Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm thỏa thuận mức lương

Được đăng lên bởi dexiben
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những ngày cuối năm này, nhất là trong giai đoạn chuyển giao giữa hai công việc, mình cứ suy nghĩ mãi
về một bài học 'đắt giá' mà không bao giờ mình được phép quên: bài học về 'kỹ năng đàm phán'. Bài học
này rút ra từ hai câu chuyện mà mình sẽ kể ngay sau đây, dù mỗi lần nhắc lại đều cảm thấy hổ thẹn vì sự
kém cỏi của mình.
Mình nhận công việc mới vào mùa xuân năm 2014 ở một tổ chức phi chính phủ (NGO). Vị trí này nhìn
chung không đòi hỏi kỹ năng gì cao siêu, song khối lượng công việc lúc nào cũng quá tải và đòi hỏi mức
độ chi tiết, khéo léo trong giao tiếp (đặc biệt là giao tiếp bằng văn bản). Tuy nhiên, vì đánh giá thấp vị trí
này ngay từ khi đọc JD mà mình đã tự hạ thấp bản thân mình để đề xuất mức lương không thoả đáng
(chỉ cao hơn mức cũ ~100 USD net) + chấp nhận title ở mức thấp hơn so với một bạn khác trong đội, dù
tính chất và khối lượng công việc của hai người hoàn toàn như nhau. Lý do thứ hai dẫn đến việc mình
chấp nhận offer với mức chênh lệch thu nhập khiêm tốn này là do bỏ cuộc quá nhanh chóng và dễ dàng.
Lúc này, nhà tuyển dụng cho biết mình chỉ có hai lựa chọn: 'take it or leave' (tạm dịch là chơi hay nghỉ
^^), hoàn toàn không có đất để đàm phán. Cần nói thêm rằng, không lâu sau đó mình cũng nhận được
một offer từ một công ty đa quốc gia khác (cấp quản lý) nhưng mình không hài lòng với mức lương họ đề
xuất vì cho rằng nó chưa xứng đáng với vị trí này. Mình buộc phải chấp nhận offer của NGO ngay lập tức,
vì khi đó đã rất chán nản với công việc hiện tại và ko muốn ở lại lâu thêm. Bài học rút ra là: lẽ ra mình đã
có thể sử dụng yếu tố này như một thế mạnh. Mình đã có thể sử dụng offer của bên thứ hai để tăng
thêm giá trị cho bản thân mình, và cho nhà tuyển dụng thấy rằng nếu không làm việc cho anh, tôi vẫn có
một cơ hội hấp dẫn khác trong tầm tay. Nếu làm được điều này, lẽ ra mình đã có cơ hội thắng thế trong
phần 'counter-offer', với một mức thu nhập tốt hơn. Rốt cục, mình đã phải sống với nỗi ấm ức này trong
8 tháng, trước khi chuyển sang công việc tiếp theo.
Stupid me, sai lầm nối tiếp sai lầm khi mình nhận được offer từ một công ty truyền thông của nước
ngoài mới đây. Sai lầm thứ nhất là mình đã điền mức thu nhập hiện tại trong application form (đơn đăng
ký), trong khi ngân sách cho vị trí này có thể cao gấp 3-4 lần. Sai lầm thứ hai là khi đưa ra counter-offer,
mình tiếp tục bỏ cuộc quá sớm. Chả là công ty này thuê một agency để cung cấp mức lương phổ biến
của các vị trí tương tự tại thị trường Việt Nam, và bạn chuyên viên tư vấn quả quyết ...
 
!"#$%&'%(#)*+,-,./0#$!%(1,'%23$
4567(689:;&!<=>?
(-@A2
BCD9E6FGHIJ"=,K,ALMNO2PQK
(R@(1/(*+4S.'<R@
"TU(--TU,LV#TU,#W#<O2X/'',QK
5($YZ ?,#<6!E*[(<'
L\[S]HGG^_Z`Oa,CT`J,[D"#('"89
b(*+A*)*2cd88eU
,Cf`D/C,(/8#@".'g8h82
c48i#U\g?$0%(```%L8Q[\
jjO(g,'2k;g/W(6gSC*+
"f`5".('L,.<dO*(RD*[$!
EWg*E'DQK2B#",<,Cf`AMNC,
(g '<D(J6/23$407 
gl8iU*"U2B gl8if`A#/
/'Q#<68iWU(eg
"[",8e(';2U*+!7 g["&U
,;%`mf`%D"C,[2ni ,<D:
o'*D(TU,`2
_,8`;TU,;(C*+f`5"!A*D
D62_; !C,,,TpL[
(dO(6'QKg,qmI;2_;(*`mf`
TU,i#@".'D2k</"`,*[,=#U
A'QK*[?Q*)P#//*.<.UW*[$
!E*C &rL#\8?/(/A'*DO2PD8
8i/ 5*[!E23$407 g
,<#'W?'(C,(h(/QD!EAW<
8(\gb(<!.$*[/*+Q'
8?/(<(A#<62stMBusvwxsyMczBXs{2B %``
``#`%L8Q%.'!T!/#%jjO2_;C?
(,C*+( $%c`|%D#;g*"xX'2B
 (,-,R@E'2
s)eTU,i,<D:K}'DH
D(g*+["%,'%TU,`L89["J!Q'+,d)
&*C('(O2gCe,<.?AW$
!g'Ag2B g*)r,6U$/*+!(1
(,<J6Sg*+23$(/&& *J[!
Kinh nghiệm thỏa thuận mức lương - Trang 2
Kinh nghiệm thỏa thuận mức lương - Người đăng: dexiben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh nghiệm thỏa thuận mức lương 9 10 683