Ktl-icon-tai-lieu

KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỎNG VẤN CÔNG TY NHẬT

Được đăng lên bởi Lik Gir
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỎNG VẤN CÔNG TY NHẬT
Mình xin mạo muội chia sẻ vài kinh nghiệm cho các bạn ngày mai phỏng vấn hoặc những 
lần sau phỏng vấn:
1. Tóc tai, móng tay, râu ria, lông mũi, ăn mặc chỉnh tề, cà vạt phù hợp thì khỏi phải bàn rồi hen;
2. Chuẩn bị bản vẽ lắp chung, bản vẽ giải thuật, hình màu của mô hình 3D và mô hình thực tế, 
tất cả bản vẽ in khổ A3 là ổn rồi;
3. Mở sẵn video (nếu có) trên laptop trước khi vào phỏng vấn;
4. Chuẩn bị bánh ngọt và nước uống phòng trường hợp không có thời gian ăn trưa;
5. Nếu có làm bài test thì các bạn lưu ý, nhiều khả năng là họ sẽ quan sát và đánh giá trong quá 
trình mình đang làm bài. Lần trước mình biết sếp đang quan sát cho nên khi làm bài xong mình 
cố ý cầm bài lên đọc đọc, lật lật kiểm tra đặng gây chú ý. Đến lúc sếp gặp mình để phỏng vấn, 
ổng liền nhắc "tôi thấy hồi nãy em là người hoàn thành bài test sớm nhất" ­­> Nhiêu đó cũng đủ 
gây ấn tượng với sếp rồi nhỉ
6. Phần chào hỏi rất quan trọng nên các bạn thực hiện điều này cho tốt: gõ cửa, cúi chào dứt 
khoát, câu nói dứt khoát, rõ ràng, sắc mặt phải tươi tắn (lâu lâu cười mỉm một cái đừng hở răng).
Vì tâm lý thoải mái (không đậu thì còn n công ty nữa đang chờ) cho nên đừng tỏ ra lúng túng, hồi
hộp nhé 
7. Chuẩn bị trước những câu hỏi mà anh Cương đã phổ biến trong buổi học YWC ­­­­> Hỏi y 
chang, nhưng có thể là yếu tố quyết định đấy!
8. Cuối buổi phỏng vấn, nếu bạn nào "không may" được chọn đi ăn với sếp thì lưu ý vào bàn ăn, 
khi nào mấy sếp nâng ly thì mình mới nâng ly nhé, đừng vì khát nước quá mà uống trước mọi 
người thì toi  Lúc ăn không quên đặt câu hỏi trò chuyện về công việc sắp tới, chuyện sinh hoạt, 
ăn uống, đi lại, chỗ ở... Miễn đừng hỏi những điều tối kị như lương bổng bla bla bla... là đc rồi 
9. Cuối cùng nhưng quan trọng nhất đó là, nhớ ăn sáng rồi hãy đến công ty, sau đó ngồi trước 
cổng đợi các em gái tu nghiệp sinh vào, quan sát xem em nào xinh nhất, hót nhất, thì chạy lại xin
đen­qua­băng­gô, kế tiếp nhắn tin cái đen­qua­băng­gô đó qua cho tổng đài 01683.310.580 để 
có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn trị giá lên đến vài ngàn đồng!
­­­­­­­­­­­­­­­­­­Chúc các bạn may mắn nhé!­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

...
KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỎNG VẤN CÔNG TY NHẬT
Mình xin m o mu i chia s vài kinh nghi m cho các b n ngày mai ph ng v n ho c nh ng
l n sau ph ng v n:
1. Tóc tai, móng tay, râu ria, lông mũi, ăn m c ch nh t , cà v t phù h p thì kh i ph i bàn r i hen;
2. Chu n b b n v l p chung, b n v gi i thu t, hình màu c a mô hình 3D và mô hình th c t , ế
t t c b n v in kh A3 là n r i;
3. M s n video (n u có) trên laptop tr c khi vào ph ng v n; ế ướ
4. Chu n b bánh ng t và n c u ng phòng tr ng h p không có th i gian ăn tr a; ướ ườ ư
5. N u có làm bài test thì các b n l u ý, nhi u kh năng là h s quan sát và đánh giá trong quá ế ư
trình mình đang làm bài. L n tr c mình bi t s p đang quan sát cho nên khi làm bài xong mình ướ ế ế
c ý c m bài lên đ c đ c, l t l t ki m tra đ ng gây chú ý. Đ n lúc s p g p mình đ ph ng v n, ế ế
ng li n nh c "tôi th y h i nãy em là ng i hoàn thành bài test s m nh t" --> Nhiêu đó cũng đ ườ
gây n t ng v i s p r i nh ượ ế
6. Ph n chào h i r t quan tr ng nên các b n th c hi n đi u này cho t t: gõ c a, cúi chào d t
khoát, câu nói d t khoát, rõ ràng, s c m t ph i t i t n (lâu lâu c i m m m t cái đ ng h răng). ươ ườ
Vì tâm lý tho i mái (không đ u thì còn n công ty n a đang ch ) cho nên đ ng t ra lúng túng, h i
h p nhé
7. Chu n b tr c nh ng câu h i mà anh C ng đã ph bi n trong bu i h c YWC ----> H i y ướ ươ ế
chang, nh ng có th là y u t quy t đ nh đ y!ư ế ế
8. Cu i bu i ph ng v n, n u b n nào "không may" đ c ch n đi ăn v i s p thì l u ý vào bàn ăn, ế ượ ế ư
khi nào m y s p nâng ly thì mình m i nâng ly nhé, đ ng vì khát n c quá mà u ng tr c m i ế ướ ướ
ng i thì toiườ Lúc ăn không quên đ t câu h i trò chuy n v công vi c s p t i, chuy n sinh ho t,
ăn u ng, đi l i, ch ... Mi n đ ng h i nh ng đi u t i k nh l ng b ng bla bla bla... là đc r i ư ươ
9. Cu i cùng nh ng quan tr ng nh t đó là, nh ăn sáng r i hãy đ n công ty, sau đó ng i tr c ư ế ướ
c ng đ i các em gái tu nghi p sinh vào, quan sát xem em nào xinh nh t, hót nh t, thì ch y l i xin
đen-qua-băng-gô, k ti p nh n tin cái đen-qua-băng-gô đó qua cho t ng đài 01683.310.580 đ ế ế
có c h i nh n ngay nh ng ph n quà h p d n tr giá lên đ n vài ngàn đ ng!ơ ế
------------------Chúc các b n may m n nhé!---------------------------
KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỎNG VẤN CÔNG TY NHẬT - Người đăng: Lik Gir
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỎNG VẤN CÔNG TY NHẬT 9 10 441