Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tra cứu bằng google hiệu quả nhất

Được đăng lên bởi longphan1606
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm kiếm tốt hơn,
cho kết quả tốt hơn
Dưới đây là một số mẹo nhỏ gõ vào ô tìm kiếm Google để tối ưu hóa các phép tìm kiếm
nhằm thu được các kết quả tối ưu
Tìm định nghĩa

Tìm cụm từ chính xác
Nhiệm vụ: tìm kiếm cụm từ chính xác
Ví dụ: “one small step for man”
(để các từ đó trong ngoặc kép)
Kết quả: Chỉ tài liệu có chứa cả
cụm từ “one small step for man”

Nhiệm vụ: định nghĩa từ và cụm từ
Ví dụ: define:plethora
Kết quả: những đường dẫn đến định nghĩa của từ “plethora”

Những từ bị loại trừ
Website cụ thể
Nhiệm vụ : tìm kiếm trên một website cụ thể
Nhiệm vụ: loại trừ các kết quả tìm kiếm có một từ hoặc cụm từ cụ
thể.
Ví dụ: bass

-fishing

Ví dụ: global

warming site:edu

Kết quả: là những thông tin về “global warming” tìm được trên
các website có đuôi .edu

Kết quả: đưa ra kết quả tìm kiếm về “bass” không liên quan đến
“fishing”
Các trang web kết
kết

Những từ tương đương
Nhiệm vụ: tìm kiếm các từ và các thuật ngữ tương đương
Ví dụ::

~mobile phone

Kết quả: kết quả có từ “phone”, cũng như các từ “cell”, “cellular”,
“wireless” ….

Nhiệm vụ : tìm kiếm các trang web có liên kết tới 1 website cụ
thể
Ví dụ: link:
Kết quả: tất cả các trang web liên kết tới website của đại học
Michigan
Đáp án toán học

Tìm nhiều từ

Nhiệm vụ : chức năng tính toán cơ bản
Nhiệm vụ : tìm kiếm các trang web bao gồm hoặc từ này hoặc từ
kia.
Ví dụ: vacation London OR Paris

Ví dụ: 4+7,

30% of 55, 20^2, sqrt(4), …

Kết quả: Đáp số của phép tính trên
Kết quả: kết của có từ “vacation ” và từ “London” hoặc “Paris”
hoặc cả 3 từ
Chuyển đổi
Dãy số
Nhiệm vụ : tìm kiếm một loạt
dãy số

Nhiệm vụ : chuyển đôi các đơn vị tính toán

1 cm in foot, 28C in F, $ in pound, days in
fortnight, miles in league, mph in speed of light, …
Ví dụ:

Ví dụ: Wille

Mays 1950…1960

Kết quả: kết quả về “Willie Mays” trong khoảng thời gian nêu trên.

Kết quả: các đáp án được chuyển đổi
*Ghi chú: những ký hiệu/cụm từ màu xanh lá cây trong các ví dụ là mã lệnh bắt buộc trong các phép tìm và không được thay đổi
dù tìm bằng ngôn ngữ nào. Các ký tự màu đen là từ khóa hoặc nội dung cần tìm do người dùng tùy chọn theo nhu cầu.
Cung cấp bởi Google

Dịch bởi VietnamLib Team ()

Cần có 6 nguồn tin đáng tin cậy và phù hợp?
Ngay trước khi trời sáng?
Google Scholar () giúp bạn tìm và xác định các bài báo, bài tóm tắt … có nội dung học thuật
và các nguồn tin học thuật khác – bằng tốc độ và sự chính xác của Google Search

ŒXác định bài báo mà bạn đang tìm
Bấm vào một kết ...
Cung cp bi Google Dch bi VietnamLib Team (http://vietnamlib.net)
Tìm kiếm tt hơn,
cho kết qu tt hơn
Dưới đây là mt s mo nh gõ vào ô tìm kiếm Google để ti ưu hóa các phép tìm kiếm
nhm thu được các kết qu ti ưu
Tìm cm t chính c
Nhim v:m kiếm cm t chính xác
Ví d: one small step for man
(để các t đó trong ngoc kép)
Kết qu: Ch tài liu có cha c
cm tone small step for man”
Tìm định nghĩa
Nhim v: định nghĩa t và cm t
Ví d: define:plethora
Kết qu: nhng đường dn đến định nghĩa ca tplethora
Nhng t b loi tr
Nhim v: loi tr các kết qu tìm kiếm có mt t hoc cm t c
th.
Ví d: bass -fishing
Kết qu: đưa ra kết qu tìm kiếm v bass” không liên quan đến
fishing”
Website c th
Nhim v : tìm kiếm trên mt website c th
Ví d: global warming site:edu
Kết qu: là nhng tng tin vglobal warming tìm được tn
các website có đuôi .edu
Nhng t tương đương
Nhim v:m kiếm các t và các thut ng tương đương
Ví d:: ~mobile phone
Kết qu: kết qu có t phone”, cũng như các t cell”, cellular”,
wireless” .
Các trang web kết
kết
Nhim v : m kiếm các trang web có liên kết ti 1 website c
th
Ví d: link:www.emich.edu
Kết qu: tt c các trang web liên kết ti website ca đại hc
Michigan
Tìm nhiu t
Nhim v : tìm kiếm các trang web bao gm hoc t y hoc t
kia.
Ví d: vacation London OR Paris
Kết qu: kết ca có t “vacation và t London hoc Paris”
hoc c 3 t
Đáp án tn hc
Nhim v : chc năng tính tn cơ bn
Ví d: 4+7, 30% of 55, 20^2, sqrt(4),
Kết qu: Đáp s ca phép tính trên
Dãy s
Nhim v : m kiếm mt lot
y s
Ví d: Wille Mays 19501960
Kết qu: kết qu vWillie Mays trong khong thi gian u trên.
Chuyn đổi
Nhim v : chuyn đôi các đơn v tính tn
Ví d: 1 cm in foot, 28C in F, $ in pound, days in
fortnight, miles in league, mph in speed of light, …
Kết qu: các đáp án được chuyn đổi
*Ghi chú: nhng hiu/cm t màu xanh lá cây trong các ví d là mã lnh bt buc trong các phép tìm và không được thay đổi
tìm bng ngôn ng o. Các t màu đen là t ka hoc ni dung cn tìm do người dùng tùy chn theo nhu cu.
Hướng dẫn tra cứu bằng google hiệu quả nhất - Trang 2
Hướng dẫn tra cứu bằng google hiệu quả nhất - Người đăng: longphan1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn tra cứu bằng google hiệu quả nhất 9 10 719