Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng mềm: Các phương pháp sáng tạo

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài IX:  Giản Đồ Ý 
Mind Maps (Giản Đồ Ý)
Các bạn thân mến,
Khác với các bài trước, phương pháp sau đây được đưa ra như là một phương tiện 
mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh cuả bộ não. Nó có thể dùng như 1 
cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một 
dạng cuả lược đồ phân nhánh. Khác với computer, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu 
tuyến tính (ghi nhớ theo 1  trình tự nhất định chẳng hạn như trình tự biến cố xuất hiện 
cuả 1 câu truyện) thì nó còn có khả năng liên lạc,  liên hệ các dữ kiện với nhau. 
Phương pháp minh hoạ tận dụng cả hai khả năng này của bộ não. 
Phương pháp này có lẽ đã được nhiều người Việt biết đến nhưng nó chưa bao giờ  
được hệ thống hoá và được nghiên cứu kĩ lưỡng và phổ biến chính thức trong nước  
mà chỉ được dùng "tản mạn" trong giới SV/HS trước mỗi kì "gạo bài".
Đây là một kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép.  Bằng cách dùng Mind Maps, tổng 
thể cuả vấn đề được chỉ ra dưới dạng một hình trong đó các đối tưọng được liên hệ 
với nhau bằng các đường nối. Với cách thức đó, các dữ liệu được ghi nhớ và nhìn 
nhận dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Thay vì dùng chữ viết để mô tả (một chiều) Mind maps sẽ phơi bày cấu trúc một đối 
tượng bằng hình ảnh hai chiều. Nó chỉ ra "dạng thức" cuả đối tượng, sự quan hệ (hỗ 
tương giữa các khái niệm liên quan (tạm gọi là "điểm chốt") và cách liên hệ giưã 
chúng với nhau bên trong cuả một vấn đề lớn.
Mind Maps cũng được dùng cho:
* Tổng kết dữ liệu
* Hợp nhất thông tin từ các nguồn nghiên cứu khác nhau
* Động não về 1 vấn đề phức tạp 
* Trình bày thông tin để chỉ ra cấu trúc cuả toàn bộ đối tượng 

Lich sử cuả Phương Pháp: 
Được phát triển vào cuối thập niên 60 (cuả thế kỉ 20) bởi Tony Buzan ( 
­map.com/ ) như là một cách để giúp học sinh "ghi lại baì giảng" mà chỉ 

dùng các từ then chốt và các hình ảnh. Các ghi chép này sẽ nhanh hơn và dễ nhớ và 
dễ ôn tập hơn .
Giưã thập niên 70 Peter Russell (  ) đã làm việc 
chung với Tony và họ đã truyền bá kĩ xảo về Mind Map cho nhiều cơ quan quốc tế 
cũng như các học viện giáo dục

hình1: giản đồ ý đơn giản nhất về các loại câu hỏi

Ưu Điểm Cuả Phương Pháp 
so với các cách thức ghi chép truyền thống:
•
•
•
•
•
•

Ý chính sẽ ở trung tâm và được xác định rõ ràng 
Sự quan hệ hổ tương giưã mỗi ý được chỉ ra tường tận.  Ý càng quan trong thì 
sẽ nằm vị trí càng gần với ý chính 
Sự liên hệ giưã các khái niệm then chốt sẽ được chấp nhận lập tức 
Ôn và nhớ sẽ hiêu quả và nhanh hơn 
T...
Bài IX: Gin Đồ Ý
Mind Maps (Gin Đồ Ý)
Các bn thân mến,
Khác vi các bài trước, phương pháp sau đây được đưa ra như là mt phương tin
mnh để tn dng kh năng ghi nhn hình nh cu b não. Nó có th dùng như 1
cách để ghi nh chi tiết, để tng hp, hay để phân tích mt vn đề ra thành mt
dng cu lược đồ phân nhánh. Khác vi computer, ngoài kh năng ghi nh kiu
tuyến tính (ghi nh theo 1 trình t nht định chng hn như trình t biến c xut hin
cu 1 câu truyn) thì nó còn có kh năng liên lc, liên h các d kin vi nhau.
Phương pháp minh ho tn dng c hai kh năng này ca b não.
Phương pháp này có l đã được nhiu người Vit biết đến nhưng nó chưa bao gi
được h thng hoá và được nghiên cu kĩ lưỡng và ph biến chính thc trong nước
mà ch được dùng "tn mn" trong gii SV/HS trước mi kì "go bài".
Đây là mt kĩ thut để nâng cao cách ghi chép. Bng cách dùng Mind Maps, tng
th cu vn đề được ch ra dưới dng mt hình trong đó các đối tưọng được liên h
vi nhau bng các đường ni. Vi cách thc đó, các d liu được ghi nh và nhìn
nhn d dàng và nhanh chóng hơn.
Thay vì dùng ch viết để mô t (mt chiu) Mind maps s phơi bày cu trúc mt đối
tượng bng hình nh hai chiu. Nó ch ra "dng thc" cu đối tượng, s quan h (h
tương gia các khái nim liên quan (tm gi là "đim cht") và cách liên h giưã
chúng vi nhau bên trong cu mt vn đề ln.
Mind Maps cũng được dùng cho:
* Tng kết d liu
* Hp nht thông tin t các ngun nghiên cu khác nhau
* Động não v 1 vn đề phc tp
* Trình bày thông tin để ch ra cu trúc cu toàn b đối tượng
Lich s cu Phương Pháp:
Được phát trin vào cui thp niên 60 (cu thế k 20) bi Tony Buzan (
http://www.mind-map.com/ ) như là mt cách để giúp hc sinh "ghi li baì ging" mà ch
Kĩ năng mềm: Các phương pháp sáng tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ năng mềm: Các phương pháp sáng tạo - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kĩ năng mềm: Các phương pháp sáng tạo 9 10 998