Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết đề cương và khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6936 lần   |   Lượt tải: 36 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

GS TS. ĐẶNG VŨ BÌNH

HƯỚNG DẪN
VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI - 2007

1

Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực
hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng
đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận.
Tài liệu gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt
nghiệp
- Phần thứ hai: Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt
nghiệp.
Các nội dung của hướng dẫn được trình bày một cách ngắn gọn, vì vậy để
tìm hiểu sâu hơn, sinh viên có thể đọc thêm các tài liệu sau:
1. Đặng Vũ Bình. Bài giảng Phương pháp viết văn bản khoa học trên trang
web của Trường Đại học Nông nghiệp I.
2. Tài liệu hướng dẫn viết luận văn, luận án trên trang web của AIT Thái Lan:
http://www.languages.ait.ac.th/
3. Day R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 5th edition.
Oryx Press.
Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận được những ý kiến đóng góp của
một số nhà khoa học, song để tài liệu thực sự bổ ích cho các bạn sinh viên, rất mong
nhận được ý kiến của đông đảo thầy cô giáo và các bạn sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn.
Tháng 5 năm 2007

2

PHẦN THỨ NHẤT
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

1. CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Các phần chủ yếu của đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp bao gồm:
1. Thông tin chung về đề tài
2. Tên đề tài
3. Đặt vấn đề
4. Tổng quan tài liệu
5. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
6. Dự kiến kết quả
7. Kế hoạch thực hiên
8. Dự trù vật tư, thiết bị, kinh phí
9. Tài liệu tham khảo
10. Phụ lục (nếu có)
11. Xác nhận thông qua đề cương

2. HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
2.1. Thông tin chung về đề tài
Gồm: tên đề tài, họ tên và đơn vị quản lý của người (hoặc những người) thực hiện, họ
tên (chức danh, học vị) và đơn vị quản lý của người (hoặc những người) hướng dẫn.
2.2. Tên đề tài
Tên đề tài phải nêu được vấn đề mà nghiên cứu nhằm giải quyết cũng như phạm vi giới
hạn (đối tượng, không gian, thời gian...) của nghiên cứu.
Tên đề tài phải viết hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải cụ thể và chính xác về mặt khoa học,
đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.
2.3. Đặt vấn đề
Đặt vấn đề phải làm cho người đọc hiểu được tính khoa học và cần thiết của đề tài
nghiên cứu.
Nên viết đặt vấn đề qua ba bước (Swales, 1984) như sau:
Bước t...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP I
GS TS. ĐẶNG VŨ BÌNH
HƯỚNG DN
VIT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
VÀ BÁO CÁO KT QU NGHIÊN CU
CA KHOÁ LUN TT NGHIP
HÀ NI - 2007
1
Hướng dẫn viết đề cương và khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết đề cương và khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn viết đề cương và khóa luận tốt nghiệp 9 10 468