Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Nikon D80

Được đăng lên bởi matranden
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0

CHÖÔNG 1
HEÄ THOÁNG MAÙY

1. Ñeøn flash gaén trong Accessory shoe :.
2. Nuùt môû ñeøn flash gaén trong / Ñaët buø tröø phaùt saùng flash.
3. Nuùt BKT
4. Nôi nhaän tia hoàng ngoïai ( töø Remote )
5. Daáu chæ ñònh khi gaén oáng kính
6. Nôi gaén daây ñeo maùy .
7. Naép che vuøng keát noái
8. Noái coång USB .
9. Coâng taéc ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .
10. Noái adapter EH-5 AC ( mua rieâng ) ñeå duøng ñieän DC .
11. Noái keát chuyeån tín hieäu video .
12. Nôi caém daây Remote .
13. Choïn cheá ñoä laáy neùt .
14. Nuùt thaùo OK .
15. Voøng tieáp xuùc oáng kính .
16. Göông phaûn chieáu .
17. Nuùt xem tröôùc chieàu saâu aûnh
18. Tay naém ( grip ).
19. Dóa phuï chænh chöùc naêng .
20. Nuùt choïn caùc cheá ñoä gaøi ñaët .
21. Nôi gaén daây ñeo maùy.
22. Ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF / Ñeøn baùo chuïp self-time / Ñeøn giaõm maét ñoû .
23. Nuùt chuïp.
24. Coâng taéc nguoàn / Coâng taéc chieáu saùng maøn hình .
25. Nuùt ñaët buø tröø thôøi chuïp / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .
1

26. Nuùt choïn cheá ñoä chuïp : Qua hình töøng khung / Qua hình lieân tuïc ./ Chuïp Selftime / Chuïp baèng Remote .
27. Nuùt AF / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .
28. Maøn hình theo doûi caùc chöùc naêng gaøi ñaët .
29. Naép che Chaân ñeá ñeøn Flash
30. Chaân ñeá ñeøn Flash .
31. Daáu baùo vuøng khôûi ñieåm tieâu cöï .
32. Dóa choïn cheá ñoä .
33. Choïn cheá ñoä ño saùng . / Nuùt ñònh daïng card .

1. Khung ngaém.
2. Mieáng ñeäm phuû quanh khung ngaém
3. Ñieàu chænh ñoä caän cuûa maét ngöôøi söû duïng .
4. Nuùt khoùa AE / AF .
5. Naép che khung ngaém DK-5 .
6. Dóa ñieàu khieån chính .
7. Naép che hoäc chöùa card .
8. Khoaù focus ñaõ choïn .
9. Ñeøn baùo xaùc nhaän card .
10. Nuùt OK .
11 &12 : Naép hoäc chöùa pin vaø choát gaøi
13 . Heä thoáng ñieàu chænh baèng nuùt nhaán .
14. Nôi gaén chaân maùy.
15. Nuùt ñaët quality /size hình / Nuùt phoùng to hình khi xem laïi .
16. Nuùt ñaët ISO / Nuùt thu nhoû hình khi xem laïi ( nhieàu hình ) .
17. Nuùt choïn White balance [ caân baèng traéng ]./ Nuùt hieän baùo thoâng tin trôï giuùp
./ Baûo veä hình khoâng bò xoùa .
18. Nuùt môû MENU .
2

19. Nuùt phaùt laïi hình .
20. Maøn hình .
21. Nuùt xoùa hình ./ Nuùt ñònh daïng card

•
•

•
•

 : View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor
up :chuyeån con troû leân ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu .
View next photo : xem hình keá tieáp / Display sub menu : hieän
danh muïc phuï / Make selection : choïn gaøi ñaët .
 View more photo info : xem...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Nikon D80 - Người đăng: matranden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Nikon D80 9 10 303