Ktl-icon-tai-lieu

hoc 8051 day

Được đăng lên bởi maivantruong12345654
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3070 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đ cng bài gi ng – 8051 Starter Kit

Chương I: Giới thiệu họ Vi điều khiển 8051
Vi điều khiển 8051 là một trong những vi điều khiển 8 bit thông dụng nhất
hiện nay. Bắt đầu xuất hiện vào năm 1980, trải qua gần 30 năm, hiện đã có tới hàng
trăm biến thể (derrivatives) được sản xuất bởi hơn 20 hãng khác nhau, trong đó
phải kể đến các đại gia trong làng bán dẫn (Semiconductor) như ATMEL, Texas
Instrument, Philips, Analog Devices… Tại Việt Nam, các biến thể của hãng ATMEL
là AT89C51, AT89C52, AT89S51, AT89S52… đã có thời gian xuất hiện trên thị
trường khá lâu và có thể nói là được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại vi điều
khiển 8 bit. Chương này sẽ tập trung mô tả tương đối chi tiết cấu trúc bên trong của
các biến thể nói trên (tạm gọi chung là AT89) của hãng ATMEL.
Cấu trúc của AT89 ở dạng sơ đồ khối tổng quát

CPU

Bộ nhớ
chương
trình

Bộ nhớ
dữ liệu

Vào/ra
song
song

Vào/ra
nối tiếp

Ngắt

P1

Timer0

P2

Timer1

P3
P4

1

Bộ định
thời / bộ
đếm

Đ cng bài gi ng – 8051 Starter Kit
Cấu trúc bus
Bus địa chỉ của họ vi điều khiển 8051 gồm 16 đường tín hiệu (thường gọi là bus địa
chỉ 16 bit). Với số lượng bit địa chỉ như trên, không gian nhớ của chip được mở rộng
tối đa là 216 = 65536 địa chỉ, tương đương 64K.
Bus dữ liệu của họ vi điều khiển 8051 gồm 8 đường tín hiệu (thường gọi là bus dữ
liệu 8 bit), đó là lý do tại sao nói 8051 là họ vi điều khiển 8 bit. Với độ rộng của bus
dữ liệu như vậy, các chip họ 8051 có thể xử lý các toán hạng 8 bit trong một chu kỳ
lệnh.
CPU (Central Processing Unit)
CPU là đơn vị xử lý trung tâm, đó là bộ não của toàn bộ hệ thống vi điện tử
được tích hợp trên chip vi điều khiển. CPU có cấu tạo chính gồm một đơn vị xử lý
số học và lôgic ALU (Arithmethic Logic Unit) - nơi thực hiện tất cả các phép toán số
học và phép lôgic cho quá trình xử lý.
Bộ nhớ chương trình (Program Memory)
Không gian bộ nhớ chương trình của AT89 là 64K byte, tuy nhiên hầu hết các
vi điều khiển AT89 trên thị trường chỉ tích hợp sẵn trên chip một lượng bộ nhớ
chương trình nhất định và chiếm dải địa chỉ từ 0000h trở đi trong không gian bộ nhớ
chương trình.
AT89C51/AT89S51 có 4K byte bộ nhớ chương trình loại Flash tích hợp sẵn
bên trong chip. Đây là bộ nhớ cho phép ghi/xóa nhiều lần bằng điện, chính vì thế
cho phép người sử dụng thay đổi chương trình nhiều lần. Số lần ghi/xóa được
thường lên tới hàng vạn lần.
AT89C52/AT89S52 có 8K byte bộ nhớ chương trình cùng loại.
Bộ nhớ chương trình của các chip họ 8051 có thể thuộc một trong các loại:
ROM, EPROM, Flash, hoặ...
Đ cng bài ging – 8051 Starter Kit
1
Chương I: Gii thiu h Vi điu khin 8051
Vi điu khin 8051 mt trong nhng vi điu khin 8 bit thông dng nht
hin nay. Bt đầu xut hin vào năm 1980, tri qua gn 30 năm, hin đã có ti hàng
trăm biến th (derrivatives) được sn xut bi hơn 20 hãng khác nhau, trong đó
phi k đến các đại gia trong làng bán dn (Semiconductor) như ATMEL, Texas
Instrument, Philips, Analog Devices… Ti Vit Nam, các biến th ca ng ATMEL
AT89C51, AT89C52, AT89S51, AT89S52… đã thi gian xut hin trên th
trường khá lâu và th nói là được s dng rng rãi nht trong các loi vi điu
khin 8 bit. Chương này s tp trung t tương đối chi tiết cu trúc bên trong ca
các biến th nói trên (tm gi chung là AT89) ca hãng ATMEL.
Cu trúc ca AT89 dng sơ đồ khi tng quát
CPU
B nh
chương
trình
B nh
d liu
Vào/ra
song
song
Vào/ra
ni tiếp
Ngt B định
thi / b
đếm
P1
P2
P3
P4
Timer0
Timer1
hoc 8051 day - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoc 8051 day - Người đăng: maivantruong12345654
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
hoc 8051 day 9 10 981