Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm thiên tài

Được đăng lên bởi huynhthanhhungbl1981
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Download Sach Mien Phi

m

Kinh nghiệm của các thiên tài
Cho dù bạn chắc chắn mình không phải là thiên tài, bạn vẫn có thể sử

.co

dụng những "chiến thuật" như Aristotle hay Einstein để phát huy sức

mạnh của trí tuệ sáng tạo của bạn và tất nhiên, có một tương lai sáng

sủa hơn. 8 biện pháp sau sẽ giúp bạn suy nghĩ tốt hơn, mà theo một số

học giả thì "đó là những biện pháp chung của các thiên tài sáng tạo khoa

vn

học, nghệ thuật, công nghiệp... trong lịch sử".

1. Nhìn vào vấn đề qua nhiều cách, nhiều khía cạnh khác nhau, tìm những
triển vọng mà chưa ai khác tìm ra (hay ít nhất là chưa ai khác công bố là đã tìm

en

ra!)

Leonardo da Vinci nghĩ rằng để hiểu biết thực sự một vấn đề, bạn phải bắt đầu

w.
Be

bằng cách học "tái tổ chức" bằng nhiều cách. Ông thừa nhận rằng cách đầu tiên
nhìn vào một thứ gội là "vấn đề" luôn có thành kiến. Nhưng dần dần vấn đề đó
sẽ được "tái tổ chức" và trở thành một thứ mới, được cải thiện.

2. Tưởng tượng

Khi Einstein nghĩ về một vấn đề, ông luôn thấy cần phải "công thức hoá" vấn đề
đó càng nhiều càng tốt, kể cả sử dụng biểu đồ. Rồi ông tưởng tượng ra những

ww

giải pháp, và nghĩ rằng những vấn đề đã được "công thức hoá" kia chẳng họ có
vai trò quan trọng gì trong suy nghĩ của ông.

3. Một tính cách tiêu biểu của các thiên tài là ra sức "sản xuất"

 - Download Sach Mien Phi

mình bằng cách "khoán" cho mình và các trợ lý phải có các ý tưởng.

m

Thomas Edison có đến 1093 bằng sáng chế. Ông đảm bảo sức "sản xuất" của

Khi nghiên cứu 2036 nhà khoa học trong suốt lịch sử, ông Dean Keith Simonton

.co

ở trường Đại học California đã thấy rằng đa số các nhà khoa học danh tiếng

không chỉ đưa ra rất nhiều thành công, mà còn có nhiều phát minh... thất bại.

Họ không sợ thất bại, không ngại những ý tưởng "tầm thường" để đến được

vn

những phát minh lớn lao.

4. Cố gắng kết hợp mọi thứ! Cho dù nó có vẻ kỳ cục đến đâu

en

Ŀịnh luật vv di truyền mà khoa học về di truyền học hiện đại cũng phải lấy làm
cơ sở được đưa ra bởi G.Mendel. Ông đã kết hợp toán học và sinh học để đưa

w.
Be

ra một khoa học mới.

5. Tạo các mối quan hệ giữa những vấn đề khác nhau

Da Vinci đã đưa ra mối liên hệ giữa âm thanh của một cái chuông và một hòn đá
rơi xuống nước. Từ đó ông nghĩ ra mối liên hệ giữa sóng và âm thanh sóng âm.

6. Nghĩ đến những điều trái ngược

ww

Nhà vật lý học N.Bohr tin rằng nếu bạn ghép những gì đối lập với nhau, suy
nghĩ của bạn sẽ tiến lên một tầm cao mới, có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo.
...
www.Beenvn.com
Kinh nghim ca các thiên tài
Cho dù b n ch c ch n mình không ph i là thiên tài, b n v n có th s
d ng nh ng "chi n thu t" nh Aristotle hay Einstein đ phát huy s c ế ư
m nh c a trí tu sáng t o c a b n và t t nhiên, có m t t ng lai sáng ươ
s a h n. 8 bi n pháp sau s giúp b n suy nghĩ t t h n, mà theo m t s ơ ơ
h c gi thì "đó là nh ng bi n pháp chung c a các thiên tài sáng t o khoa
h c, ngh thu t, công nghi p... trong l ch s ".
1. Nhìn vào v n đ qua nhi u cách, nhi u khía c nh khác nhau, tìm nh ng
tri n v ng mà ch a ai khác tìm ra (hay ít nh t là ch a ai khác công b là đã tìm ư ư
ra!)
Leonardo da Vinci nghĩ r ng đ hi u bi t th c s m t v n đ , b n ph i b t đ u ế
b ng cách h c "tái t ch c" b ng nhi u cách. Ông th a nh n r ng cách đ u tiên
nhìn vào m t th g i là "v n đ " luôn có thành ki n. Nh ng d n d n v n đ đó ế ư
s đ c "tái t ch c" và tr thành m t th m i, đ c c i thi n. ượ ượ
2. T ng t ngưở ượ
Khi Einstein nghĩ v m t v n đ , ông luôn th y c n ph i "công th c hoá" v n đ
đó càng nhi u càng t t, k c s d ng bi u đ . R i ông t ng t ng ra nh ng ưở ượ
gi i pháp, và nghĩ r ng nh ng v n đ đã đ c "công th c hoá" kia ch ng h ượ
vai trò quan tr ng gì trong suy nghĩ c a ông.
3. M t tính cách tiêu bi u c a các thiên tài là ra s c "s n xu t"
www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi
Kinh nghiệm thiên tài - Trang 2
Kinh nghiệm thiên tài - Người đăng: huynhthanhhungbl1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh nghiệm thiên tài 9 10 194