Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng bán hàng

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 2655 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tâm Vi t Group

Bán hàng

K năng

1

Cho ự n khi
nó ự c bán!

M t s n ph m t t nh t
trên th gi i s
không ự c s d ng...

2

Chia s kinh nghi m gi a các h c viên

Thúc ự y hi u qu làm vi c c a ngư i BH

Nâng cao k năng giao ti p trong BH

Hoàn thi n k năng bán hàng

Nh n th c ựúng v ngh bán hàng

Hoàn thành khoá h c, h c viên s có th :

M c tiêu khoá h c

3

R.L.Stevenson

cách bán m t cái gì ựó

ngư i ự u s ng b ng

Suy cho cùng m i

4

K ho ch cá nhân

B y công ựo n c a chu trình bán hàng

Yêu c u ự i v i ngư i bán hàng

Các khái ni m cơ b n

K năng bán hàng

5

K ho ch cá nhân

B y công ựo n c a chu trình bán hàng

Yêu c u ự i v i ngư i bán hàng

Các khái ni m cơ b n

K năng bán hàng

6

Khách hàng

Bán hàng

Ngh bán hàng

Các khái ni m cơ b n

7

Có năng khi u bán hàng b m sinh

Có th bán trong m i hoàn c nh

Có th bán cho b t kỳ ai

Có th bán m i th

Không bao gi tr l i ỘkhôngỢ

Ngư i bán hàng gi i:

8

Có cu c s ng ự y ni m vui, th thách

Nh y c m v i nhu c u c a khách

Có nhi u k x o

Ki m ti n nhanh chóng

Bi t cách giao ti p và thuy t ph c

Ngư i bán hàng gi i:

9

Bi t khơi d y lòng mong mu n c a KH

Bi t l ng nghe ý ki n khách hàng

10

Coi khách hàng là ngư i tr lương cho mình

N m b t t t k năng công vi c

Có v trí xã h i t t

Thông minh, tinh t , năng ự ng,Ầ

Ngư i bán hàng gi i:

11

Ngư i bán hàng
gi i nh t
là ngư i bi t
l ng nghe t t nh t

25 - 30%
12

Hi u su t nghe?

H i ựáp

Phát tri n

Ghi nh

Mong mu n
th u hi u
Thư ng ự

T p trung

Hi u

Tham d

Chu trình l ng nghe

13

Tâm

Nh t

Nhãn

Luôn luôn l ng nghe, luôn luôn th u hi u

Vương

Nhĩ

L ng nghe là hùng bi n nh t

14

ự tho mãn nhu c u c a mình

l y m t s n ph m ho c d ch v nào ựó

ra quy t ự nh ự i m t s ti n nh t ự nh

Mua hàng là quá trình khách hàng

Th nào là mua hàng?

15

C m giác

Gi i pháp

Khách hàng mua gì?

16

17

mua hàng c a h

phát tri n và hoàn thành quy t ự nh

tư v n, h tr , hư ng d n khách hàng

Là quá trình ngư i bán hàng

Th nào là bán hàng?

18

Xây d ng quan h lâu dài cùng có l i

Tìm hi u và tho mãn nhu c u

Là quá trình trao ự i

Bán hàng

19

Giao ti p
đánh giá
Trình bày
K t thúc

10%
20%
30%
40%

Mô hình bán hàng ki u cũ

20

Xây d ng lòng tin
Xác ự nh nhu c u
Trình bày gi i pháp
Xác nh n và k t thúc

40%

30%

20%

10%

Mô hình bán hàng ki u m i

21

B n
Ban

Bán

22

Bàn

Phong cách Ộti p th biaỢ

Ng nh n v nhu c u:

Phong cách Ộtr em ựư ng ph Ợ

Thúc ép khách:

Phong cách Ộquan ch cỢ

Th ự ng:

Bán hàng ki u cũ

23

Phong cách...
1
Knăng
n ng
Tâm Vit Group
Kỹ năng bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng bán hàng - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Kỹ năng bán hàng 9 10 734