Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đàm phán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

KĨ NĂNG ðÀM PHÁN
Ngu n: SAGAVN

ðóng eBook và Share t i b n b i thư vi n sách ñi n t online: wWw.VietLion.Com

K năng ñàm phán

Page 1

wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

I.Tám bí quy t giúp b n ñàm phán thành công
ðàm phán là m t ph n c a cu c s ng và t t c chúng ta ñ u ph i ñ i m t v i nó. Khi chúng ta có
th ñàm phán thành công thì k t qu mà chúng ta ñ t ñư c s có s khác bi t r t l n. Dư i ñây là 8
bí quy t giúp ñàm phán thành công.
1. Hãy s n sàng là ngư i ñàm phán trư c
M t s ngư i thư ng r t ngư ng ngùng khi nói v ti n b c. Nh ng ngư i khác l i nghĩ r ng vi c ñó
th t thô l và là m t hành ñ ng h th p b n thân. Trong r t nhi u trư ng h p thì h ñúng. Tuy
nhiên, khi ph i gi i quy t m t h p ñ ng làm ăn (t t c chúng ta ñ u s có lúc ph i làm vi c này), thì
thái ñ không s n sàng ñ c p t i chuy n ti n nong ñó s khi n cho vi c kinh doanh c a chúng ta
tr nên ñ t ñ .
Trong th c t có r t nhi u nhà ñàm phán dày d n. N u b n mua m t ngôi nhà hay m t chi c ô tô,
nh n m t công vi c m i, thì b n có th ch c ch n là mình s ph i ñ i m t v i nh ng con ngư i ñó.
N u h th y b n quá nhút nhát trong công vi c, h s l i d ng ñi u này.
B n cũng không nên quá ngư ng ngùng khi chuy n m t v n ñ có v là chuy n ngoài l sang m t
cu c ñàm phán th t s . N u tôi ñang mua m t vài th r t m c trong cùng m t c a hàng, tôi s
thư ng h i h có khuy n mãi cái gì không, hay có gi m giá không. Vì n u không có d u hi u nào
ch ra r ng: "B n có th làm vi c này”, thì ñi u ñó không có nghĩa là “B n không th ”. ðôi khi, ñơn
gi n ch b ng vi c h i xem có gì khuy n mãi không, tôi s có m t cu c mua bán có l i hơn.
2. ð ng ñ b c m xúc chi ph i
M t nh m l n r t l n c a nh ng nhà ñàm phán nghi p dư là h b c l c m xúc quá m c ñ ñ t
ñư c chi n th ng. H la ó, ñe d a và yêu c u làm theo cách c a h . Vi c này ch ph n tác d ng mà
thôi.
H u h t nh ng v làm ăn ch có kh năng thành công n u c hai phía ñ u c m th y h s p có l i t
vi c này. N u m t ngư i phía bên kia c m th y r ng h ñang b công kích, ho c ñơn gi n là không
ưng ý v i b n, h có l s không ch u như ng b . R t nhi u ngư i ghét nh ng ngư i thô l , và h
s n sàng r i b m t cu c làm n u cu c làm ăn này dính t i m t ngư i như v y.
Hãy gi bình tĩnh, kiên trì, và thân thi n, k c khi ngư i kia b t ñ u m t bình tĩnh. Hãy ch c ch n
r ng b n ñ lòng t tr ng và ni m t hào c a mình ra ch khác. Như th b n s có kh năng làm
vi c ñó t t hơn.
3. ð ng d b l a b i th ño n s d ng “quy t c”...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đàm phán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kỹ năng đàm phán 9 10 7