Ktl-icon-tai-lieu

IQ & Gmat FPT

Được đăng lên bởi cuongnkit
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐỀ THI TUYỂN SINH
ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 120 phút
Số báo danh:
Lưu ý quan trọng
- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị
- Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
-

-

-

Phần 1 gồm 20 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán
Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 21 đến câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm
(1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ
kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời
được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho
trước) cho mỗi câu hỏi.
5 phương án này sẽ được ghi lại ở đầu mỗi trang để thí sinh tiện tham khảo
Phần 3 gồm 45 câu (từ câu 46 đến câu 90), trong đó có một số câu hỏi riêng lẻ và
một số câu hỏi nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ có dạng “Câu N - M”, sau đó là đoạn
văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm và các câu hỏi lần lượt từ N
đến M
Tất cả các số trong bài thi đều là số thực

Đề số 001

Trang 1/16

Phần 1
Câu 1. Nếu 4x = 9 và 9y = 256 thì giá trị của xy bằng
(A) 2006
(B) 48
(C) 36
(D) 10

(E) 4

Câu 2. Hàm số nào dưới đây có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng?
(A) y = x2 + x;
(B) y = x2sinx;
(C) y = xcosx;
(D) y = xsinx;
(E) y = x3;
Câu 3. Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học
sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng
20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88
(B) 99
(C) 110
(D) 121
(E) 132
Câu 4. Tuấn xoá đi 1 trong 10 số nguyên dương liên tiếp. Tổng của 9 số còn lại bằng
2006. Hỏi Tuấn đã xoá đi số nào?
(A) 218
(B) 219
(C) 220
(D) 225
(E) 227
Câu 5. Cho u và s là các số thực lớn hơn 1. Trong các phân số dưới đây, phân số nào
có giá trị lớn nhất?
( A)

u
s −1

( B)

u
s +1

(C )

2u
2s + 1

( D)

2u
2s − 1

(E)

3u
3s + 1

Câu 6. Nếu trung bình cộng của 5 số nguyên liên tiếp bằng 12 thì tổng của số nhỏ
nhất và số lớn nhất bằng bao nhiêu?
(A) 24
(B) 14
(C) 12
(D) 11
(E) 10
Câu 7. Nếu a, b,...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
ĐỀ THI TUYỂN SINH
ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 120 phút
Số báo danh:
Lưu ý quan trọng
- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị
- Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
- Phần 1 gồm 20 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán
- Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 21 đến câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm
(1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ
kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời
được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho
trước) cho mỗi câu hỏi.
5 phương án này sẽ được ghi lại ở đầu mỗi trang để thí sinh tiện tham khảo
- Phần 3 gồm 45 câu (từ câu 46 đến câu 90), trong đó có một số câu hỏi riêng lẻ và
một số câu hỏi nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ có dạng “Câu N - M”, sau đó là đoạn
văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm và các câu hỏi lần lượt từ N
đến M
- Tất cả các số trong bài thi đều là số thực
Đề số 001 Trang 1/16
IQ & Gmat FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ & Gmat FPT - Người đăng: cuongnkit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
IQ & Gmat FPT 9 10 409