
lẫn nhau giữa nhà tham vấn và thân chủ trong thực hành nghề được khái quát trong
chương IV. Nội dung chương này sẽ giúp người học có quan niệm đúng đắn về thân
chủ

và nan đề của thân chủ; giúp người học hướng đến cách nhìn chuyên nghiệp về nhà
tham vấn với những phẩm chất và năng lực trong thực hành nghệ

Để giúp người học nâng cao khả năng thực hành nghề, cuốn Tham vấn tám lí giới
thiệu những khía cạnh đạo đức và pháp li trong thực hành ca (chương V), hướng dẫn
một sô kĩ năng tham vấn căn bản (chương Vl) vả quy trình tham vân (chươjlg VII). Vả
cuối củng, dê cùng có những tri thức tiếp thu được qua mỗi chương, chúng tôi xây
dựng các bài tệp tình huống trong thực hành tham vấn tâm lì. Diều này thể hiện trong
chương VIII.
Giáo trình này được chuẩn bi trong nhiều năm. Các nội dung chinh của nó đã dược
đưa vào giáng dậy cho sinh viên dưới dạng bài giảng bắt đầu tử khóa học 1 P97 - 1
9~98 và được chỉnh sửa, nâng cấp qua mỗi khỏa học. Vl vậy, hầu như các in thứ...
GIÁO TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ
Lời mở đầu
Trong khoảng mười năm lại đây, tốc độ phát triển kinh tê - xã hội quá nhanh ở Việt
Nam đã kéo theo những thay đôi và xáo trộn tâm li của nhiều người, làm tăng cao nhu
cầu về dịch vụ tham vấn tâm li của xã hội. Điều nây th hiện ở sự ra đời và phát triển
đa dạng của nhiều trung tâm tham vấn, phòng tham vấn tại các cộng đồng, bệnh viện
và các trường học với các dịch vụ trợ giúp tâm lí khác nhau. ~ Hiện nay, dù Nhà nước
chưa cấp mã số cho nghề trợ giúp tâm lí nhược vị thê của các nhà tham vấn, tri liệu
tâm lí đang ngày càng được khẳng định trong xã hội. Vì vậy vai trò của các nhà tâm lí
học trong việc đảo tạo sinh viên chuyên ngảnh m sáng và Tham vấn ngày càng
được củng cố và nâng cao.
Giáo trình Tham vấn tâm líy nhìn nhận tham vấn như mt ngành khoa học ứng
dụng trong thực hành chăm sóc tâm lí con người, được trinh bày trong 8 chương.
Trong đỏ, 3 chương đầu làm tính chất khoa học của môn Tham vấn thực hành. Các
khái niệm như: trợ giúp tâm lí, tư vấn, tham vấn và tri liệu tâm lí, cung như mục tiêu,
nhiệm vụ được đưa vào ngay trong chương I. Chương II trình y mt cách khai quát
quả trình hình thành và phát triển ngành Thậm. vấn trên thế giới và ở Việt Nam, sơ
giao thoa của nó với mt số ngảnh trợ giúp lân cận như Tâm li học, Công tác xã hội,
Tâm thần học. Phần giới thiệu một sô quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành
thăm khám m lí con người được thể hiện trong chương III.
Việc xây dựng môi quan hệ tham vấn dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng
lẫn nhau giữa nhà tham vấn và thân chủ trong thực hành nghề được ki quát trong
chương IV. Nội dung chương này sẽ giúp người học có quan niệm đúng đắn về thân
chủ
và nan đ của thân chủ; giúp người học hướng đến cách nhìn chuyên nghiệp về nhà
tham vấn với những phẩm chất và năng lực trong thực hành nghệ
Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý - Người đăng: quocduc07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
426 Vietnamese
Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý 9 10 39