Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng Acrgis

Được đăng lên bởi Tả Pí Lù
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
viÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh
trung t©m c«ng nghÖ cao

tµi liÖu h−íng dÉn sö dông
arcgis

DÞch vµ biªn so¹n: §Æng ThÞ Mü Lan

Hµ néi, 7-2003

Néi dung chÝnh
giíi thiÖu chung vÒ arcgis................................................ 6
ch−¬ng 1: kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ d÷ liÖu GIS ................. 10
1.
C¸c m« h×nh d÷ liÖu ®Þa lý........................................... 10
Vector model............................................................................... 10
Raster models.............................................................................. 11
TIN models.................................................................................. 11
D÷ liÖu d¹ng b¶ng........................................................................ 12
2.
C¸c d¹ng Format cña feature data....................... 12
Coverages...................................................................................... 12
Shapefiles...................................................................................... 15
C¸c ®èi t−îng cña geodatabases ...................................................16
3.
Geodatabases....................................................................... 17
Topology trong geodatabase......................................................... 18
L−u c¸c ®èi t−îng cña geodatabase.............................................. 19
Ch−¬ng II: thùc hiÖn dù ¸n GIS mÉu theo c«ng nghÖ
Arcgis................................................................................................. 20
1.
Ph©n tÝch GIS lµ g×?............................................................ 20
2.
C¸c b−íc cña dù ¸n GIS.................................................... 21
B−íc 1: X¸c ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n........................................... 21
B−íc 2: T¹o c¬ së d÷ liÖu cho dù ¸n............................................. 22
B−íc 3: Ph©n tÝch d÷ liÖu.............................................................. 22
B−íc 4: HiÓn thÞ kÕt qu¶............................................................... 23
3.
X©y dùng dù ¸n cô thÓ.................................................... 23
Ch−¬ng III: X©y dùng c¬ së d÷ liÖu.................................. 28
1.
Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho dù ¸n................................ 28
2.
Bæ sung d÷ liÖu vµo project folder........................ 29
3.
Kh¶o s¸t d÷ liÖu b»ng ArcMap.................................... 30
Më mét b¶n ®å míi....................................................................... 30
Bæ sung parcel layers ...
viÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh
trung t©m c«ng nghÖ cao
tµi liÖu híng dÉn sö dông
arcgis
DÞch vµ biªn so¹n: §Æng ThÞ Mü Lan
Hµ néi, 7-2003
hướng dẫn sử dụng Acrgis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng Acrgis - Người đăng: Tả Pí Lù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng Acrgis 9 10 987