Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đàm phán

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group
1

đàm phán

K năng

Am hi u
Bư c c th
Chuyên tâm

Lu t đàm phán

2

ý tư ng và cách tư duy ch t ch

giành th ng l i b ng l i nói,

ựó h u h t các tr n ựánh ự u

3

văn minh c a chi n tranh, trong

Kinh doanh ch là m t hình th c

Văn hóa trong ựàm phán

K năng ựàm phán

T ng quan v ựàm phán

K năng ựàm phán

4

Văn hóa trong ựàm phán

K năng ựàm phán

T ng quan v ựàm phán

K năng ựàm phán

5

Xây d ng quan h lâu dài

Nh m ự n m t tho thu n th ng nh t

M i quan tâm chung, nh ng ựi m b t ự ng

Các bên trao ự i, th o lu n

Là hành vi và quá trình

Khái ni m ựàm phán

6

đ ngh

Ti p xúc

Chu n b

Chu n b

Thương
lư ng

K t thúc

Tranh
lu n

đàm
phán

Rút KN

7

K t thúc

Các giai ựo n ựàm phán

đ nh
hư ng

Mềi tr−êng ệ m phịn

Trao ệữi
thềng tin

Quyạt
ệỡnh

Quá trình ựàm phán

8

V a là khoa h c, v a là ngh thu t

B chi ph i c a th và l c gi a các bên

Tho mãn l i ích c a t ng bên có gi i h n

Th ng nh t gi a Ộh p tácỢ và Ộxung ự tỢ

Luôn ựi u ch nh nhu c u ự ự t ựư c th ng nh t

đ c ựi m c a ựàm phán

9

Giá c thư ng là h t nhân c a ựàm phán

L y l i ích kinh t làm m c ựích cơ b n

đ c ựi m ựàm phán KD

10

Ti m n nguy cơ tr c tr c khi th c hi n h p ự ng

M t bên ự t ựư c l i ích, m t bên không

Quan ni m như m t cu c chi n

D a trên k t qu ựàm phán: ỘTh ng Ờ thuaỢ:

Các ki u ựàm phán

11

N m ngoài mong mu n c a các bên

M t th i gian, phí t n, không ựem l i l i ích

Không ự t ựư c k t qu cho c 2 bên

D a trên k t qu ựàm phán: Ộthua Ờ thuaỢ:

Các ki u ựàm phán

12

ho c ựưa ự i phương vào ự t ch t

vì v y m c tiêu không ph i là tiêu di t

đàm phán không ph i là tr n ựánh,

13

Là ki u thành công nh t

Các bên ự u thu ựư c l i ích

L y s h p tác lâu dài làm m c ựích

Cùng nhau tìm ra và th a nh n l i ích c a nhau

D a trên k t qu ựàm phán: ỘTh ng - Th ngỢ:

Các ki u ựàm phán

14

Gi

Henry Ford

ựư c nhau m i là thành công

ti n b

kh i ự u

Làm vi c cùng nhau là s

đ n v i nhau ch là s

15

16

tri n là tuy t v i

Cùng nhau phát

Ờ Ch s d ng khi có m i quan h s n có t t ự p

Ờ B t l i khi ự i tác c ng

Ờ Thu n l i khi ự i tác cùng ki u

Ờ Coi ự i tác như b n bè, thân h u

Ờ Coi tr ng quan h , xem nh hi u qu kinh t

Ờ Tránh xung ự t, d dàng như ng b

Ớ đàm phán ki u m m:

Ki u Ộm c c l p trư ngỢ:

D a vào phong cách và mô hình:

Các ki u ựàm phán

17

Ờ Không ph i là t i ưu

Ờ Th ng ch là b ngoài, th t b i m t thêm quan h

Ờ T t khi ự i tác ki u m m, b t l i khi cùng ki u

Ờ đưa l p trư ng c ng r n, b ng m i cách b o v

Ớ đàm ...
1
K năng
ðàm phán
Tâm Vit Group
Kỹ năng đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đàm phán - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Kỹ năng đàm phán 9 10 177