Ktl-icon-tai-lieu

Học qua trải nghiệm

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H C VIÊN

các anh ch

Nhi t li t chào m ng

1

đúng gi
2

3

Bán hàng & D ch v khách hàng

Giao ti p & L ng nghe

Th c hành m t s k năng trong bán hàng

Giao ti p & ng x v i khách hàng

Khách hàng & bán hàng

Thay ự i tư duy và nh n th c:

M c tiêu khóa h c:

4

5

K năng bán hàng & d ch v khách hàng

K năng gi i quy t xung ự t

K năng giao ti p & l ng nghe

Khai thác ti m năng b n thân

H c qua tr i nghi m

N i dung khóa h c

H
TR
Tâm Vi t Group

6

C QUA
I NGHI M

K năng

H i l i nh ng gì chưa rõ

Chia s kinh nghi m

đóng góp ý ki n

L ng nghe m i ngư i

7

Tham gia tích c c, nhi t tình

đ hi u qu hơn?

8

Mu n
h c
hi u qu ?
9

đư c d y

hay

H c ựư c
10

Bi t

Làm
ựư c
Hi u
11

Chuyên
nghi p

C
ác
h

T

Khi nào?

ao

ì?
g

?

ái
C

is

Còn vi c/
cách nào t t
hơn không?

nà
o?

N

u?

Ai?

Cách gi i quy t v n ự

12

10 %

5%

90 %

75 %

50 %

30 %

Dùng ngay & truy n ự t l i ngư i khác

Th c hành

Th o lu n nhóm

Minh h a

Âm thanh, Hình nh 20 %

đ c

Nghe

Hi u qu h c t p

13

Th u hi u

Nh

Nhìn

Tr i nghi m

Quên

Nghe

14

15

y uự h ct p

M c l i là t t

Ít hơn
Ít hơn
... và ít hơn

Nhưng

M cl i
M cl i
... và m c l i

Lu t thành công

16

H ch i
H ct p
H c hành
17

18

stupid question

No question is

19

Mu n bơi ph i
nh y xu ng nư c

20

Có ựá bóng
m i thành c u th

21

KI N TH C

K NĂNG

THÁI
đ ?

22

KI N TH C

K NĂNG

THÁI
đ

23

4

1

3

4

30

9

2

1 16

Có bao nhiêu hình vuông?

24

V m t nét không quá
4 ựo n th ng ựi qua 9 ựi m

25

A

B

Hãy b c m t cây c u ựi t A sang B
và ph i vuông góc v i b sông.

26

V m t nét không quá
2 ựo n th ng ựi qua 4 ựi m

27

V m t nét không quá
2 ựo n th ng ựi qua 4 ựi m

28

1

2
3

3
1

2

29

30

31

32

Cùng
v ch xu t phát

Liên t c ti n b

H nh phúc là:

33

đi h i già,
v nhà h i tr .
34

35

H c m i lúc
H c m i nơi
H c su t ự i

36

ự mày làm nên

Không th y

Hảc viến

Hảc viến

Hảc viến

Hảc viến

No Action, Talk Only

Hảc viến

NATO

Giờng viến

Cách h c truy n th ng

37

h cb n

không tày

H c th y

38

Hảc viến

AFTA

Hảc viến

Hảc viến

39

Action First, Talk After

Hảc viến

Hảc viến

Giờng viến

H c qua tr i nghi m

40

ph i h c chính ta

Mu n xán l n

41

Facilitator - Learner

Educator
Teacher
Lecturer
Trainer

42

Ngư i h c

Ngư i h tr h c,

Albert Einstein (1879 Ờ 1955)

ựi u ki n ự h t

43

h c

h c trò, tôi ch t o

Tôi không bao gi d y

Ti m năng
c a ta

Cover

44

H c là
th hi n
45

46

Tôi ựóng góp

Tôi tham gia

47

Cùng nhau
b c cháy
b n...
1
Nhit lit co mng
các anh ch
H
H
C VIÊN
C VIÊN
Học qua trải nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học qua trải nghiệm - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Học qua trải nghiệm 9 10 890