Ktl-icon-tai-lieu

Khác biệt hay là chết

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 289 trang   |   Lượt xem: 9210 lần   |   Lượt tải: 64 lần
– Nghệ thuật của sự khởi đầu – Diển đàn chuyên đề con đường
khởi nghiệp.

KHÁC BIỆT HAY LÀ
CHẾT
JACK TROUT & STEVE RIVKIN

 – Nghệ thuật của sự khởi đầu – Diển đàn
chuyên đề con đường khởi nghiệp.

MỤC LỤC
Chương 1: ĐẾ CHẾ CỦA SỰ LỰA CHỌN
Chương 1: DÙ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẨY RA CHO ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN
(USP)
Chương 3: TÁI TẠO LẠI ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN
Chương 4: KHÁCH HÀNG/CHẤT LƯỢNG HIẾM KHI LÀ NHỮNG Ý
TƯỞNG KHÁC BIỆT HOÁ
Chương 5: SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ LÀ KHÁC
BIỆT
Chương 6: GIÁ HIẾM KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
Chương 7: GIÒNG SẢN PHẨM RỘNG LÀ CON ĐƯỜNG KHÓ ĐỂ KHÁC
BIỆT
Chương 8: NHỮNG BƯỚC ĐỂ KHÁC BIỆT HÓA
Chương 9: KHÁC BIỆT HÓA CHIẾM CHỖ TRONG TÂM TRÍ
Chương 10: LẦN ĐẦU TIÊN LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
Chương 11: SỞ HỮU MỘT THUỘC TÍNH LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT
HÓA
Chương 12: TÍNH DẪN ĐẦU LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA
Chương 13: KẾ THỪA LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
Chương 14: SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
Chương 15: ĐƯỢC ƯA CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
Chương 16: LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC
BIỆT
Chương 17: LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
HÓA
Chương 18: NÓNG BỎNG LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA
Chương 19: PHÁT TRIỂN CÓ THỂ HỦY HOẠI SỰ KHÁC BIỆT
Chương 20: KHÁC BIỆT HÓA ĐÒI HỎI PHẢI HY SINH
Chương 21: LÀ KHÁC BIỆT Ở NHỮNG NƠI CHỐN KHÁC BIỆT
Chương 22: GÌN GIỮ SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẠN
Jack Trout
[2]

 – Nghệ thuật của sự khởi đầu – Diển đàn
chuyên đề con đường khởi nghiệp.

Chương 23: AI CÓ NHIỆM VỤ VỚI SỰ KHÁC BIỆT HÓA

Jack Trout
[3]

 – Nghệ thuật của sự khởi đầu – Diển đàn
chuyên đề con đường khởi nghiệp.

LỜI GIỚI THIỆU
Trong Đế chế của sự chọn lựa và chọn lọc ngày nay,
nếu bạn không phải là một Coca-Cola hay một Nike
nào đó thì quả là khó để có thể giành lấy một chỗ
đứng vững vàng trong tâm trí của người tiêu dùng.
Và nếu bạn đã là một thương hiệu hàng đầu thì cũng
không phải là dễ dàng để có thể bảo vệ được vị thế
đó mãi mãi bền vững cho dù là bạn đã có được cái lợi
thế hơn người đó.
Nếu bảo bạn phải tìm ra một hạt nếp trong một rá
gạo tẻ thì quả là không dễ, nhưng nếu bạn chỉ phải
tìm ra một hạt lúa trong đó thì rõ ràng nhiệm vụ này
dễ hơn nhiều. Nhưng dù sao việc tìm này cũng không
phải là hoàn toàn đơn giản, bạn cũng cần đến kỹ
năng để làm cho hạt lúa kia nổi lên bề mặt của
những hạt gạo để bạn có thể nhận diện được nó. Để
có thể giành được một chỗ đứng trong tâm trí của
người tiêu dùng, thương hiệu của bạn cần
ph...
http://khoithuat101.com – Ngh thuật của sự khởi đầu – Diển đàn chuyên đề con đường
khởi nghiệp.
KHÁC BIỆT HAY LÀ
CHẾT
JACK TROUT & STEVE RIVKIN
Khác biệt hay là chết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khác biệt hay là chết - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
289 Vietnamese
Khác biệt hay là chết 9 10 338