Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách đọc ý nghĩ

Được đăng lên bởi duythanh238
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Electronic book
Mind reading tutorial
Hướng dẫn cách đọc ý nghĩ
Tác giả : Crazy Cat
* Cho beginners
Mục lục :
Lời nói đầu……………………………………... Page 1
Chương I : Đọc ý nghĩ bằng bài…………………Page 2
Chương II : Đọc ý nghĩ bằng toán học…………..Page 9
Chương III : Trở thành một nhà tiên tri………….Page 15
Chương IV : Một số mẹo khác………………......Page 21
Kết thúc………………………………………….Page 24

Lời nói đầu
Bạn đang đọc một cuốn sách điện tử có năng lực cao. Nó
sẽ giúp bạn chiếm thiện cảm trong mắt mọi người, có thể
bạn sẽ có những nickname mới như “phù thủy” hay “nhà
tiên tri”. Ebook này sẽ giúp bạn nhiều trong con đường
hành nghề là một street hoặc stage magician (nếu bạn
định như vậy) hoặc giúp bạn trong cuộc sống (nếu bạn
không theo nghề này). Lần đầu đọc có thể bạn chưa hiểu
nhưng hãy tin mình, đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ mang
hiệu quả cao hơn. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một số
kiến thức căn bản để trở thành một “Mind Reader” thực
sự, vậy hãy đọc, thực hành và phát huy nó.

Crazy Cat

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương I
Ảo thuật bài mới du nhập về Việt Nam nhưng nó đã
được các bạn trẻ yêu thích. Nó cũng có thể áp dụng vào
việc đọc ý nghĩ của người khác. Mình sẽ giới thiệu cho
bạn những trò này. Chúc các bạn thành công.
1. Trò đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn cần
phải có sự sắp xếp trước, và tất nhiên, không được làm
lẫn lộn thứ tự này. Đầu tiên bạn lấy một bộ bài mới tinh,
thường thì nó sẽ được sắp xếp sẵn theo thứ tự từ Át cho
đến K với các chất Bích, Cơ, Nhép, Rô, hoặc từ K cho
đến Át. Việc bạn cần làm bây giờ là chia bộ bài đó ra làm
4 phần. Mỗi phần đều được sắp xếp theo thứ tự từ K cho
đến Át. Xếp chúng lên bàn theo thứ tự các chất :
Nhép – Cơ – Bích – Rô
Bây giờ là bước quan trọng nhất, bộ thứ 1 (Nhép), bạn
lấy con Át nhép (ở cuối bộ 1) cho lên đầu. Bộ thứ 2 (Cơ)
bạn lấy tất cả các con từ con 4 cơ trở xuống đặt lên đầu.
Bộ thứ 3 (Bích) bạn lấy tất cả các con từ con 7 bích trở
xuống đặt lên đầu. Và bộ thứ 4 (Rô), bạn lấy tất cả cách
con từ 10 rô trở xuống đặt lên đầu.
Vậy bây giờ bạn sẽ có một thứ tự như sau :
Bộ nhép
Bộ cơ
Bộ bích
Bộ rô
Át
4
7
10
K
3
6
9
Q
2
5
8

J
……
4
3
2

Át
……
7
6
5

4
……
10
9
8

7
……
K
Q
J

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Bây giờ bạn sẽ đặt từng quân lên nhau (từ trái sang phải)
Và đây là kết quả sau khi l...
Electronic book
Mind reading tutorial
Hướng dẫn cách đc ý nghĩ
Tác giả : Crazy Cat
* Cho beginners
Mục lục :
Lời nói đầu……………………………………... Page 1
Chương I : Đọc ý nghĩ bằng bài…………………Page 2
Chương II : Đọc ý nghĩ bằng toán học…………..Page 9
Chương III : Trở thành một nhà tiên tri………….Page 15
Chương IV : Mt số mẹo khác………………......Page 21
Kết thúc………………………………………….Page 24
Lời nói đầu
Bạn đang đọc một cuốn sách điện tử có năng lực cao. Nó
sẽ giúp bạn chiếm thiện cảm trong mắt mọi người, có thể
bạn sẽ có những nickname mới nhưp thủy” hay “n
tiên tri”. Ebook này sẽ giúp bạn nhiều trong con đường
hành nghề là một street hoặc stage magician (nếu bạn
định như vy) hoặc giúp bạn trong cuộc sống (nếu bạn
không theo nghề này). Lần đầu đọc có thể bạn chưa hiểu
nhưng hãy tin mình, đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ mang
hiệu quả cao hơn. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một s
kiến thức căn bản để trở thành một “Mind Reader” thực
sự, vy y đc, thực hành và phát huy nó.
Crazy Cat
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Hướng dẫn cách đọc ý nghĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách đọc ý nghĩ - Người đăng: duythanh238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hướng dẫn cách đọc ý nghĩ 9 10 252