Ktl-icon-tai-lieu

Kế thứ 4 : Minh tri cố muội

Được đăng lên bởi Hòa Đại Nhân
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế thứ 4: MINH TRI CỐ MUỘI (Biết rõ mà làm như không
biết)
Cùng giường khác mộng
Chu Du giả vờ, Tưởng Cán mắc lừa
Kế "Minh tri cố muội" là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.
Với người xưa, đây là một triết lý phòng thân, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi
hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.
Tục ngữ TQ cũng nói: Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái
mưu kế của trượng phu không thể không giấu thiên hạ.
Biết rõ mà tỏ ra không biết khi thành 1 mưu lược thì không còn là thứ triết lý giữ mình, tránh
điều thị phi nữa. Thái độ biết rõ cố làm ngơ thực sự để làm sao có thể gạt bỏ những khó khăn
trước mắt, mở rộng tiền đồ lớn lao cho mình. Ví dụ sau có thể thấy hiệu quả của sự Biết rõ mà tỏ
ra không biết:
Thời Xuân Thu, Sở vương mở tiệc khao quần thần, gọi là tiệc Thái Bình, mời tất cả văn võ bá
quan cho đến cung tần mĩ nữ đều được dự tiệc và phải vui thoả sức.
Sở Trang Vương còn lệnh truyền cho 2 người đẹp được yêu dấu nhất của mình là Hứa Cơ và
Mạch Cơ lần lượt chúc rượu mọi người.
Bỗng nhiên từ đâu nổi tới 1 trận cuồng phong, làm tắt hết nến, các bàn tiệc tối đen như mực.
Trong lúc đó , có 1 vị quan thừa dịp lần sờ vào tay Hứa Cơ, Hứa Cơ bèn giật tay ra thuận đà liền
giật luôn cái giải mũ của ông này rồi vội vàng lần về ngồi bên Sở vương kể lại hết mọi chuyện.
Sở vương nghe xong bèn lệnh cho người thắp nến chưa châm lửa vội, sau đó nói to với mọi
người:
- Bữa tiệc đêm nay của quả nhân là phải uống cùng say với các vị, giờ mọi người hãy bỏ mũ
xuống để uống cho thoả thích.
Thế là bá quan nghe lệnh tất cả bỏ mũ xuống, Sở vương lúc ấy mới cho châm nến. Thấy mọi
người đều bỏ mũ, chẳng biết ai là người đã giở trò sàm sỡ vừa rồi. Tiệc xong về cung, Hứa Cơ
trách Sở vương không cho tìm ra viên quan đã giở trò sàm sỡ đó, Sở vương bèn cười nói:
- Buổi tiệc ây mục đích là phải thật vui, cử chỉ say sưa trong bữa rượu là chuyện thường tình của
con người, nếu như lôi người ấy ra, có phải làm mất vui đi không, thế thì đâu còn là ý nghĩa của
buổi tiệc nữa.

Hứa Cơ nghe nói, mới càng bái phục Sở vương cao kiến. Đó chinh là bữa tiệc “Tuyệt anh hội”
nổi tiếng.
Về sau Sở vương chinh phạt quân Trịnh, có 1 viên tướng tự dẫn 100 người, mở đườn cho 3
quân , chém tướng cướp quan ải, áp thẳng đến kinh đô nước Trịnh, làm cho tiếng tăm của Sở
vương ngày càng lừng lẫy, người ấy chính là Dường Giảo mà năm nào đã sàm sỡ với Hứa Cơ.
Lại còn 1 chuyện sảy ra trong trận Xích Bích thời Tam Quốc, Chu Du dùn...
Kế thứ 4: MINH TRI CỐ MUỘI (Biết rõ mà làm như không
biết)
Cùng giường khác mộng
Chu Du giả vờ, Tưởng Cán mắc lừa
Kế "Minh tri cố muội" là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.
Với người xưa, đây là một triết lý phòng thân, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi
hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.
Tục ngữ TQ cũng nói: Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái
mưu kế của trượng phu không thể không giấu thiên hạ.
Biết rõ mà tỏ ra không biết khi thành 1 mưu lược thì không còn là thứ triết lý giữ mình, tránh
điều thị phi nữa. Thái độ biết rõ cố làm ngơ thực sự để làm sao có thể gạt bỏ những khó khăn
trước mắt, mở rộng tiền đồ lớn lao cho mình. Ví dụ sau có thể thấy hiệu quả của sự Biết rõ mà tỏ
ra không biết:
Thời Xuân Thu, Sở vương mở tiệc khao quần thần, gọi là tiệc Thái Bình, mời tất cả văn võ bá
quan cho đến cung tần mĩ nữ đều được dự tiệc và phải vui thoả sức.
Sở Trang Vương còn lệnh truyền cho 2 người đẹp được yêu dấu nhất của mình là Hứa Cơ và
Mạch Cơ lần lượt chúc rượu mọi người.
Bỗng nhiên từ đâu nổi tới 1 trận cuồng phong, làm tắt hết nến, các bàn tiệc tối đen như mực.
Trong lúc đó , có 1 vị quan thừa dịp lần sờ vào tay Hứa Cơ, Hứa Cơ bèn giật tay ra thuận đà liền
giật luôn cái giải mũ của ông này rồi vội vàng lần về ngồi bên Sở vương kể lại hết mọi chuyện.
Sở vương nghe xong bèn lệnh cho người thắp nến chưa châm lửa vội, sau đó nói to với mọi
người:
- Bữa tiệc đêm nay của quả nhân là phải uống cùng say với các vị, giờ mọi người hãy bỏ mũ
xuống để uống cho thoả thích.
Thế là bá quan nghe lệnh tất cả bỏ mũ xuống, Sở vương lúc ấy mới cho châm nến. Thấy mọi
người đều bỏ mũ, chẳng biết ai là người đã giở trò sàm sỡ vừa rồi. Tiệc xong về cung, Hứa Cơ
trách Sở vương không cho tìm ra viên quan đã giở trò sàm sỡ đó, Sở vương bèn cười nói:
- Buổi tiệc ây mục đích là phải thật vui, cử chỉ say sưa trong bữa rượu là chuyện thường tình của
con người, nếu như lôi người ấy ra, có phải làm mất vui đi không, thế thì đâu còn là ý nghĩa của
buổi tiệc nữa.
Kế thứ 4 : Minh tri cố muội - Trang 2
Kế thứ 4 : Minh tri cố muội - Người đăng: Hòa Đại Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế thứ 4 : Minh tri cố muội 9 10 530