Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng quản lí thời gian

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Kỹ năng quản lý thời gian Softskill@raecp.org
QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN
Thôøi gian laø quyù baùu cho nhaø laõnh ñaïo. Duø ôû trong coâng vieäc naøo, baïn vaãn phaûi bieát quaûn lyù thôøi gian
cuûa mình. Khoâng coù khaùc bieät naøo giöõa caùc caáp laõnh ñaïo. Laøm quaûn lyù thöôøng laø giao vieäc cho ngöôøi
khaùc. Duø vaäy, baïn khoâng theå toå chöùc giao vieäc hieäu quaû neáu baïn khoâng töï mình toå chöùc cho mình.
Thôøi gian laø taøi nguyeân hieám hoi. Töï toå chöùc vaø saép xeáp traùch nhieäm coù yù nghóa laø toå chöùc vaø söû duïng
quyõ thôøi gian cuûa baïn cho caù nhaân hay trong coâng vieäc, baïn caàn xaây döïng cho mình moät chöông trình
laøm vieäc xaùc ñònh roõ quyõ thôøi gian naøo daønh cho vieäc nhoû, ít quan troïng vaø daønh nhieàu thôøi gian hôn
cho vieäc lôùn, quan troïng hôn.
Tính chaát phöùc taïp trong toå chöùc ngaøy nay khieán cho baïn phaûi thöïc söï quan taâm ñeán vieäc saép xeáp
chöông trình sao cho taän duïng thôøi gian toát nhaát ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát.
Caàn phaûi thích öùng ñeå xaùc ñònh ñuùng ñaén, thaän troïng nhöõng ñieàu quan troïng thaät söï cho duø caù nhaân
hay trong coâng vieäc. Baïn phaûi suy tính nhö vaäy tröôùc khi baét ñaàu chöông trình haønh ñoäng naøo ñeå taän
duïng toái ña thôøi gian coù ñöôïc.
Baïn caàn xaùc ñònh vaø phaân tích vieäc söû duïng cuûa baïn hieän nay. Chuùng toâi ñeà nghò haõy giaûm thieåu
nhöõng ñieàu ngaên trôû thôøi gian cuûa baïn vaø ñaây laø vaøi kieán thöïc teá coù theå giuùp baïn khaéc phuïc. Sau
cuøng, ñeà nghò baïn laäp ra moät phöông aùn rieâng, trong ñoù baïn seõ quaûn lyù thôøi gian cuûa mình moät caùch
ñeàu ñaën.
Quaûn lyù thôøi gian
Quaûn lyù nghóa l laøm vieäc vaø toå chöùc cuøng vôùi ngöôøi khaùc. Phaàn lôùn thôøi gian baïn ñaõ duøng ñeå giao
tieáp, toå chöùc coâng vieäc vôùi nhaân vieân. Muoán toå chöùc vôùi ngöôøi khaùc, baïn phaûi bieát töï toå chöùc vaø quaûn
lyù thôøi gian cuûa chính mình.
Quaûn lyù thôøi gian hieäu quaû ñem laïi nhieàu lôïi ích thuyeát phuïc
- Laøm cho cuoäc soáng deã daøng hôn
- Giaûm caêng thaúng (stress)
- Taêng hieäu quaû
- Taêng nieàm vui trong coâng vieäc
- Taêng naêng suaát cuûa caù nhaân vaø taäp theå
- Taêng "thôøi gian rieâng tö " cho baïn duøng
Quaûn lyù thôøi gian hieäu quaû seõ giuùp baïn suy nghó theâm cho coâng vieäc quan troïng vaø thì giôø giaûi trí.
Naêm chöõ << A >> trong quaûn lyù thôøi gian hieäu quaû
sô ñoà 1
1
Kĩ năng quản lí thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ năng quản lí thời gian - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kĩ năng quản lí thời gian 9 10 853