Ktl-icon-tai-lieu

kĩ năng

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
K năng

ðàm phán
Tâm Vi t Group
1

Luật ðàm phán

Am hiểu
Bước cụ thể
Chuyên tâm
2

Kinh doanh chỉ là một hình thức
văn minh của chiến tranh, trong
ñó hầu hết các trận ñánh ñều
giành thắng lợi bằng lời nói,
ý tưởng và cách tư duy chặt chẽ
3

Kỹ năng ñàm phán
Tổng quan về ñàm phán

Kỹ năng ñàm phán

Văn hóa trong ñàm phán
4

Kỹ năng ñàm phán
Tổng quan về ñàm phán

Kỹ năng ñàm phán

Văn hóa trong ñàm phán
5

Khái niệm ñàm phán
Là hành vi và quá trình
Các bên trao ñổi, thảo luận
Mối quan tâm chung, những ñiểm bất ñồng
Nhằm ñến một thoả thuận thống nhất
Xây dựng quan hệ lâu dài
6

Các giai ñoạn ñàm phán

Chuẩn bị ðề nghị

Tranh
luận

Thương
lượng

Kết thúc

Chuẩn bị Tiếp xúc

ðàm
phán

Kết thúc

Rút KN

7

Quá trình ñàm phán

ðịnh
hướng

Trao ®æi
th«ng tin

QuyÕt
®Þnh

M«i tr−êng ®µm ph¸n

8

ðặc ñiểm của ñàm phán
Luôn ñiều chỉnh nhu cầu ñể ñạt ñược thống nhất
Thống nhất giữa “hợp tác” và “xung ñột”
Thoả mãn lợi ích của từng bên có giới hạn
Bị chi phối của thế và lực giữa các bên
Vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật
9

ðặc ñiểm ñàm phán KD

Lấy lợi ích kinh tế làm mục ñích cơ bản

Giá cả thường là hạt nhân của ñàm phán

10

Các kiểu ñàm phán
Dựa trên kết quả ñàm phán: “Thắng – thua”:
Quan niệm như một cuộc chiến
Một bên ñạt ñược lợi ích, một bên không
Tiềm ẩn nguy cơ trục trặc khi thực hiện hợp ñồng

11

Các kiểu ñàm phán
Dựa trên kết quả ñàm phán: “thua – thua”:
Không ñạt ñược kết quả cho cả 2 bên
Mất thời gian, phí tổn, không ñem lại lợi ích
Nằm ngoài mong muốn của các bên
12

ðàm phán không phải là trận ñánh,
vì vậy mục tiêu không phải là tiêu diệt
hoặc ñưa ñối phương vào ñất chết

13

Các kiểu ñàm phán
Dựa trên kết quả ñàm phán: “Thắng - Thắng”:
Cùng nhau tìm ra và thừa nhận lợi ích của nhau
Lấy sự hợp tác lâu dài làm mục ñích
Các bên ñều thu ñược lợi ích
Là kiểu thành công nhất

14

ðến với nhau chỉ là sự khởi ñầu
Làm việc cùng nhau là sự tiến bộ
Giữ ñược nhau mới là thành công
Henry Ford

15

Cùng nhau phát
triển là tuyệt vời
16

Các kiểu ñàm phán
Dựa vào phong cách và mô hình:
Kiểu “mặc cả lập trường”:

• ðàm phán kiểu mềm:
– Tránh xung ñột, dễ dàng nhượng bộ
– Coi trọng quan hệ, xem nhẹ hiệu quả kinh tế
– Coi ñối tác như bạn bè, thân hữu
– Thuận lợi khi ñối tác cùng kiểu
– Bất lợi khi ñối tác cứng
– Chỉ sử dụng khi có mối quan hệ sẵn có tốt ñẹp

17

Các kiểu ñàm phán
Dựa vào phong cách và mô hình:
Kiểu “mặc cả lập trường”:

• ðàm phán kiểu cứng:
– ðưa lập trường cứng rắn, bằng mọi cách bảo vệ
– Tốt khi ñối tác kiểu mềm, bất lợi khi cùng ...
1
K năng
ðàm phán
Tâm Vit Group
kĩ năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ năng - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
kĩ năng 9 10 895