Ktl-icon-tai-lieu

hoạch định nhân lực

Được đăng lên bởi nhoc_kem
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chương V
Hoạch định nhân lực
PGS.TS. Lê Thanh Hà
Đại học Lao động – Xã hội

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Hoạch

định nhân lực là quá trình nghiên
cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực,
đưa ra các chính sách và thực hiện các
chương trình, hoạt động bảo đảm cho tổ
chức có đủ nhân lực với phẩm chất và kỹ
năng phù hợp để thực hiện công việc có
chất lượng, năng suất và hiệu quả cao.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Hoạch
 Giúp

định nhân lực có vai trò:

tổ chức thấy được nhu cầu nhân lực phục
vụ sản xuất – công tác, từ đó có kế hoạch sắp
xếp nhân lực hợp lý.
 Giúp tổ chức có đủ nhân lực phục vụ cho các
hoạt động, linh hoạt ứng phó với thay đổi trên
thị trường.
 Giúp người lao động và tổ chức gắn bó với
nhau hơn.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Giúp

tổ chức nhìn nhận rõ thực trạng nhân lực
của mình.
 Giúp tổ chức luôn chủ động trong việc tổ chức
thực hiện các chính sách nhân lực.
 Cho phép dự tính được hiệu quả đầu tư cho
nhân lực.
 Giúp nâng cao khả năng cạnh tranh.
 Là bước đệm thành công cho các kế hoạch
khác.
 Giúp tổ chức trong việc ra các quyết định quản
trị.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Quan

hệ giữa hoạch định nhân lực với kế hoạch
sản xuất công tác:






Hoạch định nhân lực xuất phát từ kế hoạch sản xuất –
công tác và phục vụ kế hoạch sản xuất – công tác.
Hoạch định nhân lực đúng đắn, hợp lý là một trong
những nhân tố quyết định sự thành công của kế hoạch
sản xuất – công tác.
Nếu việc hoạch định nhân lực cho thấy không thể đáp
ứng kế hoạch sản xuất công tác thì cần phải điều chỉnh
kế hoạch sản xuất – công tác cho phù hợp.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Các

nhân tố ảnh hưởng:

 Nhân

tố từ môi trường bên ngoài.

 Chính

sách và luật pháp, các quy tắc ứng xử của xã

hội.
 Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội.
 Tiến bộ khoa học - kỹ thuật
 Đặc điểm, cơ cấu thị trường lao động.
 Các nguồn cung nhân lực.
 Vị thế của ngành.
 Khác.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Các

nhân tố ảnh hưởng:

 Các

nhân tố từ môi trường bên trong

 Đối

thủ cạnh tranh.
 Khách hàng.
 Nhà cung cấp.
 Đối thủ tiềm ẩn.
 Sản phẩm thay thế.

I. Bản chất của hoạch định nhân lực
 Các

nhân tố ảnh hưởng:

 Các

nhân tố từ môi trường nội bộ:

 Những

mục tiêu cần hướng tới của tổ chức.
 Chiến lược sản xuất – kinh doanh.
 Văn hoá doanh nghiệp.
 Kinh nghiệm và phong cách lãnh đạo.
 Khả năng sử dụng các công cụ dự báo của nhà
quản trị.
 Vị thế, tiềm năng phát triển của tổ chức.
 Tổ chức công đoàn.

II. ...
Chương V
Hoạch định nhân lực
PGS.TS. Lê Thanh Hà
Đại học Lao động – Xã hội
hoạch định nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoạch định nhân lực - Người đăng: nhoc_kem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
hoạch định nhân lực 9 10 428